счетоводно третиране на неплатена част от покупна цена вследствие на неизпълнение на задължение по предварителен договор за покупко — продажба на имот

Изх. № 26-С-94……………..
Дата: .…………… .2008 г.
Относно: счетоводно третиране на неплатена част от покупна цена вследствие на неизпълнение на задължение по предварителен договор за покупко — продажба на имот
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН,
По повод Ваше писмено запитване, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 26-С-94/19.09.2007г., изразявам следното становище:
Видно от поставените във Вашето запитване въпроси, същите се отнасят до прилагане на счетоводното законодателство. Съгласно чл.25, т. 15 от Устройствения правилник наДирекция „Данъчна политика“ изготвя становища по въпросите на практическото прилагане на счетоводното законодателство. Предвид така установената компетентност на Дирекция „Данъчна политика“ Вашето запитване беше изпратено за становище с писмо изх.№ 26-С-94/05.10.2007г. Дирекция „Данъчна политика“ изрази следното становище с писмо Изх. № 16-12-385/07.12.2007г.:
„От изложеното в писмото става ясно, че предприятието е сключило предварителен договор за придобиване на собственост върху терен и административна сграда с покупна цена в размер на 2.5 млн.евро. Първата вноска в размер на 2 млн. евро е платена на датата на сключване на окончателния договор, с което се прехвърля правото на собственост върху имота. Остатъкът от покупната цена в размер на 500 хил.евро се заплаща при условие, че продавачът изпълни задължението си да разруши сградата и отстрани отпадъците в 12 -месечен срок от датата на сключване на окончателния договор. Поради неизпълнението на това условие от страна на продавача, страните се споразумяват в допълнителен договор, че продавачът дължи неустойка в размер на 500 хил.евро, която ще се прихване от остатъка от покупната цена на имота, представляващ втора вноска по окончателния договор. В допълнение е уточнено, че предприятието прилага Международните счетоводни стандарти (МСС) като база за изготвяне и представяне на годишните си финансови отчети.
Поставените въпроси са свързани с това дали предприятието трябва да отпише остатъка от задължението, като запази стойността на сградата и в тази връзка да признае приход или да коригира (намали) стойността на имота (земя и сграда) със стойността на остатъка, който не е платен.
Въз основа на тези изходни данни за конкретния случай, изразяваме следното принципно становище:
Съгласно т. 6 и т. 16 от МСС 16 „Имоти, машини и съоръжения“ цената на придобиване на един имот се състои от няколко компонента, именно неговата покупна цена, включително митата и невъзстановимите данъци, всякакви разходи, пряко свързани с привеждането на актива до местоположението и състоянието, необходими за неговата експлоатация по предвидения начин, както и първоначалната приблизителна оценка на разходите за демонтаж и преместване на актива и възстановяване на площадката, задължение, което предприятието поема при придобиването на актива. Също така цената на придобиване на актив от имоти е сумата от паричните средства или паричните еквиваленти или справедливата стойност на
друга престация към датата на придобиването. Поради това в конкретния случай предприятието следва да признае придобития актив от имоти – терен и административна сграда по тяхната цена на придобиване, така както е определена при първоначалното признаване на актива и последствие се коригира (увеличи) с всички разходи и такси, пряко свързани с експлоатирането на актива по начина, предвиден от неговото ръководство. Поради тава считаме, че не следва да се коригира (намали) стойността на имота (земя и сграда) със стойността на остатъка, който не е платен за него.
Принципно положение в счетоводното законодателство е отчитането на неустойката, свързана с неизпълнение на поети договорни задължения, която се докладва в отчета за доходите на предприятието за периода, в който се установи правото за нейното получаване. В конкретния случай датата на признаването на неустойката като приход е датата, на която е постигната договореността за нейното получаване.“.
//’

Оценете статията

Вашият коментар