fbpx

търговия със стоки и прилагане на разпоредбите на ЗДДС

ОТНОСНО: търговия със стоки и прилагане на разпоредбите на ЗДДС

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи уточнение във връзка с отговор по писмено запитване с изх. № 20-21-107/ 13.10.2017 г.
Направени са следните уточнения:
1. Стоките се изпращат /транспортират/ до краен клиент изцяло за сметка на дружеството. Амазон не придобива собственост върху стоките, а предоставя складово помещение под наем с ангажимент да изпрати стоката до крайния клиент от името и за сметка на дружеството.
2. Дружеството е регистрирано за целите на ЗДДС в България.
3. Получателите на стоките /клиентите/ са нерегистрирани лица, постоянно пребиваващи в Германия – страната, в която транспорта приключва.
4. Стоките не са нови превозни средства, не се монтират за сметка на доставчика, не са предмет на специален ред за облагане на маржа на цената за стоки втора употреба, произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети.
Поставен е въпрос дали следва в този случай сделките да се третират като дистанционни продажби? Ако не – как следва да се третират тези сделки?
Съгласно разпоредбата на чл.14, ал.1 от ЗДДС, дистанционна продажба е доставката на стоки, за която са налице едновременно следните условия:
1. стоките се изпращат или транспортират от или за сметка на доставчика от територията на държава членка, различна от тази, в която транспортът приключва – транспортиране на стоката от територията на страната до територията на Германия,
2. доставчикът на стоките е регистриран за целите на ДДС в държава членка, различна от тази, в която транспортът приключва – дружеството има регистрация по ЗДДС в страната,
3. получател по доставката е лице, което не е задължено да начисли ДДС при вътреобщностно придобиване на стоката в държавата членка, където транспортът приключва – клиентите са данъчно незадължени лица,
4. стоките не са нови превозни средства, не се монтират и/или инсталират от или за сметка на доставчика, не са предмет на специален ред за облагане на маржа на цената за стоки втора употреба, произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети.
Ако са изпълнени всички изброени по-горе условия, за дружеството-доставчик на стока ще е налице дистанционна продажба.
Дистанционните продажби представляват специален режим на облагане на доставките на стоки от регистрирани лица в рамките на Европейския съюз към нерегистрирани лица в рамките на Европейския съюз при спазване на посочените условия.
Мястото на изпълнение на доставката при условията на дистанционна продажба се определя от разпоредбите на чл. 20 от ЗДДС.
Съгласно чл. 20, ал. 1 от ЗДДС мястото на изпълнение на доставка на стоки при условията на дистанционна продажба по чл. 14 е на територията на държавата членка, където транспортът приключва, когато са налице едновременно следните условия:
1. доставчикът е регистрирано по този закон лице на основание, различно от това за регистрация за вътреобщностно придобиване;
2. извършените от лицето по т. 1 доставки при условията на дистанционна продажба за държава членка надвишават за текущата календарна година или са надвишили за предходната календарна година сумата, определена в законодателството на тази държава членка;
3. стоките се изпращат или транспортират от или за сметка на доставчика от територията на страната.
На основание чл. 20, ал. 5 от ЗДДС, когато не са налице условията на ал. 1, т. 2, мястото на изпълнение е на територията на страната.
Когато мястото на изпълнение на дистанционните продажби е на територията на страната, облагането се извършва чрез прилагане на данъчната ставка по чл. 66, ал. 1 от ЗДДС – 20 на сто. Това задължение ще е налице до момента, в който дружеството не извърши регистрация за дистанционни продажби в държавата членка, в която стоката е пристигнала.
В случай, че не се изпълняват посочените условия за дистанционна продажба и стоката се изпраща от българското дружество в склад в Германия, за да се продава от там ще са приложими разпоредбите на чл.6, ал.3, т.3 от ЗДДС, като за трансфера на стоки възниква задължение за начисляване на ДДС в размер на 20 %.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

документиране на изплатени възнаграждения по извънтрудови правоотношения на самоосигуряващи се лица

3_ 717/16.02.2009 г.ЗДДФЛ, чл.43, ал.1ЗДДФЛ, чл.43, ал.5ЗДДФЛ, чл.43, ал.6ЗКПО, чл.10, ал.1ЗКПО, чл.10, ал.4НООСЛБГРЧ, чл.2, ал.2Относно: документиране на изплатени възнаграждения по извънтрудови правоотношения на самоосигуряващи се лицаСпоред изложеното в запитването съдружници в „Х” ООД са осем общопрактикуващи лекари. Същите са самоосигуряващи се лица като съдружници, полагащи личен труд и освен това имат граждански договори с дружеството.

изплащане на възнаграждение на починало лице

3_5138/31.10.2008г.ЗДДФЛ, чл. 13, ал. 2, т.1 Относно: изплащане на възнаграждение на починало лицеСпоред изложеното в същото, с Решение от ………2008г. на ОС по гр. д. №……… на „х” АД – в несъстоятелност се дава разрешение да се заплати възнаграждение за извършена оценка на лицензирания оценител Х. Лицето е починало преди издаването на съдебното решение.Поставен е

ЗДДС, чл.96, aл. 1,ЗДДС, чл.3, aл. 3

2_113-1/31.01.2011г.ЗДДС, чл.3, ал.3 и чл.96, ал.1В Дирекция „ОУИ” гр. ==== е постъпило Ваше писмено запитване с вх. № ===2011 г., в което посочвате, че в края на всяка година начислявате сума, представляваща възнаграждение за положен личен труд в дружеството от управителя.Поставили сте следните въпроси:Положеният от управителя личен труд в дружеството има ли характер на независима

осигуряване на управител, който е и и съдружник в търговско дружество

2_468/ 24.03.2010 г.КСО- чл.4, ал.3, т.2 Чл.4, ал.1, т.7ОТНОСНО: осигуряване на управител, който е ии съдружник в търговско дружество От изложеното в запитването става ясно, че сте съдружник и управител в дружество с ограничена отговорност. В настоящия момент се осигурявате в дружеството, като самоосигуряващо се лице /съдружник/ на основание чл.4, ал.3, т.2 от Кодекса за

годишната данъчна декларация по Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/:

2_ 1213-1/ 19.05.2009г. ЗДДФЛ, чл. 3 и чл. 50 ЗКПО чл. 2 и чл. 92 ДОПК чл. 10, ал.3 и ал. 4Отправeно е писмено запитване, в което е описана следната фактическа обстановка: На 28.03.2009г. е починало лицето ….. -собственик на капитала на „Г” ЕООД и съдружник и управител в дружествата : „Р” ООД,„К и К”

Облагане на доход от продажба на дялове, формирани в резултат на извършен апорт на недвижим имот

Относно: Облаганена доход от продажба на дялове, формирани в резултат на извършен апорт на недвижим имотВъв връзка с постъпило запитване вх. № …../20.02.2014г. в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”, Ви уведомяваме:Физическо лице е придобило по наследство през месец май 2010 година недвижим имот – апартамент. През 2014г. е извършен апорт на недвижимия имот в дружество

въпрос, свързан с регистрация по чл.96 от ЗДДС.

2_521/15.08.2018 ЗДДС, чл.96 ОТНОСНО: въпрос, свързан с регистрация по чл.96 от ЗДДС. В дирекция ОДОП гр…… е постъпило Ваше писмено запитване, заведено в регистъра на дирекцията с вх. №521/01.08.2018г., изпратено за отговор по компетентност от дирекция ОДОП гр……, с което поставяте следният въпрос:От коя дата започва да тече 7 – дневният срок за подаване на

Право на данъчен кредит при наем на лек автомобил и съпътстващите го разходи по поддръжката и ремонта

ОТНОСНО: Право на данъчен кредит при наем на лек автомобил и съпътстващите го разходи по поддръжката и ремонтаСъгласно изложената фактическа обстановка в запитването, представляваното от Вас дружество сключва договор за ползване под наем на движимо имущество на 07.02.2017 г. с „Лизингова къща …..“ ЕАД за периода 2017-2022 г., за лек автомобил – Пежо 3008. Автомобилът

Scroll to Top