указания по прилагане разпоредбата на чл. 55, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/

Изх. № 08-В-6
Дата: 10.04.2020 год.
ЗМДТ, чл. 4, ал. 3;
ЗМДТ, чл.54, ал. 7;
ЗМДТ, чл. 55, ал. 1;

ОТНОСНО: указания по прилагане разпоредбата на чл. 55, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/

Във Ваше писмо, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите и заведено с вх. №…….02.2020 г., е изложена следната фактическа обстановка:
Във връзка с изменението на чл. 55, ал. 1 ЗМДТ /в сила от 01.01.2019 г./ касаещо облагане на товарни автомобили с технически допустима маса максимална маса не повече от 3,5 т., в обшината са установени случаи, за които в информационния масив на дирекция „Местни данъци“ няма данни за мощността на двигателя на превозните средства. Данни за същата не фигурират и в регистъра на пътните превозни средства, поддържан от Министерство на вътрешните работи.
За тези МПС няма формиран облог за данък върху превозните средства в програмен продукт „Матеус“, считано от 01.2019 г.
Предвид изложената фактическа обстановка поставяте следните въпроси:
1. С цел облагането с данък върху превозните средства и прилагане разпоредбите на ЗМДТ и Данъчно-осигуритеният процесуален кодекс /ДОПК/, как следва да бъде установена мощността на двигателя за тези МПС?
2. Следва ли собствениците на посочените МПС да бъдат поканени да подадат коригираща декларация по чл. 54 от ЗМДТ за съответното МПС и какви действия следва да се предприемат при неподаване на такава?
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, изразявам следното становище:
Съгласно влязлото в сила от 01.01.2019 г. изменение на разпоредбата на чл. 55, ал. 1, т. 1 ЗМДТ, за леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т. годишният данък се състои от два компонента – имуществен и екологичен, където имущественият компонент се определя от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, коригирана с коефициент в зависимост от годината на производство на автомобила.
Предвид изискването на цитираната разпоредба и невъзможността на служителите на общинската администрация да установят по служебен път мощността на двигателя за тези МПС, следва да се вземе предвид следното:
Съгласно разпоредбата на чл. 4, ал. 3 ЗМДТ в производствата по ал. 1 служителите на общинската администрация имат правата и задълженията на органи по приходите, а в производствата по обезпечаване на данъчни задължения – на публични изпълнители.
В тази връзка, съгласно чл. 12, ал. 1, т. 7 ДОПК, органът по приходите при спазване на разпоредбите на този кодекс изисква и събира оригинални документи, данни, сведения, книжа, вещи, извлечения по сметки, справки и други носители на информация с цел установяването на задължения и отговорности за данъци и задължителни осигурителни вноски, както и нарушения на данъчното и осигурителното законодателство; изисква заверени копия на писмените документи и заверени разпечатки на данни от технически носители.
Съгласно разпоредбата на чл. 54, ал. 7 от ЗМДТ служителят на общинската администрация може да изисква документи, удостоверяващи факти и обстоятелства, имащи значение за данъчното облагане.
Предвид това, с цел събиране на данни от значение за определяне на данъчните задължения за тези МПС, е допустимо органът по приходите да изиска от лицата собственици на тези МПС, оригинални документи доказващи мощността на двигателя на тези МПС. Такива могат да бъдат: удостоверение от производител, търговски представител/дилър, или дистрибутор, доказващо техническите параметри на двигателя на въпросното МПС; удостоверение за експертна застрахователна оценка издаено от застрахователна компания или застрахователен брокер или друг официален докумен доказващ техническите параметри на двигателя.
Относно отправянето на покана към лицата собственици на такива МПС за подаване на коригираща декларация по чл. 54 ЗМДТ, с цел установяване на мощността на двигателя, считам, че подаването на коригираща декларация в тези случаи не е релевантно. В тези случаи на лицата е предоставена възможност да подадат декларация за промяна на обстоятелства, с която да декларират мощността на двигателя. Следва да се има предвид, че собствениците на такива МПС допълнително ще следва да докажат достоверността на декларираните от тях данни с официални документи доказващи истиността им. Такива също могат да бъдат изискани от служителите на общинската администрация служебно, на основание чл. 54, ал. 7 от ЗМДТ, без да е необходимо подаване на декларация от лицата.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

5/5

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *