счетоводно отчитане и данъчно третиране на преотстъпен данък по чл.58 от отменения Закон за данък върху печалбата

Изх. № 24-34-634……………..
Дата: .…………… .2008 г.
Относно: счетоводно отчитане и данъчно третиране на преотстъпен данък по чл.58 от отменения Закон за данък върху печалбата
По зададения от Вас въпрос, изпратен ни по компетентност и постъпил в ЦУ на НАП с писмо вх. № 24-34-634/18.07.2007 г., изразявам следното становище:
Отговорът на поставения от Вас въпрос е пряко свързан с прилагането на счетоводното законодателство. С оглед това и предвид установената с чл.25, т. 15 от Устройствения правилник накомпетентност на Дирекция „Данъчна политика“, с писмо изх.№ 24-34-634/06.08.2007г. запитването Ви е изпратено за становище до посочената дирекция. С писмо Изх. № 16-12-320/07 от 09.01.2008г. Дирекция „Данъчна политика“ изрази становище, което се базира на промените в ЗКПО, направени със ЗИД на ЗКПО (обн. ДВ бр.110 от 21.12.2007г.), а именно:
„Данъчното третиране на посочения в запитването в случай е уредено в § 57 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗКПО (изм. и доп., ДВ бр.110 от 2007г.), който параграф влиза в сила от 01.01.2007г.“.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ:
//’

Оценете статията

Вашият коментар