това, дали той продължава да упражнява трудова дейност по договора за управление и контрол в България. Ако той упражнява трудова дейност по него, то той се явява наето лице по смисъла на Р1408/71 за т

2_1866/27.07.2009г.
Регламент (ЕИО) 1408/7 – чл.14, параграф 2, буква “б“;чл.14в, параграф „а“
ЗДДФЛ- чл.4
В запитаването си описвате, че изпълнителният директор на …………… – България AД. Има сключен бесрочен договор за управление и контрол с дружеството. Той е заел длъжност в ……….. – Германия за срок от 3 години. Ще получва възнаграждение само в Германия, като ще остане отговорен за ………….. България AД. Ще пребивава 3 години в Германия.
Въпросите, който поставяте са:
1.Съществува ли възможност здравните и социалните осигуровки на изпълнителният директор да продължават да бъдат внасяни в България?
2.Дължи ли се от изпълнителният директор данък в България върху доходите му от източник в Германия?
С оглед изложената от Вас недостатъчно конкретна фактическа обстановка и предвид действащата нормативна база, изразявам следното принципно становище:
Първи въпрос:
Съгласно разпоредбата на чл.4, ал.1, т.7 на Кодекса за социално осигуряване /КСО/ изпълнителите по договори за управление и контрол на търговски дружества, подлежат на задължително обществено осигуряване за всички осигурени социални рискове. Лицата, родени след 31 декември 1959 г. задължително се осигуряват за допълнителна пенсия в универсален пенсионен фонд когато са осигурени при условията и по реда на част първа от КСО /чл.127, ал.1 от КСО/. На основание чл.40, ал.1, т.1 във връзка с чл.33 от Закона за здравно осигуряване, за лицата, работещи по договори за управление и контрол здравноосигурителни вноски се дължат върху дохода, върху който се внасят вноски за държавното обществено осигуряване, определен съгласно КСО.
По отношение на лица, граждани на държави-членки на Европейския съюз/Европейското икономическо пространство, които осъществяват доходоносна трудова дейност, упражнявайки правото си на свободно движение в рамките на ЕС/ЕИП, са приложими Регламент на Съвета (ЕИО) 1408/71 за прилагане на схеми за социална сигурност на наети лица, самостоятелно заети лица и членовете на техните семейства, които се движат в рамките на общността и Регламент (ЕИО) 574/72 за определяне реда за прилагане на Регламент 1408/71.
За да се установи дали за дадено лице – работник/самоосигуряващо се лице в трансгранична ситуация, се дължат социални и здравноосигурителни вноски, трябва да се определи първо законодателството на коя държава-членка е приложимо спрямо него.
С оглед правилното определяне на приложимото право спрямо изпълнителният директор на ……… АД е необходима конкретна информация относно това, дали той продължава да упражнява трудова дейност по договора за управление и контрол в България. Ако той упражнява трудова дейност по него, то той се явява наето лице по смисъла на Р1408/71 за тази си дейност в България. От особено значение е също така какъв вид дейност упражнява лицето в Германия – дали има статус на наето или на самостоятелно заето лице съгласно Регламент (ЕИО) 1408/71, както и определянето на термина „пребиваване” – на територията на коя държава-членка пребивава по смисъла на чл.1 от Регламент (ЕИО) 1408/71.
Принципно, приложимото законодателство се определя съгласно разпоредбите на чл.13-17 от Регламента. В чл.13 параграф 1 е изведено като основно правило, че за едно наето или самостоятелно заето лице е приложимо законодателството на само една страна-членка и това е законодателството на държавата на трудова заетост, дори ако лицето пребивава в друга страна от ЕС/ЕИП. В Регламента са предвидени и изключения, и по-конкретно особените правила в чл.14 параграф 2 за лицата, едновременно наети в две или повече държави-членки и чл.14в за лицата, които едновременно са наети на територията на една страна от ЕС и самостоятелно заети на територията на друга държава-членка.
Едновременноупражняваненатрудовадейносткатонаетолицена територията на две или повече държави от ЕИП:
Член 14, параграф 2, буква “б“, от Регламент (ЕИО) 1408/71 третира осигуряването на лицата, наети на работа в повече от една държава. Съгласно цитираната разпоредба, лице което е обичайно наето на работа на територията на две или повече държави-членки, е подчинено на законодателството на държавата-членка, в която пребивава, ако отчасти упражнява дейността си на тази територия.
Терминът „пребиваване“ се дефинира само като „Обичайно пребиваване“, по смисъла на чл.1з на Регламент (ЕИО) 1408/71. Съдът на Европейските общности е постановил, че дадено наето лице се счита за пребиваващо там, където се намира неговия обичаен център на интереси.
Едновременна самостоятелна заетост на територията на държава от ЕИП и
трудова дейност като наето лице на територията на България:
Съгласно чл.14в, параграф „а“ от Регламент (ЕИО) №1408/71, ако параграф „б“ не предвижда друго, лице, което е наето на работа на територията на една държава-членка и същевременно е самостоятелно заето лице на територията на друга държава-членка, е подчинено на законодателството на държавата, на чиято територия е наето на работа.
По смисъла на параграф „б“ на чл.14в, параграф „а“ не се прилага при условие, че държавата-членка, на чиято територия лицето е самостоятелно заето, е направила вписване в Анекс VII на Регламента. В този случай за лицето ще се прилагат едновременно законодателствата на двете страни по трудова заетост.
Ако дадена държава е избрала да бъде включена в Анекс VІІ, тя остава компетентна за дейностите на лицата като самостоятелно заети лица в случай, че теупражняват дейност на нейна територия. В следствие на това лицето попада под юрисдикцията на две страни – всяка ще е компетентна за дейността, която се упражнява на нейна територия.
Вторивъпрос:
Дефинирането на едно физическо лице като местно или като чуждестранно има първостепенно значение за определяне на данъчните му задължения.
Статуса на местно лице на България се определя за цялата календарна /данъчна/ година и не зависи от гражданството на лицето. Местно физическо лицепо смисъла на чл.4 от Закона за данъците върху доходите на физически лица /ЗДДФЛ/ без оглед на гражданството, е лице,което отговаря поне на един от следните критерии:
1. има постоянен адрес в България. Съгласно §1 т.3 от Закона за българските документи за самоличност „постоянен адрес” е адресът в населеното място на територията на РБългария, където гражданинът е вписан в регистъра на населението;
2. пребивава на територията на България повече от 183 дни през всеки 12-месечен период.Лицето се смята за местно за годината, през която пребиваването надхвърля 183 дни.Денят на излизане и денят на влизане в страната се смятат поотделно за дни на пребиваване в страната; или
3. изпратено е в чужбина от българската държава, от нейни органи и/или организации, от български предприятия, и членовете на неговото семейство; или
4. центърът на жизнени интереси на лицето се намира в България. Центърът на жизнени интереси е в България, когато интересите на лицето са тясно свързани със страната. Това е допълнителен критерий, при който се вземат предвид семейството, собствеността, мястото, от което собствеността се управлява, мястото, от което лицето осъществява трудова, професионална или стопанска дейност.
Най-честият случай на класифициране на дадено лице като чуждестранно е лицето да пребивава на територията на България по-малко от 183 дни през всеки 12-месечен период, като няма постоянен адрес в България, а също така и центърът на жизнените му интереси не е свързан с България.
Местните физически лица са носители на задължението за данъци за придобити доходи от източници в Република България и в чужбина, а чуждестранните физически лица – само за придобити доходи от източници в Република България /чл. 6 и 7 от ЗДДФЛ/.
Фактическата обстановка представена в запитването Ви не е достатъчна за да може да бъде определено лицето дали е местно или е чуждестранно по смисла на чл.4 от ЗДДФЛ. Следователно, ако изпълнителният директор на …………… България АД е местно лице, то той ще бъде данъчно задължен за придобити от него доходи от източници както в Република България, така и в Република Германия. Ако се определи като чуждестранно лице, би бил задължен за данъци само придобити от него доходи от източници в България.
Следва да имате в предвид, че съгласно чл.75 от ЗДДФЛ когато в данъчна спогодба или в друг международен договор, ратифициран от Република България, обнародван и влязъл в сила, се съдържат разпоредби, различни от разпоредбите на този закон, прилагат се разпоредбите на съответната данъчна спогодба или договор. Между България и Германия има сключена спогодба за избягване на двойното данъчно облагане, която би могла да се приложи ако доходите получавани от лицето попадат сред доходите третирани от спогодбата.

Оценете статията

Вашият коментар