социално осигуряване на съдружници в ООД

2_1750/03.11.2010г.
КСО – чл.4, чл.6
ОТНОСНО: социално осигуряване на съдружници в ООД
От изложената в писмото Ви фактическа обстановка става ясно, че по съдебно решение в представляваното от Вас дружество са вписани двама съдружници като управители. Единият от съдружниците се осигурява по трудов договор. Другия съдружник се осигурява като самоосигуряващо се лице. Общото събрание на съдружниците е приело, че няма да се дължи възнаграждение за управлението на дружеството. Двамата съдружници – управители извършват трудова дейност като лекари в дружеството на пълен работен ден.
Въпросите, които поставяте са:
1. Достатъчно ли е осигуряването на тези две лица по трудов договор на длъжност лекар?
2. Необходимо ли е някое от тези две лица да се осигурява във връзка с управлението на дружеството и ако да под каква форма в съответствие с минимума време отделен за управленска дейност?
С оглед изложената от Вас фактическа обстановка и предвид нормативната уредба изразявам следното становище:
Кръгът на лицата, които подлежат на осигуряване е определен в чл.4 и чл.4а от Кодекса за социално осигуряване (КСО).
Лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества се осигуряват по реда на чл.4, ал.3, т.2и/или ал.1, т.7 от КСО, т.е. като самоосигуряващи се лица и/или като лица по договори за управление и контрол.
Задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт са лицата почл.4, ал.3, т.2, т.е. самоосигуряващите се.
Съгласно разпоредбите на чл. 4, ал. 1, т. 7 от КСО,лица по договори за управление и контрол се осигуряват за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица върху всички възнаграждения, включително начислените и неизплатени или неначислените и други доходи от трудова дейност, но върху не по-малко от минималния осигурителен доход за основната икономическа дейност на съответното търговско дружество и квалификационна група професии и не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, определени със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година /чл. 6, ал. 2, т. 3 и ал. 3 от КСО/.
Собственикът или съдружникъттърговско дружество не дължи осигурителни вноски за управлението на дружеството, ако с договор или по решение на Общото събрание не е определено или договорено възнаграждение за тази дейност. Осигуряването когато съдружниците извършват трудовата дейност с личен труд в дружеството извън управлението се извършва по реда на чл.4, ал.3, т.2от КСО, т.е. по установения за самоосигуряващите се лица ред.
Ако съдружниците в търговско дружество имат сключени трудови договори с дружеството, те подлежат на осигуряване за всички осигурени социални рискове върху всички възнаграждения, включително начислените и неизплатени или неначислените и други доходи от трудова дейност по реда на чл.4, ал.1, т.1 от КСО.
Когато съдружниците упражняват трудова дейност в търговските дружества извън работата си по трудовото правоотношение, например като самоосигуряващи се лица, както е в конкретния случай, то осигуряването им се извършва едновременно и на двете основания, тъй като съгласно чл.6, ал.10 от КСО, за лицата, получаващи доходи от дейности на различни основания по чл.4 от КСО, осигурителните вноски, се внасят върху сбора от осигурителните им доходи при спазване на определената в нормата поредност, а именно:
1. доходи от дейности на лицата по чл. 4, ал. 1 и 2 от КСО;
2. осигурителен доход като еднолични търговци, собственици или съдружниците в търговски или в неперсонифицирани дружества, упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители;
3. доходи за работа без трудово правоотношение.

Оценете статията

Вашият коментар