третиране в аспект на ЗДДС (в сила от 01.01.2007г.) на доставките на услуги, свързани с артистични, развлекателни или подобни мероприятия, включително дейността но организирането им

Изх. № 94-Н-27
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
Относно: третиране в аспект на ЗДДС (в сила от 01.01.2007г.) на доставките на услуги, свързани с артистични, развлекателни или подобни мероприятия, включително дейността но организирането им
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ………….,
В отговор на Ваше запитване, постъпило е писмо с вх. № ……….. г. по описа на ЦУ на НА11 относно третиране в аспект на ЗДДС (в сила от 01.01.2007г.) на доставки на услуги, свързани с артистични, развлекателни или подобни мероприятия, включително дейността по организирането им. изразяваме следното становище:
Съгласно разпоредбата на чл.12, ал.1 от ЗДДС облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл. 6 и 9, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение ни територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго.
Ма основание чл.21. ал.2, г.З. б. “а“ от ЗДДС мястото на изпълнение при доставка на услуга е мястото, където фактически се извършва услугата, при услуги, свързани с културни, артистични, спортни, научни, образователни, развлекателни или подобни мероприятия, включително дейността по организирането им.
С оглед на гореизложеното за извършените от Вас услуги – представяне на театрални спектакли и участие във филми извън територията на страната, предвид разпоредбата на чл.21, ал.2, г.З, б. “а“ от ЗДДС следва да се приеме, че мястото на изпълнение е мястото, където фактически се извършва услугата, т.е. извън територията на страната. Следователно тези доставки по аргумент на противното от разпоредба та на чл.12, ал.1 от ЗДДС не са облагаеми.
Съгласно чл.96. ал.1 от ЗДДС всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон. Разпоредбата на чл.96. ал.2 от ЗДДС определя облагаемият оборот като сума от данъчните основи на извършените от лицето облагаеми доставки, включително облагаемите с нулева ставка, доставки на финансови услуги по чл. 46 и доставки на застрахователни слуги по чл. 47. В случая посочените доставки не формират облагаем оборот, тъй като същите са с място на изпълнение извън територията на страната, съответно не са облагаеми доставки.
//

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »