Становище на НАП – ЗДДС, чл.131 – ППЗДДС, чл.83 – Изпълнително дело

2_639-1/10.08.2017г.
ЗДДС, чл.131
ППЗДДС, чл.83

Изпълнително дело №….. е образувано по молба на „С“ ООД гр. … на 07.05.2014г. въз основа на изпълнителен лист издаден от РС – гр. …. срещу „М ЕООД“ ЕООД, ЕИК ……
В периода от 01.05.2017г. до 01.06.2017г. по искане на взискателя „С“ ООД са запорирани, описани и изнесени на публична продан 5 бр. моторни превозни средства, собственост на длъжника.
При проверка в информационната база на Националната агенция за приходите сте установили, че дружеството – длъжник e регистрирано по ЗДДС лице, което обстоятелство е взето придвид при провеждане на публичната продан.
На 02.06.2017г. е съставен протокол, с който сте обявили постъпилите наддавателни предложения и купувач по продажбата.
Посочвате, че по реда на чл.493, т.2 от ГПК, с протокол от 07.07.2017г. наддавачът „В“ ЕООД, с ЕИК….. е обявен за купувач на следните МПС: товарен автомобил ДАФ ФА при цена 2851 лв. и ДДС в размер на 570,20 лв., товарен автомобил ЩАЕР 10С14 при цена 2111 и ДДС 422,20лв. и специален автомобил ВОЛВО ФЛ 614, на стойност 5111 лв. и ДДС 1022,20лв. Със същия протокол е разпоредено обявеният купувач да бъде уведомен за задължението да внесе в едноседмичен срок от съобщението предложената от него цена за съответните МПС, след приспадане на внесения задатък. Цената по продажбата /цена на продаваните МПС и ДДС/ е внесена от лицето обявено за купувач на 14.07.2017г.
В изпълнение на изискванията на чл.131 от ЗДДС на 18.07.2017г. сте изготвили Постановление за възлагане на превозните средства, съдържащо реквизитите на документ за продажба по чл.83, ал.1 от ППЗДДС в три екземляра, на 19.07.2017г. сте превели ДДС за продажбата по банковата сметка на ТД на НАП …., която е компетентната за ДСИ при РС – гр. и сте подали уведомление по чл.83, ал.3 от ППЗДДС до ТД на НАП, където е регистриран собственикът на вещите.
При изготвяне на цитираните документи сте извършили отново проверка в информационната база на Националната агенция за приходите, при която сте установили, че дружеството – длъжник „М“ ЕООД e било дерегистрирано по ЗДДС на 14.07.2017г.
Предвид обстоятелството, че пълната цена по продажбата е внесена от купувача „В“ ЕООД, с ЕИК ….. на датата на дерегистрация по ЗДДС на длъжника по делото „М“ ЕООД молите за писмени разязснения по следните въпроси:
1.Правилно ли е приложен ЗДДС в конкретния случай и дължим ли е ДДС за извършената продажба?
2. Какво е разрешението за дължимостта на ДДС по тази продажба в случаите, когато на една и съща дата е извършено плащането на цената от купувача и дерегистрацията по ЗДДС на длъжника по изпълнителното дело?
3. Ако в горепосочения казус ДДС за описаната продажба не е следвало да се начислява и превежда на НАП какъв е редът и начина за възстановяването му от НАП.
На основание изложената фактическа обстановка изразявам следното принципно становище:
Режимът на доставки на стоки или услуги при публична продан по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или на ГПК или при продажба по реда на Закона за особените залози или на чл. 60 от Закона за кредитните институции регламентиран в чл.131 от ЗДДС е приложим единствено в случаите, когато собственикът на вещта /длъжникът, залогодателят, съответно собственикът на ипотекирания имот/ е регистрирано по ЗДДС лице.
При определяне на момента, към който длъжникът следва да бъде регистриран по ЗДДС при публична продан, следва да се има предвид следното:
На основание чл.474, ал.5 от ГПК моторните превозни средства се продават от съдебния изпълнител по реда, предвиден в ГПК за публична продан на имот. Публичната продан приключва с постановление за възлагане, като чл.496, ал.1 от ГПК предвижда, че когато лицето, обявено за купувач, внесе в срок дължимата сума, съдебният изпълнител му възлага имота с постановление. От деня на влизане в сила на постановлението за възлагане купувачът придобива всички права, които длъжникът е имал върху имота.
Видно от цитираните норми, вещноправният ефект на проданта настъпва на деня на влизане в сила на постановлението за възлагане на МПС и към тази дата следва да е налице изискването за регистрация по ЗДДС на собственикът на вещта. Доколкото към тази дата длъжникът- собственик на МПС не е бил регистрирано по ЗДДС лице, то е отпаднало задължението за начисляване на данъка по продажбата.
В случаите, когато режимът по чл.131 от ЗДДС е приложен погрешно или към датата на данъчното събитие /влизане в сила на постановлението за възлагане на МПС/ е отпаднало основанието за прилагане на режима по чл.131 от ЗДДС, способът за отстраняване на грешката е отмяна, съответно анулиране/корекция на документа за продажбата, издаден по чл. 131, ал. 1, т. 2 от закона и чл. 83 от ППЗДДС и който с оглед документирането по ЗДДС е равностойният на фактурата документ. Доколкото същият е предпоставка и за упражняване на данъчен кредит за платения за покупката на вещтите данък върху добавената стойност от купувача по проданта, не е допустимо възстановяване на евентуално неправомерно начислен данък върху добавената стойност от бюджета, без да бъде анулиран/отменен издаденият по чл. 131, ал. 1, т. 2 от ЗДДС документ, с който данъкът е начислен.
Грешки, допуснати при документиране на доставката се коригират по реда на чл. 116 от ЗДДС. Алинея 2 и ал. 3 от тази норма изрично прогласяват за погрешно съставени и фактурите, в които данъкът е неправилно начислен, респ. неправилно не е начислен.

В конкретния случай съставеният от Вас документ за продажбата по чл. 131, ал. 1, т. 2 от ЗДДС може да бъде анулиран чрез издаване на протокол по чл. 116, ал. 4 от закона. Когато купувачът е упражнил правото на приспадане на данъчен кредит по публичната продан/продажбата, с оглед спазване на принципа на неутралността на данъка и отстраняване на риска от данъчни загуби, обстоятелството, че е анулиран документа трябва да бъде отразено. Корекцията в размер на приспаднатия данъчен кредит се извършва през данъчния период, през който е издаден протокола, като документът по чл.83, ал.1 от ППЗДДС се отразява в дневника за покупки с противоположен знак.
Недължимо платената сума за ДДС, подлежи на прихващане и възстановяване по реда на чл.128 – чл.129 от ДОПК, като към искането за прихващане или възстановяване следва да се приложи екземлярът на купувача от документа по чл.83, ал.1 от ППЗДДС, издаден за продажбата, както и протокола за анулирането.
При отмяна на проданта документирането, отчитането, както и възстановяването на преведеният по проданта данък се извършва по реда, предвиден в чл. 83а от ППЗДДС.
Възможността документът по чл. 131, ал. 1, т. 2 от ЗДДС да бъде коригиран, съответно анулиран, съобразно разпоредбите на ГПК, регламентиращи публичната продан и нейното оспорване, евентуално отмяна, е извън компетентността на Националната агенция за приходите, доколкото касае тълкуване на ГПК.
Относно въпроса за дължимостта на ДДС за продажба, когато на една и съща дата е извършено плащането на цената и дерегистрацията по ЗДДС на длъжника по изпълнителното дело, следва да се има предвид, че разпоредбата на чл.131, ал. 1 от ЗДДС определя дата на изискуемост на данъка върху добавената стойност при публичната продан и това е датата на получаване на пълната цена по продажбата. При преценка относно дължимостта на ДДС за продажбата е необходимо да се съобрази и разпоредбата на чл.87, ал.4 от закона, съгласно която последният данъчен период обхваща времето от началото на данъчният период до датата на дерегистрацията на лицето включително.

1/5

Вашият коментар