задължително обществено осигуряване на прокурист в ЕТ

1_81/31.05.2010 г.
КСО, чл.4,ал.1 т.7, иал.2
относно: задължително обществено осигуряване на прокурист в ЕТ
Във връзка с Ваше запитване, постъпило вДирекция „ОУИ” – гр. …………,заведено с вх. № …………..2010 г., изразяваме следното становище:
Видно от запитването, в качеството си на самоосигуряващо се лице – едноличен търговец сте в отпуск по бременност и раждане с право на парично обезщетение, който изтича на 15.06.2010 г. За периода на отпуск за отглеждане на малко дете желаете да назначите лице за прокурист.
Въпросът, които се поставя е може ли прокуриста да бъде назначен по втори трудов договор при 4 часов работен ден или е задължително да бъде по договор за управление и контрол, тъй като с последните промени по осигуряването на собствениците съществуват различни тълкувания?
При така изложената фактическа обстановка изразяваме следното становище:
Съгласно чл.21 от Търговския закон (ТЗ) прокуристът е физическо лице, натоварено и упълномощено от търговеца да управлява предприятието му срещу възнаграждение. Упълномощаването на търговския управител трябва да бъде с нотариално заверени подписи и да се заяви от търговеца за вписване в търговския регистър заедно с образец от подписа на прокуриста. Той има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с упражняване на търговското занятие, да представлява търговеца, да упълномощава други лица за извършване на определени действия. Той не може да упълномощава другиго със своите права по закон. Упълномощаването има действие спрямо трети лица след вписване в търговския регистър.
Отношенията между търговеца и прокуриста се уреждат с договор (чл.23 от ТЗ). Тъй като законът не поставя изрично изискване по отношение на формата, договорът може да бъде сключен, както като трудов, така и като граждански.
Прокуристът се осигурява в зависимост от вида на сключения договор по един от следните два начина:
– ако договорът за прокура е сключен като трудов договор, осигуряването е по реда на чл.4, ал.1 или по чл.4, ал.2 от Кодеска за социално осигуряване /КСО/
– ако договорът за прокура е сключен като изпълнител по граждански договор за търговско управление на едноличен търговец, осигуряването се извършва по реда на чл.4, ал.1, т.7 от КСО
В двата случая осигурителни вноски се дължат върху полученото, включителноначислено и неизплатено брутно възнаграждение, или неначислено месечно възнаграждение, но върху не по-малко от минималниямесечен осигурителен доход за основните икономически дейности и квалификационни групи професии и не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със закона за бюджета на ДОО, съгласно чл.6, ал.2 и ал.3 от КСО. Минималният осигурителен доход за управител /прокурист/ следва да бъде определен по основната икономическа дейност в първа квалификационна група, съгласно приложение № 1 към чл.8, т.1 от Закона за Бюджета на ДОО за 2010 г.
Предвид гореизложеното, във Вашия случай няма пречка лицето да изпълнява задълженията си като прокурист на едноличната фирма по втори трудов договор при 4 часов работен ден. В този случай то подлежи на задължително осигуряване по реда на чл.4, ал.1, т.6 от КСО. Осигурителни вноски се дължат по реда на чл.6, ал.3 като минималния месечен осигурителен доход за съответната професия по основна икономическа дейност на осигурителя, когато съгласно условията на трудовия договор или чл.138 от Кодекса на трудае работило при непълно време, се определя пропорционално на отработените часове и часовете по чл.40, ал.4 от КСО /чл.1, ал.4 от Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски/. При положение, че сключите граждански договор за търговско управление на едноличен търговец, осигуряването следва да се проведе по чл.4, ал.1, т.7 от КСО. Осигуряването на прокуриста по този начин не може да се определя пропорционално на отработеното време посредством клауза за непълно работно време, което би било допустимо при трудов договор.

Оценете статията

Вашият коментар