тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа.

Изх. №20-00-498
04.01. 2017 г.
чл. 163а, ал. 2, чл. 82, ал. 5 от ЗДДС
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
„Х“ АД, регистрирано по ЗДДС, закупува партида семена резене от друго дружество, регистрирано по ЗДДС. Дружеството-доставчик в издаваната за доставката фактура не начислява ДДС на основание чл. 163а, ал. 2 от ЗДДС
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следният въпрос:
Следва ли „Х“ АД да издава протокол, с който да начислява ДДС за закупените семена резене и в случай, че не следва – има ли предвидена санкция за дружеството-получател на стоката?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросът и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
По силата на чл.163а, ал. 2 от ЗДДС данъкът за доставките на стоки и услуги по Приложение № 2 към Глава деветнадесета „а“ от ЗДДСе изискуем от получателя по доставката, когато той е регистрирано по ЗДДС лице.
С ДВ бр. 98/2013г. е направено изменение на Приложение № 2, като е въведена част втора, касаеща доставки със зърнeени и технически култури. Част втора е в табличен вид и съдържа „Код по КН 2012“и„Описание на стоката“.
Съгласно § 1, т. 71 от ДР на ЗДДС, „Код по КН“ са тарифни кодове по Комбинираната номенклатура, установена с Приложение 1 към Регламент (ЕИО) №2658/87 на Съвета от 23 юли 1987г. относнотарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа.
Механизмът за обратно начисляване на данъка се прилага за доставки на зърнени и технически култури с място на изпълнение на територията на страната, когато едновременно са изпълнени следните условия:
– стоките, предмет на доставката, са изрично посочени в част втора от приложение № 2 към Глава деветнадесета „а“ от ЗДДС и се класират със съответния тарифен код от Комбинираната номенклатура, установена с Приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23.07.1987 г. относно тарифната и статистическата номенклатура и Общата митническа тарифа.
– получателят по доставката е регистрирано по ЗДДС, независимо дали доставчикът е данъчно задължено или данъчно незадължено лице.
Без значение за приложението на режима е обстоятелството дали страните по доставката са производители, търговци или други лица, както и начина на разфасоване или опаковане на стоката.
В част II на Приложение № 2 към чл. 163а от ЗДДС къмкод0909 по КН2012 „Семена от анасон, звезден анасон, резене, кориандър, кимион, ким; плодове от хвойна“ епосочена само една позиция- „Семена от кориандър“.Към тази позиция „Семена от кориандър“ са обособени две подпозиции: „Несмлени, нито пулверизирани“ с код 0909 21 00 и „Смлени или пулверизирани“ с код 0909 22 00. Други стоки от код 0909 на КН не са включени в Приложение № 2 независимо, че в заглавната му част участват семена и плодове от други култури.
Предвид, че семена резене не попадат в част втора на Приложение № 2 към Глава деветнадесета „а” от ЗДДС, за доставките на семена резене е приложим общия ред на облагане по ЗДДС. За доставките на стоки, които не сапосочени в част втора наприложение № 2 към Глава деветнадесета „а“ от ЗДДС, когато доставчикът е регистрирано по ЗДДС лице, същият следва даиздаде фактура с 20% начислен ДДС.
Уведомяваме Ви, че по прилагане на механизма на обратно начисляване е издадено указание от Министъра на финансите с Изх. № УК-4/17.03.2014г. относно практическото прилагане на глава деветнадесета „а” от ЗДДС по отношение на доставките на стоки по част втора на приложение № 2 към закона, в сила от 01.01.2014г., което може да намерите в интернет страницата на Националната агенция за приходите – www.nap.bg.
Съгласно разпоредбата на чл. 82, ал. 5 от ЗДДС данъкът е изискуем от получателя – регистрирано по ЗДДС лице, в случаите на чл. 163а от закона, независимо дали доставчикът е данъчно задължено или данъчно незадължено по закона лице.
Според текста на чл. 180а от ЗДДС регистрирано лице, което, като е длъжно, не начисли данък в предвидените в същия закон срокове в случаите, когато данъкът е изискуем от лицето като платец по глава осма и за начисления данък лицето има право на пълен данъчен кредит, се наказва с глоба – за физическите лица, които не са търговци, или с имуществена санкция – за юридическите лица и едноличните търговци, в размер 5 на сто от неначисления данък, но не по-малко от 50 лв.
Предвид изложеното в конкретния случай данъкът за доставката на семена резене не е изискуем от „Х“ АД, тъй като не се прилага режимът на облагане, уреден в чл. 163а от ЗДДС, поради което дружеството не подлежи на административно-наказателна санкция за получената фактура без начислен данък.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Прилагане на разпоредбите на чл. 24, ал. 2, т. 5 от Закона за данъците върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ) във връзка с командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставян

3_1766/28.07.2017 г.ЗДДФЛ, 24, ал. 2, т. 5;ЗКПО, чл. 10;ЗКПО, чл. 33, ал. 1, т. 1 ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на чл. 24, ал. 2, т.

Становище на НАП с Изх. №20-00-362 от 15.10.2019 г.

Изх. №20-00-36215.10.2019 г.ЗКПО – чл.92 В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” e постъпило по компетентност писмено запитване, прието с вх. №20-00-362/20.09.2019 г., относно разпоредбите на

данъчно третиране Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставка на нов автомобил, по която получател е член на персонал на дипломатическото посолство на Република ….. в Република …..

Изх.№ 24-39-4Дата: 28.3.2019 год. ЗДДС, чл. 12, ал. 1;ЗДДС, чл. 28;ЗДД, чл. 66;ЗДДС, чл. 173, ал. 1;ЗДДС, чл. 173, ал. 6, т. 1, буква „в“;ЗДДС,

данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на покриване на разходи по командировка на търговски представител, превеждана на Министерство …… по договори за реализиране на пу

Изх. № 24-34-115Дата:22.11.2013 год. ЗДДС, чл. 2, т. 1; ЗДДС, чл. 26, ал. 3, т. 2; ДР на ЗДДС, § 1, т. 15.Относно: данъчно третиране

присъждане на разноски в полза на ответника по искове с правно основание чл. 216 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), заведени от публичен изпълнител

Изх. № 24-38-93Дата: 25.08.2020 год. ДОПК, чл. 216, ал. 1; ДОПК, чл. 216, ал. 2. ОТНОСНО: присъждане на разноски в полза на ответника по искове