третирането на данък върху добавената стойност като допустим разход при изпълнение на проекти по Оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, ко

2_705-1/01.09.16г.
ЗДДС, чл.69,ал.1,т.1
ЗДДС, чл.70, ал.1
Регистриран сте като едноличен търговец с основна дейност – отглеждане на зърнени и бобови растения /без ориз/ и маслодайни семена. Във връзка с реализиране на проект за финансиране по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 сте сключилдоговор за финансово и икономическо проучване и консултиране. За предоставената от изпълнителя по договора услуга е издадена фактура с включен ДДС.
Въпросът Ви е може ли да бъде приспаднат данъчният кредит по издадената фактура.
Предвид, че изложена в запитването фактическа обстановка и поставения въпрос са твърде общи, като не е конкретизиран доставчикът, вида и характера на услуга, както и за какви доставки ще се използва получената от Вас услуга изразяваме следното принципно становище:
Условията и редът за упражняване правото на приспадане на данъчен кредит са уредени в разпоредбите на чл. 68 – чл. 72 от ЗДДС.
Съгласно чл. 69, ал. 1, т. 1 от закона, когато стоките и услугите се използват за целите на извършваните от регистрираното лице облагаеми доставки, лицето има право да приспадне данъка за стоките или услугите, които доставчикът – регистрирано по този закон лице, му е доставил или предстои да му достави.
Ограниченията на правото на приспадане на данъчен кредит са регламентирани в чл. 70, ал. 1. т. 1 – т. 6 от ЗДДС. В случай, че е налице някое от обстоятелствата, предвидени в този член, независимо от изпълнението на изискванията чл. 69, респ. чл. 74 от закона не възниква право на данъчен кредит. Следва да имате предвид, че съгласно чл. 70, ал. 5 от ЗДДС при неправомерно начисляване на ДДС не е налице право на данъчен кредит.
В случай, че получените стоки или услуги се използват както за извършване на доставки, за които е налице право на приспадане на данъчен кредит, така и за доставки или дейности, за които лицето няма такова право, регистрираното лице има право на приспадане на частичен данъчен кредит. Размерът му се определя по реда на чл. 73, ал. 2 – ал. 8 от ЗДДС.
Предвид гореизложеното, ако използвате получената услуга за извършване на облагаеми доставки на стоки и услуги, за Васще възникне право на приспадане на данъчен кредит.
Независимо от горното и доколкото от запитването е видно, че получената услуга е свързана с проучване и консултиране във връзка с реализиране на проект по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 следва да имате предвид, че от Министъра на финансите е издадено Указание Изх. № 91-00-502 от 27.08.2007г. относно третирането на данък върху добавената стойност като допустим разход при изпълнение на проекти по Оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, което може да бъде намерено на страницата на НАП: nap.bg/Законодателство/ Данъци/Становища, указания, наръчници/.
Уведомяваме Ви, че при възникнали въпроси след запознаване с указанието, същите могат да бъдат зададени допълнително.

Оценете статията

Вашият коментар