Специален ред па облагане по ЗДДС

Изх. № 24-33- 456
Дата: ………. г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
Относно: Специален ред па облагане по ЗДДС
По повод Ваше запитване , препратено по компетентност в ЦУ на ПАН с вх, № 24-33- 456 г., изразявам следното становище:
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
При извършване на ревизия по Закона за данъка върху добавената стойност на дружество, което извършва търговска дейност с превозни средства – втора употреба е установено :
Дружеството е отразило в дневника си за покупки в периода- м. януари с право на данъчен кредит, издаден от него протокол по чл.117 отЗДДС* в същия период. Протоколът е издаден във връзка с покупка иа автомобил от Австрия, документирай е фактура, издадена през м. декември и полхчавапе па автомобила в България през м. януари. Доставки на стоки от държави членки на ЕС. изпълнението на които е започнало преди 1 януари 2007 г. при въвеждането им на територията на България ще се третират като внос.в случаите в които общностите стоки към датата наприсъединяване са временноскладирани или са подмитническо направление или режим еотложено плащане. Този режим на третиране произтича 01 разпоредбите иа & 14 от 1 13Р на ЗДДС.
Вконкретнияслучайнееналицехипотезатана& 14отПЗРнаЗДДС’и следователно е налице ВОП. Данъкът при вътреобшностни придобивания е изискуем отлицето, което извършва ВОП. съгласно чл.84 ог ЗДДС. Начисляването се извършва чрез документиране по чл. 117 от ЗДДС.
ДЗЛ, което в процеса на икономическата си дейност закупува, придобива или внася стоки втора употреба с цел да ги продаде, е дилър на стоки втора потреба.
С разпоредбата па чл.151. ал.1 от ЗДДС е дадена възможност на дилърите да прилагат общия ред за облагане по закона на доставката на стоки втора употреба -превозни средства, различни от “нови превозни средства“.
Съгласно разпоредбата на чл,151. ад.4 от ЗДДС. правото на данъчен кредит за получените или внесените от лицето стоки, за които не се прилага специалния ред за облагане на маржа. възниква и се упражнява в данъчния период, през който данъкът за последващата доставка на стоките е станал изискуем.
• Дружеството е отразило е право на пълен данъчен кредит, начислен от него данък
с протоколи по чл,1 17 от ЗДДС’ вьв връзка с покупки на автомобили отнерегистрирани
австрийски лица.
В случая не е налице хипотезата па чл.13. ат.1 ЗДДС. тъй като доставките от територията на друга държава членка са извършени от данъчно незадължено лице и следователно – не е налице ВОП.
Съгласно чл.84 от ЗДДС’ само данъкът при вътреобщпоетпи придобивания е изискуем от лицето, което извършва ВОП, от което следва, че данъкът е неправомерно начислен и на основание чл.70. ад. 5 ЗДДС1 не е налице н право на данъчен кредит.
Относно начисляването на данъка по смисъла на чл.84 от ЗДДС’. считаме, че съшият е дължим, предвид разпоредбите на чл.85 от ЗДДС’ – данъкът е изискчем от всяко лице, което посочи данъка в данъчен док мент по чл. 11 2. Издаденият документ в случая е протокол, който е данъчен документ по смисъла на чл.112 от ЗДДС.
• Дружеството е упражнило право на данъчен кредит в периодите, в които е
начислило ДДС по чл.117 от ЗДДС с протокол за осъществени вътреобщностнн
придобивания на автомобили втора употреба от регистрирани лица. С това е нарушена
разпоредбата на чл.151, ал.4 ЗДДС, съгласно който правото на данъчен кредит, възниква и
се упражнява в данъчния период, през конто данъкът за последващата доставка на стоките
е станал изиекуем.
Периодът за упражняване на правото на приспадане на данъчен кредит е регламентиран с чл.72 от ЗДДС’, Следва да се има предвид, че данъчният кредит е право и може да се упражни от лицето чрез изпълнение на състава на чл.72, ад. 1 и ал. 2 от ЗДДС’. В случаи на възникнали грешки при декларирането лицето може да извърши корекции на основание чл.126 от ЗДДС’. В хода на ревизионно производство органите по приходите не
следва да признава! право данъчен кредит, който не е упражнен от лицето в съответния период, регламентиран изрично от закона.
•По отношение на определянето па режимите за облагане- обшия ред за облагане
поЗДДС или специалния ред на облагане на маржа на цената, при доставки от дилъра на
стоки втора но’феба – превозни средства, различни от “нови превозни средства“ при
последващата им продажба следва да имате предвид указание № 24-00-20 / 08.03.2007 г. на
Изпълнителния директор на НАП.
•Следва да се има предвид, че съгласно чл. 85отЗДДС“данъкът е нзискуем и
от всяко лице. което посочи данъка в данъчен документ по чл.112 от ЗДДС. В тази връзка
протоколът издаден по чл.117 от ЗДДС’ е данъчен документ.
//

Оценете статията

Вашият коментар