fbpx

третиране по ЗДДС на доставка на услуга

ОТНОСНО: третиране по ЗДДС на доставка на услуга

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпиха Ваши писмени запитвания с вх. № 96-00-278/ 03.11.2017 г. и № 96-00-284/ 10.11.2017г. с идентично съдържание.
Изложена е следната фактическа обстановка: Дружество извършва товарен автомобилен транспорт за страни членки на ЕС и трети страни. Дружеството притежава лиценз за международен превоз на товари срещу заплащане по всички маршрути. През м.09.2017г. дейността се обслужва от 13 собствени влекача и 13 бр. собствени полуремаркета, вкл. 2 бр. хладилни.
През м.10.2017г. е получена фактура от клиент от Турция за митнически разходи в размер на 50 евро. Фирмата е клиент, на който се извършват транспортни услуги и е заплатена съответната сума. Цитираната фактура ще се прихване от бъдещи плащания.
Поставени са следните въпроси: Как да бъде представена фактурата за митническите разходи в отчетните регистри? Трябва ли да се оформи протокол по чл.117 от ЗДДС на основание чл.21, ал.2 и с каква ставка?
Предвид изложеното в запитването и относимата нормативна уредба, изразявам следното становище:
Когато предмет на доставката е услуга, за правилното третиране на доставката по ЗДДС е необходимо определянето на мястото на изпълнение на същата.
Общият принцип относно мястото на изпълнение при доставка на услуга е регламентиран в разпоредбата на чл.21, ал.2 от ЗДДС. Съгласно тази норма, мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице, е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект. Когато няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на получателя.
В конкретния случай дружеството е получател по услуга от турска фирма и предвид горните текстове, тази доставка е с място на изпълнение на територията на страната – мястото, където дружеството е установило независимата си икономическа дейност.
В този случай е необходимо да се съобразят и разпоредбите на чл.82, ал.2, т.3 от ЗДДС. Когато доставчикът е данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната /турска фирма в конкретния казус/ и доставката е с място на изпълнение на територията на страната /предвид чл.21, ал.2 от ЗДДС/ и е облагаема, данъкът е изискуем от получателя по доставката при доставка на услуги – когато получателят е данъчно задължено лице по чл. 3, ал. 1, 5 и 6.
За дружеството възниква задължение за издаване на протокол по чл.117, ал.1, т.1 от ЗДДС, като е приложима ставката от 20% по чл.66, ал.1, т.1 от ЗДДС. В дневника за продажби следва да намери отражение издадения данъчен документ – протоколът, съгласно чл.124, ал.2 от ЗДДС. В случай, че дружеството извършва облагаеми доставки, ще е налице право на приспадане на данъчен кредит за тази доставка по смисъла на чл.69, ал.1, т.3 от ЗДДС и този протокол ще се отрази в дневника за покупки с право на приспадане на данъчен кредит.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Дължими осигурителни вноски за лице, чието уволнение е признато за

2_ 1877/28.12.2012 г.ДОПК – чл.72;чл.74, ал.2, т.1;КСО – чл.9, ал.3, т.2; чл.9, ал.5;НЕВДОВ – чл.1, ал.8, т.7;чл.1а, ал.1; чл.1а, ал.2; чл.4а;Наредба № 5/29.12.2002 г. – чл.7, ал.2;ОТНОСНО: Дължими осигурителни вноски за лице, чието уволнение е признато за незаконно от съда В изложената в писмото Ви фактическа обстановка описвате, че ……. е бил възстановен от съда

ЗЗО, чл.40, aл. 2

5_94-00-221 /11.12.2010г.ЗЗО, чл.40, ал.2;Фактическа обстановка: Родител на пострадали по време на наборна военна служба работи по трудово правоотношение.Въпрос: Приложима ли е разпоредбата на чл.40, ал.2 от Закона за здравното осигуряване?На основание чл.40, ал.2 от ЗЗО, се осигуряват за сметка на републиканския бюджет: ветераните от войните и военноинвалидите; инвалидите, пострадали при или по повод на отбраната

КСО, чл.6, aл. 8

2_61/17.01.2007г.КСО – чл.6, ал.8В запитването си описвате следната фактическа обстановка: През 2006г. сте получил суми, представляващи възнаграждения за положен личен труд през 2004г. и за трудова дейност като съдружник и управител на търговско дружество през 2005г. През 2004г. и 2005г. сте правили осигурителни и здравноосигурителни вноски върху максималния месечен размер на осигурителния доход за 2004г.

документи за коригиране на здравноосигурителен статус на лица, които са били осигурени по схема за социална сигурност в друга държава членка на ЕС

1_ИТ-00-48/03.05.2019 г. чл. 33, ал. 2 от ЗЗО ОТНОСНО: документи за коригиране на здравноосигурителен статус на лица, които са били осигурени по схема за социална сигурност в друга държава членка на ЕС Във Ваше запитване, постъпило по електронен път в дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр……. с вх. №……..2019 г. е описана следната фактическа обстановка:

Изх. № М-24-15-1282

Изх. № М-24-15-1282Дата: 07.01.2020 год. ЗАНН, чл. 63; АПК, чл. 143. Във връзка с постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите ………………………………. запитване относно прилагане на новите алинеи 4, 5 и 6 на чл. 63 от ЗАНН становището е следното: С допълнение в чл. 63 от ЗАНН е въведена изрична правна уредба относно

Данъчно третиране на доставка на услуга по реда на ЗДДС.

Относно: Данъчно третиране на доставка на услуга по реда на ЗДДС.В запитването сте изложили следната фактическа обстановка: Предстои сключване на договор с канадска фирма, която възлага опаковане на предоставени от последната материали – табели. След като се извърши опаковането част от опакованата стока посочена от възложителя ще се предава в Германия, Румъния, Гърция и България.

Изх. №20-00-197

Изх. №20-00-19705.05.2021 г. ЗКПО – чл.195, ал.1ЗДДС – чл.21, ал.2ЗДДС- чл.86, ал.3 В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” e препратено Ваше писмено запитване, прието с вх. №20-00-197/09.04.2021 г., относно прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).Фактическата обстановка, изложена в запитванeто, е следната:Предстои сключване на

определяне на задълженото лице при авансово удържане на данък за доходите от наем при наемодател – етажна собственост

3_ 1117/12.04.2011 г.ЗДДФЛ, чл. 45, ал. 4, чл. 11, ал. 3ЗДДФЛ, чл. 65, ал. 11 , чл. 66Относно: определяне на задълженото лице при авансово удържане на данък за доходите от наем при наемодател – етажна собственост Според изложеното в запитването, дружеството е наемател на помещение етажна собственост. Етажната собственост е регистрирана в общината. Към настоящия

Scroll to Top