удостоверяване на наличие на обстоятелства за доставки на стоки, изпращани или превозвани извън територията на Европейския съюз по чл. 28 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Изх. № 92-00-652
Дата: 02.08.2019 год.
ЗДДС, чл. 28;
ППЗДДС, чл. 21, ал. 1, т. 1.

ОТНОСНО: удостоверяване на наличие на обстоятелства за доставки на стоки, изпращани или превозвани извън територията на Европейския съюз по чл. 28 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 92-00-652/24.04.2019 г., е посочено, че съгласно действащото митническо законодателство за пратки, съдържащи стоки с нетърговски характер или стоки с търговски характер, при условие че стойността им не надвишава 1 000 EUR или нетната им маса не надвишава 1 000 kg е допустимо оформяне на износ посредством подаване на обобщена декларация за напускане (чл. 271 от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 год. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (Регламент (ЕС) № 952/2013)) в митническото учреждение на напускане. В тази връзка поставяте следния въпрос:
Възможно ли е да се използва обобщена декларация за напускане като доказателство по смисъла на чл. 21, ал. 1, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС) за удостоверяване на осъществен износ на стоки за трети страни?
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, изразявам следното становище по поставения от Вас въпрос:
Документите, с които се удостоверява наличието на обстоятелства за облагане с нулева ставка на данъка върху добавената стойност на доставка по чл. 28, т. 1 и т. 2 от ЗДДС, когато стоките се изпращат или превозват до трета страна, са регламентирани в чл. 21, ал. 1 от ППЗДДС. Съгласно т. 1 на посочената разпоредба (изм. – ДВ, бр. 3 от 2019 г., в сила от 08.01.2019 г.) доставчикът следва да разполага с митнически документ, в който доставчикът е вписан като износител на стоките, удостоверяващ напускането на стоките от митническо учреждение на напускане или друг документ, удостоверяващ износа, в случаите, когато е налице възможност да не се подава митнически документ, съгласно митническото законодателство.
Когато за стоки, предназначени да бъдат изведени от митническата територия на Съюза, на основание чл. 271 от Регламент (ЕС) № 952/2013, е подадена обобщена декларация за напускане, същата може да се приеме като доказателство по смисъла на чл. 21, ал. 1, т. 1 от ППЗДДС, когато митническото учреждение на напускане е удостоверило физическото напускане на стоките с електронно съобщение.

ЗАМ. Изпълнителен Директор на НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

5/5
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

определяне мястото на изпълнение и режима на облагане с ДДС на доставка на услуга по превод на търговски документи.

1110/02.06.2009Чл.21, ал.1 ЗДДСОтносно: определяне мястото на изпълнение и режима на облагане с ДДС на доставка на услуга по превод на търговски документи.Уважаеми г-н К, Във

данъчно третиране Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставка на нов автомобил, по която получател е член на персонал на дипломатическото посолство на Република ….. в Република …..

Изх.№ 24-39-4Дата: 28.3.2019 год. ЗДДС, чл. 12, ал. 1;ЗДДС, чл. 28;ЗДД, чл. 66;ЗДДС, чл. 173, ал. 1;ЗДДС, чл. 173, ал. 6, т. 1, буква „в“;ЗДДС,

Приложение на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (загл. Изм. – ДВ, бр. 80 от 2018 г.)/Наредба № Н-18/2006 г. / .

Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. : чл. 7 ОТНОСНО: Приложение на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и

възможността самоосигуряващо се лице, което има наети лица да внася дължимите осигурителни вноски като осигурител чрез касата, а дължимите осигурителни вноски като самоосигуряващо се лице директно по

5_53-00-637/09.11.2011г.КСО, чл.8, ал1, ал.2;НОК, чл.4, ал.3, т.1;Фактическа обстановка: ЕТ, пенсионер е член на осигурителна каса.Въпроси: Може ли ЗОВ за работниците да се превеждат чрез касата,