fbpx

Третиране по ЗДДС на публичната продан по ГПК на урегулиран поземлен имот от частен съдебен изпълнител;

ОТНОСНО:Третиране по ЗДДС на публичната продан по ГПК на урегулиран поземлен имот от частен съдебен изпълнител;
Съгласно изложеното в запитването по изпълнително дело № … е наложена възбрана на недвижим имот, собственост на ипотекарен длъжник – регистрирано по ЗДДС лице, находящ се в с. …, Община …, обл. П, а именно: поземлен имот с площ от 72,619 дка, съставляващ имот № …., находящ се в землището на село …, община …., област П, местността „….”, с начин на трайно ползване: пасище, мера, пета категория на земята при неполивни условия, при граници на имота: поземлен имот № …. – отводнителен канал на Община .., поземлен имот № … – нива на И….и др., поземлен имот № … – полски път на община …, поземлен имот № … – нива на наследниците на …., поземлен имот № … – изоставена нива на община …, поземлен имот № … – полски път на община … и поземлен имот № … – електропровод на община …, в едно с всички подобрения и приращения в ПИ № ….
Със Заповед № РД-15-428/ 19.06.2007 г. на Кмета на Община … е одобрен ПУП-ПР /план за регулация/ – ПЗ /план за застрояване/ за гореописания поземлен имот. Съгласно плана за регулация от посочения имот се обособяват два урегулирани поземлени имота с предназначение и площ, както следва:
1. Урегулиран поземлен имот І – 128 – за обслужващи сгради и площадки, с площ от 23 426 кв.м; и
2. Урегулиран поземлен имот І І – 128 – за оранжерия, с площ от 49 193 кв.м.
Съгласно плана за застрояване за Урегулиран поземлен имот ІІ – 128 не е определено застрояване, предвид запазващия се статут на земеделска земя.
Във връзка с гореизложеното и проведена публична продан на новообразувания урегулиран поземлен имот ІІ – 128, без находящите се в същия сгради, постройки и други съоръжения, сте поставили следния въпрос:
Освободена доставка ли е по смисъла на ЗДДС извършената публична продан на недвижимия имот, респективно, следва ли съдебният изпълнител да отчисли и преведе дължимия данък по продажбата по банковата сметка на териториалната дирекция на НАП, която се явява компетентна за съдебния изпълнител, предвид, че се запазва статутът на земеделска земя на Урегулирания поземлен имот ІІ – 128?
Към Запитването сте приложили копие от Заповед № РД – 14-428/ 19.06.2007г. на Кмета на Община ….
С оглед на изложената от Вас фактическа обстановка и предвид нормативната уредба, изразявам следното принципно становище:
Специалният ред на облагане с данък върху добавената стойност по чл.131, ал.1 от закона за данък върху добавената стойност е регламентиран в Глава четиринадесета от същия – „Специфични случаи на доставки” и е приложим при две кумулативно изискуеми условия:
– в случаите на публична продан по реда на ДОПК, съответно ГПК, или продажбата е по реда на ЗОЗ, и
– собственикът на вещта (длъжникът, залогодателят, съответно собственикът на ипотекарния имот) e регистрирано по ЗДДС лице.
Необходимо е да се има предвид, че на облагане с ДДС подлежат само доставките на стоки и услуги, които биха били предмет на облагаеми доставки по смисъла на чл.12 от същия закон в случаите на обикновена продажба, поради което, не се облагат с данък върху добавената стойност принудителни продажби на стоки, които са предмет на освободена доставка, каквато е например, прехвърлянето на правото на собственост върху земя, учредяването или прехвърлянето на ограничени вещни права върху земя, както и отдаването й под наем или аренда.
Данъчното третиране на доставките, свързани със земя и сгради е уредено в чл.45 от ЗДДС, и в частност – чл.44 от ППЗДДС.
Като освободена доставка Законът регламентира прехвърлянето на правото на собственост върху земя, учредяването или прехвърлянето на ограничени вещни права върху земя, както и отдаването й под наем или аренда. Посочената разпоредба не се прилага за доставките, посочени в нормата на чл.45, ал.5 от с.з., сред които е и прехвърлянето на правото на собственост върху урегулиран поземлен имот по
смисъла на Закона за устройство на територията, с изключение на прилежащия терен към сгради, които не са нови.
В Закона за данък върху добавената стойност липсва легална дефиниция на понятието „урегулиран поземлен имот”. Съгласно дефиницията, дадена в параграф 5, т.11 от ДР на ЗУТ, „урегулиран поземлен имот” или „урегулиран имот” е поземлен имот, за който с подробен устройствен план са определени граници, достъп от улица, път или алея, конкретно предназначение и режим на устройство. Видно от даденото определение, за да бъде определен един поземлен имот като урегулиран, е необходимо наличие на подробен устройствен план, в който имотът фигурира с посочените характеристики.
Съгласно приложената Заповед и другите документи към Вашето запитване, става видно, че за имота от който са обособени други два имота, от които единият е предмет на принудителната продажба, има одобрени план за регулация и план за застрояване. Независимо, че в плана за застрояване за урегулирания поземлен имот – „ІІ-128” – предмет на продажбата по ГПК от Ваша страна, не е определено конкретно застрояване, предвид запазващия се статут на земеделска земя, считаме, че в случая е налице хипотезата на облагаема доставка по смисъла на чл12 от материалния закон и във връзка с чл.45, ал.5, т.1 от същия.
В следствие на гореизложеното, считаме, че за Вас като съдебен изпълнител по повод на извършената публична продан по реда на ГПК на ипотекарен имот – собственост на регистрирано по ЗДДС лице, възникват задълженията за реда и сроковете, визирани в разпоредбите на чл.131, ал.1, т.1, 2, 3 и 4 от същия нормативен акт.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

извършването на посочените доставки.

.№ 20-00-50629.02.2018 г. §1, т.24 от ДР на ЗДДСчл.161 от ЗДДСчл.162, ал.2 от ЗДДСчл.69 от ЗДДСВ запитването описвате, че дружество, което е в процес на учредяване,възнамерява да внася непреработено злато от трети страни, да го преработва и оформя под формата на кюлчета и плочки като за целта ще се регистрира в Министерството на финансите по

прилагане на разпоредбата на чл. 79, ал. 3 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в случаите на липси или брак на стоки, определени съгласно счетоводната политика на данъчно задължено лиц

Изх. № 24-34-9Дата: 19.03.2013 год.ЗДДС, чл. 79, ал. 3;ЗДДС, чл. 80, ал. 2.Относно: прилагане на разпоредбата на чл. 79, ал. 3 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в случаите на липси или брак на стоки, определени съгласно счетоводната политика на данъчно задължено лице като малоценни и малотрайни предметиВъв Ваше запитване, препратено по компетентност

Подаване на данни с декларация № 1 Данни за осигуреното лице” съгласно Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, о

ЗДДФЛ – чл. 24, чл. 42;Наредба № Н-8/29.12.2005 г. – чл. 2, ал. 1, т. 1 и т. 2ОТНОСНО:Подаване на данни с декларация № 1 „Данни за осигуреното лице” съгласно Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях

възстановяване на недължимо внесени здравноосигурителни вноски по реда на чл. 40, ал. 1, т.1, б.б” от ЗЗО

.№ 24-30-53Дата: 29.03.2011 год.ЗЗО, чл. 40, ал. 1, т. 1, буква „б”Относно: възстановяване на недължимо внесениздравноосигурителни вноскипо реда начл. 40, ал. 1, т.1, б.„б” от ЗЗОПо повод запитване от ТД на НАП … – офис ….., препратено ни за отговор като сложен казус от Дирекция „ОУИ”- …., с вх.№ 24-30-53/02.11.2010г., изразявамеследното принципно становище:Изложената в запитването

прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

5-23-22-1688/05.11.2015 г.ДДС, ЧЛ.69, АЛ.1 ДДС, ЧЛ.74, АЛ.2ДДС, ЧЛ.75, АЛ.1 В дирекция „Обжалване и данъчно–осигурителна практика” е постъпило Ваше писмено запитване, относно прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).В запитването е изложена следната фактическа обстановка:„П..” ЕООД е регистрирано по ЗДДС лице. Основната дейност на дружеството е строителство на жилищни и нежилищни сгради.

прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Изх. № 20-00-38/03.10.2013 г. ЗДДС, ППЗДДС,чл.21, ал.4, т.3чл.79, ал.4чл.41, т.1, б. „а”В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” …. е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. № 20-00-38/07.02.2013 г. относно прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).В запитването е изложена следната фактическа обстановка:Образователен бизнес център …извършва обучения за придобиване на квалификация

Прилагането на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/

1_ИТ-00-97/09.11.2016ЗДДС, чл. 21, ал. 2ЗДДС, чл.113ЗДДС, чл.117, ал.1, т.1 ОТНОСНО: Прилагането на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ Дружеството Ви е регистрирано за целите на Закона за данък върху добавената стойност, като дейността му е свързана с изработката на авторски художествени рисунки, картини и други подобни, които продавате чрез дружества за електронна търговия. При

получено запитване във връзка с прилагането на разпоредбите на Наредба №Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажбите в търговски обекти чрез фискални устройства, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, изм. и доп. ДВ. бр. 80 от 28.09.2018 г. (Наредба №Н-18/13.12.2006 г.)

Изх. № М-26-Д-420Дата: 15.07.2019 год. ДР на ЗДДС, § 1, т. 84; ДР на Наредба №Н-18, § 1, т. 19. ОТНОСНО: получено запитване във връзка с прилагането на разпоредбите на Наредба №Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажбите в търговски обекти чрез фискални устройства, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания

Scroll to Top