третиране в аспект на ЗДДС (в сила от 01.01.2007г.) на доставките на услуги, свързани с артистични, развлекателни или подобни мероприятия, вк.1юннтелно дейността по организирането им

Изх. № 94-В-56
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
Относно: третиране в аспект на ЗДДС (в сила от 01.01.2007г.) на доставките на услуги, свързани с артистични, развлекателни или подобни мероприятия, вк.1юннтелно дейността по организирането им
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ………………
В отговор на Ваше запитване, постъпило с писмо с вх. № ………..г. по описа на ЦУ на НАП относно третиране в аспект на ЗДДС (в сила от 01.01.2007г.) на доставки на услуги, свързани с артистични, развлекателни или подобни мероприятия, включително дейността по организирането им, изразяваме следното становище:
Съгласно разпоредбата на чл.12. ал.1 от ЗДДС облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл. 6 и 9. когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда Друго.
На основание чл.21. ал.2. т.З. б. “а“ от ЗДДС мястото на изпълнение при доставка на услуга е мястото, където фактически се извършва услугата, при услуги, свързани с културни, артистични, спортни, научни, образователни, развлекателни или подобни мероприятия, включително дейността по организирането им,
С оглед на гореизложеното за извършените от Вас услуги – представяне на театрални спектакли и участие във филми извън територията на страната, предвид разпоредбата на чл.21. ал.2, т.З. б. “а“ от ЗДДС следва да се приеме, че мястото на изпълнение е мястото, където фактически се извършва услугата, т.е. извън територията на страната. Следователно тези доставки но аргумент на противното от разпоредбата на чл.12. ал.1 от ЗДДС не са облагаеми.
Съгласно чл.96. ал.1 от ЗДДС всяко данъчно задължено лице е облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текчщия месец е длъжно в 14-дневен срок от изтичането па данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон. Разпоредбата на чл.96. ал.2 от ЗДДС определя облагаемия) оборот като сума от данъчниIе основи на извършените от лицето облагаеми доставки, включително облагаемите с нчлева ставка, доставки на финансови слуги по чл. 46 и доставки на застрахователни услуги по чл. 47. В случая посочените доставки не формират облагаем оборот, тъй като същите са с място на изпълнение извън територията на страната, съответно не са облагаеми доставки.
//

Оценете статията

Вашият коментар