fbpx

социално и здравно осигуряване на членове на УС и председателя на юридическо лице с нестопанска цел

1_ 92/02.05.2007г.
Чл.4, ал.1,т.8 от КСО
Относно: социално и здравно осигуряване на членове на УС и председателя на юридическо лице с нестопанска цел
Уважаеми господин …….,
Във връзка с Ваше запитване, заведено с вх. №………… в
Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – гр…………. , относно социално и здравно осигуряване начленове на УС и председателя на юридическо лице с нестопанска цел, изразяваме следното становище:
Лицата, упражняващи трудова дейност и получаващи доходи на изборни длъжностиза управление и контрол, за участие в управителни и контролни органи на юридически лица, които не са търговски дружества / фондации, сдружения с нестопанска цел / се осигуряват за всички социални рискове по реда на чл.4,ал.1,т.8 от КСО. Задължителните осигурителните вноски се дължат върху получените или начислените, но неизплатени брутни месечни възнаграждения преди приспадане на нормативно признатите разходи по ЗДДФЛ, когато са предвидени такива по закон, но не по-малко от минималния осигурителен доход по чл. 6, ал. 2, т. 3 от КСО. Здравните вноски за лицата на изборни длъжности в дружествата с нестопанска цел са на база дохода, върху който се дължат осигурителни вноски за ДОО.
Във вашия случай,независимо че сте задължително осигурени по реда на чл.4,ал.1,т.1 от КСО, като председател на управителен съветили членове на управителния съвет подлежите на осигуряване по реда на алинея 1, т.8 от същия.Ако обаче възнаграждение не е получавано, нито има такова като начислено и неизплатено, вноски не се дължат.
Уведомяваме Ви, че съгласно чл.85 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс сте длъжни да посочите идентификацията си при последваща кореспонденция с Националната агенция за приходите.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

задължителното осигуряване на прокурист през 2005 г., 2006 г. и 2007 г., при сключен граждански договор за търговско управление на едноличен търговец

.№ ………………..Дата……………..…….ДООтносно: задължителното осигуряване на прокурист през 2005 г., 2006 г. и2007 г., при сключен граждански договор за търговско управление на едноличен търговец Уважаеми господин Минчев,Във връзка с Ваше писмо, заведено в ЦУ на НАП с вх. № ………………………, изпратено ни за разглеждане по компетентност от ГД „Осигурителни вноски и краткосрочно осигуряване” към Националния осигурителен

Внасяне на осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване от самоосигуряващо се лице при прекратяване на пенсията му. Определяне на окончателен размер на осигурителния доход за календарната

КСО – чл. 4, ал. 3, т. 1, ал. 4, ал. 6, чл. 6, ал. 6 и ал. 8 и чл. 98;НООСЛБГРЧ – чл. 1, ал. 1 и ал. 2 ОТНОСНО:Внасяне на осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване от самоосигуряващо се лице при прекратяване на пенсията му. Определяне на окончателен размер на осигурителния доход за

подаване на годишна данъчна декларация (ГДД) по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ) за 2019 г. като наследник на починало лице

3_1179/16.07.2019 г. ЗДДФЛ, чл. 45, ал. 1;ЗДДФЛ, чл. 45, ал. 3;ЗДДФЛ, чл. 45, ал. 8;ЗДДФЛ, чл. 50, ал. 1, т. 1;ЗДДФЛ, чл. 50, ал. 9;ЗДДФЛ, чл. 53, ал. 1;ЗДДФЛ, чл. 53, ал. 5;ЗДДФЛ, чл. 53, ал. 7;ЗДДФЛ, чл. 73, ал. 6;ЗДДФЛ, чл. 73, ал. 7 Относно: подаване на годишна данъчна декларация (ГДД) по чл. 50

наличието на предпоставките на легалната дефиниция за морско лице” следва да извършите Вие.

Отправили степисмено запитване с вх.№…./.01.2012 г. до ТД на НАП – , препратено по компетентност до Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – при ЦУ на НАП,свързано с приложението наЗакона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/. В запитването сте изложили следната фактическа обстановка: Едноличен собственик на дружеството е Община ……. М/ф „А” и

данъчно облекчение за лице с намалена работоспособност по Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ .

1_20-18-85/07.04.2008 г.ЗДДФЛ,Чл.18, ал.1; чл.42, ал.2 от ЗДДФЛОтносно: данъчно облекчение за лице с намалена работоспособност по Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ . Уважаеми г-н ,По повод Ваше писмено запитване с вх.№ , Дирекция „ОУИ” гр.Бургас Ви уведомява за следното:Според фактите в запитването, физическо лице Ви е предоставило /предполагаме през 2008 г./ експертно

определяне на приложимото законодателство съгласно Дял ІІ от Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета

Изх. № М-94-п-219Дата:12.09.2011 год. КСО, чл. 4, ал. 1, т. 7; КСО, чл. 4, ал. 3, т. 2; КСО, чл. 6, ал. 8; КСО, чл. 7, ал. 1; КСО, чл. 7, ал. 2; ЗЗО, чл. 40, ал. 1, т. 1; ЗЗО, чл. 40, ал. 1, т. 2; Регламент(ЕО) № 883/2004, чл. 11(3)(а); Регламент(ЕО) № 883/2004,

Прилагане на данъчното законодателство във връзка с облагането на доходи, получени от местно физическо лице през 2006 и 2007 г.

Изх. № 94-E-27Дата: .…………… .2007 г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………ОТНОСНО: Прилагане на данъчното законодателство във връзка с облагането на доходи, получени от местно физическо лице през 2006 и 2007 г.Уважаеми господин ……..,По повод Ваше писмо до ЦУ на НАП, заведено с вх. № …………… г., Ви уведомявам за следното:По първият въпрос:На основание чл. 19 от Семейния кодекс (СК),

Писмо с Изх. №53-04-23; 14.02.2019 г.; чл. 6, ал. 2, т. 3 от ЗДДС; чл. 25, ал. 3, т. 1 от ЗДДС; чл. 25, ал. 6, т. 2 от ЗДДС; чл. 45, ал. 3 от ЗДДС; чл. 45, ал. 7 от ЗДДС; чл. 50, ал.

Изх. №53-04-2314.02.2019 г. чл. 6, ал. 2, т. 3 от ЗДДСчл. 25, ал. 3, т. 1 от ЗДДСчл. 25, ал. 6, т. 2 от ЗДДСчл. 45, ал. 3 от ЗДДСчл. 45, ал. 7 от ЗДДСчл. 50, ал. 1 от ЗДДСчл. 50, ал. 2 от ЗДДСчл. 143, ал. 1 от ЗДДСчл. 148, ал. 1 от ЗДДСчл.

Scroll to Top