удостоверяване на действащи катализаторни устройства

Изх. № 91-00-37
Дата: 13.03.2013 год.
ЗМДТ, чл. 59, ал. 1
относно:удостоверяване на действащи катализаторни устройства
на превозни средства
В отговор на поставения от Вас въпрос относно лицата, които са компетентни да установяват и издават документи за «действащо катализаторно устройство» на превозни средства, във връзка с прилагане на облекчението по чл. 59, ал. 1 ЗМДТ , Ви уведомяваме:
В чл. 59, ал. 1 ЗМДТ е предвидено съществено облекчение от 50 % при данъка за превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW вкл., снабдени с действащи катализаторни устройства.
За прилагане на преференцията е необходимо на първо място да е подадена декларация по чл. 54, ал. 1 ЗМДТ за притежаван лек автомобил или друго превозно средство, в която да е отбелязано наличието на изискваните от закона характеристики. На второ място, законовото изискване е катализаторното устройство да е „действащо”. Това обстоятелство може да бъде установено само от лица със специална техническа компетентност.
Правомощието общинските служители, които имат права и задължения на органи по приходите в данъчните производства,да изискват документи за удостоверяване на факти и обстоятелства, имащи значение за данъчното облагане, е уредена в чл. 54,ал. 4 ЗМДТ, както и в чл. 12 , ал. 1, т. 7 ДОПК.
Наличието на действащо катализаторно устройство е именно такова обстоятелство, имащо значение за данъчното облагане, което може да бъде установено след преглед и анализ на технически компетентни лица. Преценката в кои случаи да се изисква документ е на администриращия орган,според установената практика за прилагане на чл. 59 ЗМДТ.
В отговор на запитване до ИА „Българска служба за акредитация” относно организациите, притежаващи необходимата компетентност за извършване на анализии издаване надокументи, удостоверяващи наличието на „действащо катализаторно устройство” на превозни средства, бяхме уведомени /писмо Изх. № 21-88/ФП от 09.06.11 г. /, че „контролно-техническите пунктове за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства извършват и проверки относно съдържанието на въглероден оксид на МПС без каталитични неутрализатори и с катализатори /реда и условията за извършване на периодични прегледи са регламентирани в Наредба № 32 на МТ /обн. ДВ , бр. 74 от 1999 г./. Установяването на „действащи катализаторни устройства” на превозни средства„следва да е ангажимент на тези пунктове”.
ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕНДИРЕКТОРНАНАП:
/п/
/С. МАРКОВ/

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Приложение на ЗДДФЛ при изплащане на обезщетение по чл.225, ал.1 от Кодекса на труда за неправомерно уволнение.

№1390/19.09.2011г.ОТНОСНО: приложение на ЗДДФЛ при изплащане на обезщетение по чл.225, ал.1 от Кодекса на труда за неправомерно уволнение. Във Ваше писмено запитване, заведено с вх.№…../19.09.2011г

определяне на данъчната основа и дължимия данък върху добавената стойност при продажба на товарен автомобил придобит преди 01.01 .2007г.

Изх. № 24-33-483Дата: .…………… .2007 г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………Относно: определяне на данъчната основа и дължимия данък върху добавената стойност при продажба на товарен автомобил придобит преди 01.01

общата система на данъка върху добавената стойност, в сила от 01.07.2011 г. Регламентът е задължителен и се прилага пряко във всички държави-членки, поради което българските дружества, доставчици на у

В Дирекция ”ОДОП” – постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 20-28-8/ 23.04.2014 г., препратено по компетентност от Дирекция „ОДОП“- ….. Изложена е следната фактическа