fbpx

третиране по ЗДДС на доставка на стока

ОТНОСНО: третиране по ЗДДС на доставка на стока

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 07-00-179#2/ 01.11.2017 г.
Изложена е следната фактическа обстановка: Дружество „ “ ООД произвежда и монтира части за токопрекъсвачи. Клиент на дружеството – българска фирма, с производствена база в гр…….., иска да му се доставят части за неговото производство в тази база, в обособено за целта място с ограничен достъп. Тези части ще остават собственост на „………..“ ООД, докато клиентът ги изтегли от мястото, на което се съхраняват, за да ги вложи в своето производство. Всички разходи по управлението на стоките, собственост на „………..“ ООД на територията на другата фирма – клиент са за тяхна сметка.
В края на месеца клиента иска да му се фактурират само тези количества, които са изтеглени през същия месец.
Поставени са следните въпроси:
1. Правомерно ли е такова движение на стоки?
2. Ако е правомерно, какъв тип договор трябва да сключи „……..“ ООД с клиента?
Предвид изложеното в запитването и относимата нормативна уредба, изразявам следното становище:
Съгласно чл.6, ал.1 от ЗДДС, доставка на стока по смисъла на този закон е прехвърлянето на правото на собственост или друго вещно право върху стоката.
В ал.2 на чл.6 от закона са разгледани още няколко хипотези на доставка на стока, като т.2 визира фактическото предоставяне на стока по договор, в който е предвидено прехвърляне на правото на собственост върху нея под отлагателно условие или срок.
Съгласно практиката на Съда на Европейския съюз, понятието за доставка на стока не се отнася до прехвърлянето на собственост в предвидените от приложимото национално право форми, а включва всяка сделка по прехвърляне на материална вещ от определено лице, което овластява друго лице да се разпорежда фактически с нея като собственик /решение по дело на ЕОН Асет Мениджмънт, C 118/11, т. 39/.
Съгласно чл.25, ал.3, т.1 от ЗДДС, данъчното събитие възниква на датата на фактическото предоставяне на стоката по чл. 6, ал. 2, т. 2 от закона /когато стоката се предоставя по договор, в който е предвидено прехвърляне на правото на собственост върху нея под отлагателно условие или срок/.
По силата на чл. 25, ал. 6, т.1 от ЗДДС, на датата на възникване на данъчното събитие данъкът по този закон става изискуем за облагаемите доставки и възниква задължение за регистрираното лице да го начисли.
Предвид изложените разпоредби на ЗДДС, фактическото предоставяне на стока на клиент е доставка на стока и възниква задължение за документирането и по надлежния ред.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

прилагане на чл. 41 от ЗДДС в сила от 01. 01. 2007 г.

Изх. №24-33-212Дата:25. 02. 2008 г.ОТНОСНО: прилагане на чл. 41 от ЗДДС в сила от 01. 01. 2007 г.Във връзка с Ваше писмено запитване до Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ – гр…………………….., препратено по компетентност в ЦУ на НАП с вх. № 24-33-212 от 02. 04. 2007 г., и на основание чл. 10, ал. 1,

ЗЗО, чл.33, aл. 1, т. 3,КСО, чл.4, aл. 1, т. 1

23-29-65/11.05.2010г.КСО, чл. 4, ал. 1, т. 1.ЗЗО, чл. 33, ал. 1, т. 3Фактическа обстановка: здравно и социално осигуряване на чуждестранни граждани.По отношение осигуряването на индийския гражданин с разрешение за продължително пребиваване. Съгласно чл. 4, ал. 1, т. 1 от КСО задължително осигурени за всички осигурени социални рискове са работниците и служителите, наети на работа за

осигуряване на управител на търговско дружество

3_741/14.03.2011 г.КСО: чл.4, ал.1, т.7КСО: чл.10НООСЛБГРЧМЛ:чл.1, ал.2Относно: осигуряване на управител на търговско дружествоСпоред изложеното в запитването „ХХХХХХ” ООД през 2011г. няма да упражнява дейност и е освободило работниците, назначени по трудово правоотношение през 2010г. Едно от лицата, наето по трудово правоотношение, е в отпуск по майчинство и не му е прекратено трудовото правоотношение. За това

Деклариране на промяна на авансовите вноски и корекция на годишната данъчна декларация по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

3_1576/26.06.2014г.ЗКПО, чл.83, ал.1;ЗКПО, чл.88;ЗКПО, чл. 89, ал. 1, ал. 4 и ал. 5;ЗКПО, чл.92, ал.5;ЗКПО, чл. 90, ал.2; Относно: Деклариране на промяна на авансовите вноски и корекция на годишната данъчна декларация по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)Съгласно изложената фактическата обстановка в запитването и направената служебна проверка, „Т” ООД е подала декларация

законодателството в областта на социалната сигурност), издаван при поискване от институцията на държавата-членка, чието законодателство е определено като приложимо за съответното лице. Формулярът удос

.№ 26-И-172Дата:26.11.2012 год. Регламент № 883/2004, чл. 13; Регламент № 987/2009, чл. 16.Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. № ………………….г. по описа нана(НАП), изразявам следното становище: За да се установи дали е налице основание за социално и здравно осигуряване в България спрямо едно лице, попадащо в обхвата на координационните регламенти е необходимо първо

Данъчно третиране на изплатен бонус на управителя на дружество с ограничена отговорност

ЗДДФЛ – чл. 24; чл. 42; чл. 45, ал. 2; § 1, т. 26, б. „и“;           Според изложеното съдържание  „…“ООД с ЕИК … е дружество с ограничена отговорност, със собственици … и … Управител на дружеството е … Основната дейност на дружеството се състои в консултантска дейност, свързана с корпоративно обслужване на фирми, деловодни услуги,

данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на дейност, свързана с кораборемонт и корабостроене

Изх. № 26-К-67Дата: 08.11.2010 год. ЗДДС, чл. 21, ал. 2; ЗДДС, чл. 31, т. 3; ЗДДС, чл. 31, т. 7.Относно: данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на дейност, свързана с кораборемонт и корабостроенеВъв връзка с поставените въпроси във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 26-К-67/12.03.2010г. е изложена

ЗДДС, чл.100,ЗДДС, чл.99, aл. 1,ЗДДС, чл.39, т. 1,ЗДДС, чл.70, aл. 1, т. 1

В Дирекция ”ОДОП” – постъпи писмено запитване с вх. № …../ 03.07.2013 г. В запитването е изложена следната фактическа обстановка:ЕТ „Индивидуална практика за спешна медицинска помощ – д-р ………………” извършва единствено услуги, свързани със здравеопазване. За целите на своята дейност възнамерява да придобие чрез покупка специализирана медицинска апаратура – ултразвуков апарат, от регистрирано по ДДС

Scroll to Top