счетоводно отчитане и данъчно третиране на приходи от лихви

Изх. № 24-34-730……………..
Дата: .…………… .2008 г.
Относно: счетоводно отчитане и данъчно третиране на приходи от лихви
По зададения от Вас въпрос, изпратен ни по компетентност и постъпил в ЦУ на НАП с писмо вх. № 24-34-730/3.09.2007 г., изразявам следното становище:
Според представената в запитването Ви фактическа обстановка, по отпуснати кредити се начисляват лихви, изчислени въз основа на ефективен лихвен процент, които няма да се заплатят през първата година, тъй като тя е определена като гратисен период. Заплащането ще се извърши след тази година по схема – в рамките на действието на договора. Зададен е въпросът дали приходът от така начислените лихви следва да се разглежда като данъчна временна разлика по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).
Отговорът на поставения от Вас въпрос е пряко свързан с прилагането на счетоводното законодателство. С оглед това и предвид установената с чл.25, т. 15 от Устройствения правилник накомпетентност на Дирекция „Данъчна политика“, с писмо изх.№ 24-34-730/26.11.2007г. запитването Ви е изпратено за становище до посочената дирекция. С писмо Изх. № 16-12-458/18.12.2007г. Дирекция „Данъчна политика“ изрази следното принципно становище:
„Съгласно разпоредбите на Международен счетоводен стандарт 18 „Приходи“ и Международен счетоводен стандарт 39 „Финансови инструменти: признаване и оценяване“ приходът, създаден от използването на лихвоносни активи на предприятието от други лица, следва да се признава по метода на ефективната лихва. По този начин следва да бъде намерена лихвата, която точно дисконтира очакваните бъдещи парични постъпления за очаквания живот на финансовия актив, независимо от уговарянето на гратисен период, респективно момента на заплащането на лихвата. Следователно приложимото счетоводно законодателство третира лихвата като текущ приход за гратисния период, поради което за данъчни цели нейното признаване е по общия ред на ЗКПО. В този смисъл ЗКПО не третира отделно и не поставя специфични изисквания към случаите на начислен приход от лихви на базата на ефективен лихвен процент.
С оглед на гореизложеното считаме, че в конкретния случай не възниква данъчна временна разлика, тъй като прихода от лихви, признат като текущ в гратисния период е отчетен в съответствие с приложимото счетоводно законодателство и следва да се третира като признат за данъчни цели по общия ред на ЗКПО.“.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ:
//’

Оценете статията

Вашият коментар