Становище на НАП – ЗДДС, чл.131 – ППЗДДС, чл.83 – Изпълнително дело

2_639-1/10.08.2017г.
ЗДДС, чл.131
ППЗДДС, чл.83

Изпълнително дело №….. е образувано по молба на „С“ ООД гр. … на 07.05.2014г. въз основа на изпълнителен лист издаден от РС – гр. …. срещу „М ЕООД“ ЕООД, ЕИК ……
В периода от 01.05.2017г. до 01.06.2017г. по искане на взискателя „С“ ООД са запорирани, описани и изнесени на публична продан 5 бр. моторни превозни средства, собственост на длъжника.
При проверка в информационната база на Националната агенция за приходите сте установили, че дружеството – длъжник e регистрирано по ЗДДС лице, което обстоятелство е взето придвид при провеждане на публичната продан.
На 02.06.2017г. е съставен протокол, с който сте обявили постъпилите наддавателни предложения и купувач по продажбата.
Посочвате, че по реда на чл.493, т.2 от ГПК, с протокол от 07.07.2017г. наддавачът „В“ ЕООД, с ЕИК….. е обявен за купувач на следните МПС: товарен автомобил ДАФ ФА при цена 2851 лв. и ДДС в размер на 570,20 лв., товарен автомобил ЩАЕР 10С14 при цена 2111 и ДДС 422,20лв. и специален автомобил ВОЛВО ФЛ 614, на стойност 5111 лв. и ДДС 1022,20лв. Със същия протокол е разпоредено обявеният купувач да бъде уведомен за задължението да внесе в едноседмичен срок от съобщението предложената от него цена за съответните МПС, след приспадане на внесения задатък. Цената по продажбата /цена на продаваните МПС и ДДС/ е внесена от лицето обявено за купувач на 14.07.2017г.
В изпълнение на изискванията на чл.131 от ЗДДС на 18.07.2017г. сте изготвили Постановление за възлагане на превозните средства, съдържащо реквизитите на документ за продажба по чл.83, ал.1 от ППЗДДС в три екземляра, на 19.07.2017г. сте превели ДДС за продажбата по банковата сметка на ТД на НАП …., която е компетентната за ДСИ при РС – гр. и сте подали уведомление по чл.83, ал.3 от ППЗДДС до ТД на НАП, където е регистриран собственикът на вещите.
При изготвяне на цитираните документи сте извършили отново проверка в информационната база на Националната агенция за приходите, при която сте установили, че дружеството – длъжник „М“ ЕООД e било дерегистрирано по ЗДДС на 14.07.2017г.
Предвид обстоятелството, че пълната цена по продажбата е внесена от купувача „В“ ЕООД, с ЕИК ….. на датата на дерегистрация по ЗДДС на длъжника по делото „М“ ЕООД молите за писмени разязснения по следните въпроси:
1.Правилно ли е приложен ЗДДС в конкретния случай и дължим ли е ДДС за извършената продажба?
2. Какво е разрешението за дължимостта на ДДС по тази продажба в случаите, когато на една и съща дата е извършено плащането на цената от купувача и дерегистрацията по ЗДДС на длъжника по изпълнителното дело?
3. Ако в горепосочения казус ДДС за описаната продажба не е следвало да се начислява и превежда на НАП какъв е редът и начина за възстановяването му от НАП.
На основание изложената фактическа обстановка изразявам следното принципно становище:
Режимът на доставки на стоки или услуги при публична продан по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или на ГПК или при продажба по реда на Закона за особените залози или на чл. 60 от Закона за кредитните институции регламентиран в чл.131 от ЗДДС е приложим единствено в случаите, когато собственикът на вещта /длъжникът, залогодателят, съответно собственикът на ипотекирания имот/ е регистрирано по ЗДДС лице.
При определяне на момента, към който длъжникът следва да бъде регистриран по ЗДДС при публична продан, следва да се има предвид следното:
На основание чл.474, ал.5 от ГПК моторните превозни средства се продават от съдебния изпълнител по реда, предвиден в ГПК за публична продан на имот. Публичната продан приключва с постановление за възлагане, като чл.496, ал.1 от ГПК предвижда, че когато лицето, обявено за купувач, внесе в срок дължимата сума, съдебният изпълнител му възлага имота с постановление. От деня на влизане в сила на постановлението за възлагане купувачът придобива всички права, които длъжникът е имал върху имота.
Видно от цитираните норми, вещноправният ефект на проданта настъпва на деня на влизане в сила на постановлението за възлагане на МПС и към тази дата следва да е налице изискването за регистрация по ЗДДС на собственикът на вещта. Доколкото към тази дата длъжникът- собственик на МПС не е бил регистрирано по ЗДДС лице, то е отпаднало задължението за начисляване на данъка по продажбата.
В случаите, когато режимът по чл.131 от ЗДДС е приложен погрешно или към датата на данъчното събитие /влизане в сила на постановлението за възлагане на МПС/ е отпаднало основанието за прилагане на режима по чл.131 от ЗДДС, способът за отстраняване на грешката е отмяна, съответно анулиране/корекция на документа за продажбата, издаден по чл. 131, ал. 1, т. 2 от закона и чл. 83 от ППЗДДС и който с оглед документирането по ЗДДС е равностойният на фактурата документ. Доколкото същият е предпоставка и за упражняване на данъчен кредит за платения за покупката на вещтите данък върху добавената стойност от купувача по проданта, не е допустимо възстановяване на евентуално неправомерно начислен данък върху добавената стойност от бюджета, без да бъде анулиран/отменен издаденият по чл. 131, ал. 1, т. 2 от ЗДДС документ, с който данъкът е начислен.
Грешки, допуснати при документиране на доставката се коригират по реда на чл. 116 от ЗДДС. Алинея 2 и ал. 3 от тази норма изрично прогласяват за погрешно съставени и фактурите, в които данъкът е неправилно начислен, респ. неправилно не е начислен.

В конкретния случай съставеният от Вас документ за продажбата по чл. 131, ал. 1, т. 2 от ЗДДС може да бъде анулиран чрез издаване на протокол по чл. 116, ал. 4 от закона. Когато купувачът е упражнил правото на приспадане на данъчен кредит по публичната продан/продажбата, с оглед спазване на принципа на неутралността на данъка и отстраняване на риска от данъчни загуби, обстоятелството, че е анулиран документа трябва да бъде отразено. Корекцията в размер на приспаднатия данъчен кредит се извършва през данъчния период, през който е издаден протокола, като документът по чл.83, ал.1 от ППЗДДС се отразява в дневника за покупки с противоположен знак.
Недължимо платената сума за ДДС, подлежи на прихващане и възстановяване по реда на чл.128 – чл.129 от ДОПК, като към искането за прихващане или възстановяване следва да се приложи екземлярът на купувача от документа по чл.83, ал.1 от ППЗДДС, издаден за продажбата, както и протокола за анулирането.
При отмяна на проданта документирането, отчитането, както и възстановяването на преведеният по проданта данък се извършва по реда, предвиден в чл. 83а от ППЗДДС.
Възможността документът по чл. 131, ал. 1, т. 2 от ЗДДС да бъде коригиран, съответно анулиран, съобразно разпоредбите на ГПК, регламентиращи публичната продан и нейното оспорване, евентуално отмяна, е извън компетентността на Националната агенция за приходите, доколкото касае тълкуване на ГПК.
Относно въпроса за дължимостта на ДДС за продажба, когато на една и съща дата е извършено плащането на цената и дерегистрацията по ЗДДС на длъжника по изпълнителното дело, следва да се има предвид, че разпоредбата на чл.131, ал. 1 от ЗДДС определя дата на изискуемост на данъка върху добавената стойност при публичната продан и това е датата на получаване на пълната цена по продажбата. При преценка относно дължимостта на ДДС за продажбата е необходимо да се съобрази и разпоредбата на чл.87, ал.4 от закона, съгласно която последният данъчен период обхваща времето от началото на данъчният период до датата на дерегистрацията на лицето включително.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »