Във връзка с Ваше писмено запитване, препратено в ЦУ на НАП и заведено с вх. № 24-33-27 от ……..2007 г., Ви уведомявам следното:

Изх. № 24-33-27
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
ОТНОСНО: Във връзка с Ваше писмено запитване, препратено в ЦУ на НАП и заведено с вх. № 24-33-27 от ……..2007 г., Ви уведомявам следното:
Предвид описаното в писмото Ви през 2006 г. сте работила само по трудов договор, като от 01.02. до 04.04.2006 г. и от 04.06. до 15.11.2006 г. по трудов договор в Германия, а през останалото време в България.
Редът за облагане доходите на физическите лица, според българското данъчно законодателство, зависи до голяма степен от обстоятелството дали лицето се счита за местно или за чуждестранно.
През 2006 г. са действали разпоредбите на Закона за облагане доходите на физическите лица (ЗОДФЛ) в сила до 01.01.2007 г., поради което при определяне на реда на данъчно облагане на доходи, получени през 2006 г. следва да се имат предвид разпоредбите на този закон. Съгласно чл. 6, ал. 1 от ЗОДФЛ местни физически лица, без оглед на тяхното гражданство са лицата, които:
1.имат постоянно местоживеене в България;
2.пребивават в България повече от 183 дни през всеки 365-дневен период. В
тозислучайфизическотолицесесчита за местнолицепрезгодината,вкоято
пребиваването му надхвърли 183 дни.
На основание чл. 8, ал. 1 от същия закон местните физически лица са данъчно задължени за доходи, произхождащи от източници в България и от чужбина.
Предвид разпоредбата на чл. 16, ал. 1 от ЗОДФЛ (отм.), когато в данъчна спогодба или в друг международен договор, ратифициран от Република България, обнародван и влязъл в сила, се съдържат разпоредби, различни от разпоредбите на този закон, се прилагат разпоредбите на съответната данъчна спогодба или договор. По смисъла на чл. 4, ал. 1 от Спогодбата между Република България и Федерална Република Германия за избягване на двойното данъчно облагане на дохода и имуществото, изразът “местно лице на едната договаряща се държава“ означава:
б) за Република България:
аа) физическо лице, което е данъчно задължено за доходи съгласно вътрешното българско законодателство и няма постоянно пребиваване в трети държави. Следователно, предвид разпоредбите на Спогодбата и ЗОДФЛ, за 2006 г. сте местно лице на България.
Съгласно чл. 22, ал. 2, б. „а“ от Спогодбата, когато местно лице на Република България получава доходи или притежава имущество, които в съответствие с разпоредбите на тази спогодба се облагат във Федерална република Германия (какъвто явно е Вашият случай), тези доходи и имущества се изключват от облагане в Република България, като се спазват и разпоредбите на букви “б“ и “в“, т.е. прилага се методът „Освобождаване с прогресия“.
На основание чл. 42, ал. 2 от ЗОДФЛ (отм.), физическите лица, които са данъчно задължени по този закон, получили доходи само от трудови и приравнени на тях правоотношения, изплатени от работодател, който не е задължен да удържа и внася данък по реда на чл. 38 и чл. 50, ал. 1 и 2 са задължени да подават декларация по чл. 41.
Предвид гореизложеното във връзка с § 7 ал. 1 от ПЗР на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, за получените от Вас доходи през 2006 г., включително доходите от източник в Германия, и прилагането на съответния метод за избягване на двойното данъчно облагане, следва да подадете годишна данъчна декларация по чл. 41 от ЗОДФЛ за 2006 г. в срок до 15 април 2007 г/
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:

Оценете статията

Вашият коментар