ЗДДС, чл.45, aл. 1

2_714/06.06.2014г.
чл. 45, ал.1 от ЗДДС
В Дирекция ОДОП ========== е постъпило писмено запитване, заведено в регистъра на Дирекцията, с вх.№============г., в което е изложена следната фактическа обстановка:
Посочвате, че през 2012 г. сте придобили поземлен имот, с площ по нотариален акт === кв.м, находящ се в местност „========”/”========”/, от дружество с ограничена отговорност, което не е било регистрирано по ЗДДС. Във връзка с бъдеща продажба на имота поставяте следния въпрос:
1. Необходимо ли е начисляване на ДДС при продажба на посочения в запитването имот?
Във връзка с изложената в запитването фактическа обстановка, въз основа на относимата нормативна уредба, свързана със ЗДДС и ППЗДДС, изразявам следното становище:
Съгласно чл. 45, ал. 1 от ЗДДС, освободена доставка е прехвърлянето на правото на собственост върху земя, учредяването или прехвърлянето на ограничени вещни права върху земя, както и отдаването й под наем или аренда. С този законов текст е въведено общото правило за освободена доставка, свързана със земя.
Изключенията от това правило са регламентирани в ал.5 на чл.45 от ЗДДС, като едно от тях, посочено в т.1 е прехвърлянето на правото на собственост върху урегулиран поземлен имот по смисъла на ЗУТ, с изключение на прилежащия терен към сгради, които не са нови.
По смисъла на т.2 от §5 на ДР на ЗУТ „поземлен имот” е част от територията, включително и тази, която трайно е покрита с вода, определена с граници съобразно правото на собственост. Според т.11 от §5 на ДР на ЗУТ „урегулиран поземлен имот” или „урегулиран имот” е поземлен имот, за който с подробен устройствен план са определени граници, достъп до улици, път или алея, конкретно предназначение и режим на устройство. От посочената дефиниция е видно, че за да бъде определен един поземлен имот като урегулиран, на първо място е необходимо наличието на подробен устройствен план, в който същият да фигурира с посочените характеристики.
С оглед извършване на преценка на режима на доставката, дали същата е облагаема или освободена по смисъла на ЗДДС, от значение е издаденият документ от съответния компетентен орган за определяне статута на земята, към датата на извършване на доставката.
В приложеното удостоверение, издадено от Община ====, район „======” на 03.06.2014 г., е посочено, че за ПИ ==== от кадастралния план на „=========”, който е идентичен с кадастралната карта на гр. ===== няма изработен и одобрен ПУП – ПРЗ и същият е неурегулиран.
При определяне на имота като поземлен имот, който не е УПИ, при продажба на същия, приложение ще намери нормата на чл.45, ал.1 от ЗДДС, която следва да се посочи в издаваната фактура, като основание за неначисляване на данък, предвид чл.114, ал.1, т.12 от с.з.
Следва да имате предвид и разпоредбата на чл.45, ал.7 от ЗДДС, която дава право на доставчика да избере доставката по ал.1 на същия членда бъде облагаема. Правото на избор може да се упражни чрез посочване на размера на данъка във фактурата за доставката, както и основанието за осъществяване на това право – чл.45, ал.7 от ЗДДС.
Независимо от горното посочените обстоятелства, свързани с определяне на статута на земята подлежат на проверка от орган по приходите в конкретноревизионно производство, с оглед определяне режима на доставката.

Оценете статията

Вашият коментар