ЗДДС, чл.79

2_1863/15.11.2010 г.
ЗДДС- чл.79
Видно от запитването фирмата е регистрирана по ЗДДС. Основните и дейности са внос и продажба на употребявани резервни части за автомобили от ЕС, и временно съхраняване и разкомплектоване на ИУМПС. Във връзка с втората дейност посочвате, че прилагате схемата на т.н. „обратно начисляване”, като издавате протоколи по чл.117 от ЗДДС. Посочвате също, че получатели по тези доставки са само ДЗЛ., за което фирмата издава фактури, в които като основание за неначисляване на ДДС се посочва чл.163, ал.2 от ЗДДС.
Поставяте следните въпроси:
1. Следва ли дружеството да извършва корекцияна ползвания ДК по реда на чл.79 от ЗДДСили се прилагат ограниченията за корекция на чл.80, ал.1, т.2 от с.з.?
2. Когато фирмата се явява получател по доставка на отпадък, а доставчикът ДЗЛ издаде фактура с начислен ДДС, т.е. не посочва че данъкът е изискуем от получателя, как следва да се отрази в дневниците тази фактура. Трябва ли да се издаде протокол по чл.117, в който данъкът да се начисли върху цялата стойност на фактурата?
В запитването не сте описали подробно вида на извършваните от Вас дейности, с оглед на което считам, че изложената в запитването фактическа обстановка не е достатъчно ясна и въз основа на относимата нормативна уредба, свързана със ЗДДС и ППЗДДС, изразявам следното принципно становище:
Съгласно чл. 163 а, ал. 1от ЗДДС данъчното събитие на доставките на стоки и услуги, посочени в приложение № 2 възниква съгласно общите правила на закона. Видно от приложението, този специален режим се отнася за следните доставки:
– битови, производствени, строителни и опасни отпадъци по смисъла на Закона за управление на отпадъците ;
– услугите по добив, обработка или преработка на отпадъците, посочени по- горе.
По силата на § 2, ал. 1 от ДР на Закона за движение по пътищата снетите от отчет пътни превозни средства се считат за отпадъци по смисъла на § 1, т. 1 от ДР на Закона за управление на отпадъците.
Доставките по глава деветнадесета «а» от ЗДДС са облагаеми доставки. В тази връзка, ако сте получател по доставки на стоки или услуги, посочени в приложение 2 към глава деветнадесета «а» и сте регистрирано по ЗДДС лице, то данъкът е изискуем от Вас, на основание чл.163а, ал.2 от ЗДДС, независимо дали доставчикът е данъчно задължено или данъчно незадължено лице. За Вас възниква право на приспадане на данъчен кредит за получените стоки или услуги, при условията на чл.71, т.2 от ЗДДС.
В чл.79 от ЗДДС са изрично упоменати случаите на корекции на ДК. При извършване надоставки на стоки и услуги по приложение № 2 към глава деветнадесета “а“ от ЗДДС, както и при доставки на получените части, в резултат на разкомплектоването, за ползвания данъчен кредит за получените стоки /отпадъци/ не се налага корекция по чл.79 от ЗДДС, в случай, чеполучените части и отпадъци ще се използват за извършване на облагаеми доставки и за Вас ще е налице икономическа изгода от покупката.
В случаите когато сте получател по доставка на отпадък и доставчикът – ДЗЛ е издало фактура с начислен ДДС в нея, т.е. не е посочил че данъкът е изискуем от получателя, тази фактура следва да се отрази в дневника за покупки без право на ДК. Като регистрирано по ЗДДС лице, съгласно чл.163б, ал.1 от ЗДДС следва да начислите ДДС като издадете протоколпо чл.117, ал.2 от ЗДДС върху общата стойност на фактурата, вкл. и данъка.
Съгласно чл.116 от ЗДДС погрешно съставените документи се анулират и се издават нови. В ал.3 на същия член е посочено, че за погрешно съставени документи се смятат и издадените фактури, в които е начислен данък, въпреки, че не би следвало да бъде начислен.
Следва да имате предвид, че при изменение на данъчната основа на доставката за която е издаден протокол, се издава нов протокол, който съдържа реквизитите визирани в чл.117, ал.4 от ЗДДС.’

Оценете статията

Вашият коментар