рилагането на чл. 13, ал. 1, т. 20 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Изх. № М-24-36-5
Дата:22.02.2017 год.
ЗДДФЛ, чл. 13, ал. 1, т. 20
ОТНОСНО: Прилагането на чл. 13, ал. 1, т. 20 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)
Във връзка с Ваше писмено запитване до ТД на НАП – офис …., препратено по компетентност от Дирекция ОДОП … вна НАП и заведено с вх. № М-24-36-5/30.01.2017 г., Ви уведомявам за следното:
Предвид описаните в писмото Ви данни и приложените документи е налице следната фактическа ситуация:
След закупуване на моментен билет от играта „Лотария България“ сте получил покана и на 08.04.2016 г. сте подписал споразумение за участие в телевизионното предаване „Лотария България“ с продуцент „….“ ЕАД и „….“ ООД – организатор. След предаването сте подписал протокол за парична печалба в размер на 536 лв., която сте получил по банков път на 28.06.2016 г. Допълнително е уточнено чрез телефонен разговор с Вас, че сте регистрирал закупения билет на сайта на „…“ ООД и след тегленето на жребий сте получил поканата за участие в телевизионното предаване. Сумата Ви е изплатена като участник в публиката, който не взема участие в игрите. Печалбата, която сте получил, е формирана вследствие на разпределената между броя на публиката във Вашия сектор ? от печалбата на избрания от сектора участник в игрите. В конкретния сектор сте попаднал също след теглене на жребий.
Във връзка с описаната фактическа ситуация поставяте въпрос дали получената от Вас печалба следва да бъде отразена в годишната данъчна декларация за 2016 г. и в кое приложение.
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросите и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
Съгласно приложеното от Вас Споразумение за участие в телевизионно предаване Продуцентът („…“ ЕАД) и Организаторът („…“ ООД) са сключили договор, по силата на който създават телевизионно предаване с работно заглавие „Лотария България“, в което се излъчва определянето на печеливши участници от разновидности на моментна лотарийна игра „Лотария България“ и телевизионни игри. В споразумението е посочено, че и моментната лотарийна игра „Лотария България“, и телевизионните игри („Игрите“) представляват хазартни игри по смисъла на Закона за хазарта (ЗХ). На основание чл. 13, ал. 1, т. 20 от ЗДДФЛ, в редакцията на закона, действаща до 31.12.2016 г., не са облагаеми паричните и предметните печалби, получени от участие в хазартни игри по смисъла на ЗХ. Тези доходи не се посочват в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2016 г.
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕНДИРЕКТОР:
/Г. ДИМИТРОВА/
Изготвили:’

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *