становище на изпълнителния директор на Национална агенция за приходите относно приложение на чл. 72 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при допуснато грешно данъчно третиране, обективирано в писмо изх. №20-00-125/24.06.2016 г.

Изх. № ЕП – 67
Дата: 17.08.2018 год.
ЗДДС, чл. 72

ОТНОСНО: становище на изпълнителния директор на Национална агенция за приходите относно приложение на чл. 72 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при допуснато грешно данъчно третиране, обективирано в писмо изх. №20-00-125/24.06.2016 г.

В Централно управление на Национална агенция за приходите (ЦУ на НАП) е постъпило Ваше писмо, заведено с вх. № ЕП-67/10.05.2018 г., с което ни информирате за постъпило при Вас писмо от „ТИ“ с поставени въпроси относно приложимостта на писмо изх. № 20-00-125/24.06.2016 г. на изпълнителния директор на НАП в случаите на влязло в сила съдебно решение с потвърдено установеното с обжалван ревизионен акт грешно данъчно третиране.
Считате, че в цитираното писмо при разглеждане на допустимостта на правилното документиране на доставката чрез издаване на данъчен документ за корекцията при наличие на влязъл в сила ревизионен акт относно същата не се прави разграничение между ревизионен акт, който не е обжалван и е влязъл в сила, и ревизионен акт, който е обжалван и е потвърден с влязло в сила съдебно решение. Изразявате становище, че предвиденият ред в т.3.3. от становището „Ред за документиране на доставката за осигуряване на неутралност на данъка, нарушена в резултат на влязъл в сила ревизионен акт“ е приложим и в случаите на обжалван ревизионен акт, който е потвърден изцяло с влязло в сила съдебно решение, като в подкрепа на това се цитират текстове от становището.
С оглед компетентността на НАП като издател на посоченото писмо, изразявате желание за потвърждение на изразеното от Вас виждане по поставените от „ТИ“ въпроси.
Във връзка с изложеното изразявам следното становище:
Следва да се отбележи, че към Вашето писмо липсва и не е приложено писмото с поставените въпроси от „ТИ“, което представлява пречка за изразяване на становище във връзка с конкретиката на случая, поради което изразявам принципно становище.
В т.3.2. от писмо изх. № 20-00-125/24.06.2016 г. „Отстраняване на риска от загуба за бюджета – условие за допускане на документиране за осигуряване неутралността на данъка, нарушена в резултат на влязъл в сила ревизионен акт“ е указано, че условие за допустимост за извършване на корекция на грешно данъчно третиране на доставки, по отношение на които има влязъл в сила ревизионен акт, чрез издаване на данъчен документ за корекцията, е задължението за данък върху добавената стойност, определен с акта, да е реално платено. Посочено е, че в случаите на данъчна измама/злоупотреба, включително и при установена липса на доставка, издаването на данъчни документи след влизане в сила на актовете на администрацията следва да се счита за недопустимо.
Действително в становището при разглеждане на допустимостта на правилното документиране на доставката чрез издаване на данъчен документ за корекцията при наличие на влязъл в сила ревизионен акт относно същата не е поставено условие актът да не е обжалван по съдебен ред. Становището е приложимо във всички случаи на влязъл в сила ревизионен акт, включително и обжалван по съдебен ред, като при наличието на постановено съдебно решение относно съответната доставка е необходимо да се съобрази освен указаното в раздел 3.2. от становището, конкретиката на случая и това доколко издаването на данъчните документи не противоречи на постановеното в съдебното решение.

зам. Изпълнителен Директор на НАП:
/АЛ. ГЕОРГИЕВ/

5/5

Вашият коментар