социално и здравно осигуряване на гражданин на Република Корея – собственик или управител на ЕООД в Република България, който трайно не пребивава в страната

1_130/10.11.2008г.
Чл.4,ал.1, т.7 и ал.3, т.2 от КСО
чл. 33, ал. 1, т. 3 от ЗЗО
относно : социално и здравно осигуряване на гражданин на Република Корея – собственик или управител на ЕООДв Република България, който трайно непребивава в страната
Във връзка с писмено запитване заведено с вх.№ ИТ-00-130/10.11.2008г. в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – Бургас относно социално и здравно осигуряване на гражданин на Република Корея – собственик или управител на ЕООДв Република България, който трайно непребивава в страната, изразяваме следното становище:
Според изложеното в запитването Ви,гражданин на Република Кореяе собственик и управител на ЕООДв Република България.В дружествотое назначен български гражданинна длъжност „Изпълнителен директор” Въпросите които се поставятса :
1. Какви осигурителнии здравни вноскисе дължат ако се получава възнаграждение като управител по силата надоговор за управление?
2. Какви осигурителни вноскисе дължат ако лицето подаде декларацияза регистрация на самоосигуряващо се лице ?
3. При отпусната пенсия налицето, ако упражнява трудова дейност като собственик в дружеството може ли да не се осигурява и какъв документ трябва да представи от своята страна за удостоверяване че е пенсионер?
4. Може лидружеството да сключи граждански договор с гражданина на Република Корея/собственик на дружеството/ за търговско посредничество тъй като това ще бъденеговата дейноств дружеството ?
І. Относно социално осигуряване
Кръгът на лицата, подлежащи на задължително социално осигуряване, е определен в чл. 4 от Кодекса за социално осигуряване (КСО). В КСО не е направено разграничение при осигуряването на лицата в зависимост от тяхното гражданство. От значение е единствено обстоятелството дали същите упражняват трудова дейност на някое от основанията по чл. 4 от кодекса.
Обвързването на осигуряването с полагане на труд е принцип в системата на държавното обществено осигуряване, въведен с чл. 10 от КСО, който гласи, че осигуряването възниква от деня, в който лицата започват да упражняват трудова дейност по чл. 4 и продължава до нейното прекратяване.
По първи въпрос
Управителите на търговски дружества се осигуряват задължително за всички осигурени социални рискове по реда на чл. 4, ал. 1, т. 7 от КСО. Осигурителните вноски за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 7 от КСО се внасят върху получените, или начислените, но неизплатни брутни месечни възнаграждения, Осигурителният доход не може да бъде по-малък от минималния осигурителен доход по основните икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно Приложение № 1 към чл. 8, т. 1 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната календарна година и не може да надвишава максималния месечен размер на осигурителния доход (чл. 6, ал. 3 и 4 от КСО). Осигурителните вноски за тези лица се разпределят между осигурителите и осигурените лицав съотношение 60:40 за 2008 г.посочено в чл. 6 , ал. 3, т.6 от КСО
По втори въпрос
Лицата, които извършват трудова дейност като собственици или съдружници в търговски дружества, подлежат на задължително осигуряване за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт по реда на чл. 4, ал. 3, т. 2 от КСО. По свой избор те могат да се осигуряват и за всички осигурени социални рискове без трудова злополука и професионална болест и безработица. Лицата по чл. 4, ал. 3, т. 2 от КСО внасят осигурителните вноски авансово и изцяло за своя сметка върху месечен осигурителен доход между минималния и максималния месечен размер на дохода, определен със ЗБДОО за съответната година (чл. 6, ал. 7, т. 1 от КСО). Окончателният размер на месечния осигурителен доход се определя за периода, през който те са упражнявали трудова дейност през предходната година, въз основа на доходите, декларирани в справка към годишната данъчна декларация по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (чл. 6, ал. 8 от КСО).
При започване, прексъване, възобновяване или прекратяване на трудовата дейност тези лица следва да подадат «Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице» (по утвърден образец от Изпълнителния Директор на НАП) в компетентната териториална дирекция на НАП в 7-дневен срок от настъпване на съответното обстоятелство (чл. 1, ал. 2 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина).
По трети въпрос
Съгласночл. 4, ал. 6 от Кодекса за социално осигуряване,лицата на които е отпусната пенсия, се осигуряват по свое желание в случаите когато упражняват трудова дейносткато собственицив търговски дружества.В Кодекса за социално осигуряване не е направено разграничениепенсиятапо чие законодателство е отпусната, поради което няма пречка този режим да се прилагаза лице на което е отпусната пенсия по законодателството на Република Корея,в случай че упражнява трудова дейност по чл.4, ал.3 т.2 по реда на този кодекс.
Обстоятелството, че получавате пенсия, отпусната по корейското законодателство, при поискване от орган по приходите следва да удостоверите с документ, издаден от компетентните корейски органи на Република Корея, придружен с точен превод на български език, извършен от заклет преводач (чл. 55, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс).
ІІ. Относно здравно осигуряване:
Съгласно чл. 23 от Закона за чужденците в Република България,пребиваването им в страната е краткосрочно или дългосрочно.Дългосрочното пребиваване е продължително – с разрешен срок до една година, и постоянно – с разрешен неопределен срок.
Съгласно чл. 33, ал. 1, т. 3 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) задължително осигурени в Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) са чуждите граждани или лицата без гражданство, на които е разрешено постоянно пребиваване в Република България, освен ако е предвидено друго в международен договор, по който Република България е страна. Според чл. 34, ал. 1, т. 2 от ЗЗО задължението за осигуряването на лицата по чл. 33, ал. 1, т. 3 възниква от датата на получаването на разрешение за постоянно пребиваване в Република България.
Предвид гореизложеното, гражданин от Република Корея когатоупражнява трудова дейност в Република България, за която подлежи на задължително социално осигуряване по чл. 4 от КСО, но нямат статут на постоянно пребиваващ в страната, попада извън обхвата на ЗЗО и не следва да внася здравноосигурителни вноски.
Почетвърти въпрос
Следва да имате предвид, че въпросът дали е възможно отношенията между гражданина на Република Корея/собственик на дружеството/ исамото дружество да се уредят под формата на граждански договор за търговско посредничество не е от компетентността на НАП.

Оценете статията

Вашият коментар