указания по прилагане разпоредбата на чл. 58, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)

Изх.№ 08-О-2
Дата: 28.09.2020 год.

ЗМДТ, 58, ал. 2;
ДР на ЗМДТ, §1, т. 35

ОТНОСНО: указания по прилагане разпоредбата на чл. 58, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)

Във Ваше писмо, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите и заведено с вх. №……07.2020 г., молите за становище относно освобождаването от данък върху превозните средства на основание чл. 58, ал. 2 ЗМДТ на товарен автомобил Л…… PX 450 X., като поставяте следния въпрос:
Следва ли да се счита, че е налице право на освобождаване от данък върху превозните средства на автомобил от категории L5e, L6e и L7e, определени в чл. 4 от Регламент (ЕС) №168/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 година относно одобряването и надзора на пазара на дву-, три- и четириколесни превозни средства (Регламент (ЕС) № 168/2013), само в случаите, когато същият е задвижван изцяло от двигател с електрическо захранване?
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, изразявам следното становище:
В специалната разпоредба на чл. 58, ал. 2 от ЗМДТ са регламентирани превозните средства с електродвигатели, които са освободени от данък, и това са електрическите автомобили, мотопедите и мотоциклетите, както и електрическите превозни средства от категории L5e, L6e и L7e, определени в чл. 4 от Регламент (ЕС) №168/2013.
В §1, т. 35 от Допълнителните разпоредби на ЗМДТ е дадено определение на „електрически автомобили“. Такива са „леките автомобили по смисъла на § 6, т. 12, б. „а“ от Допълнителните разпоредби на Закона за движението по пътищата /ЗДП/, които използват само двигател с изцяло електрическо захранване и не притежават двигател с вътрешно горене“.
В настоящия случай обект на облагане е четириколесно превозно средство от категория L7е. Превозните средства от категория L са моторни превозни средства, определени в чл. 4 от Регламент (ЕС) № 168/2013 /чл. 149, ал. 1, т. 1 ЗДП/, които са дву- три- и четириколесни моторни превозни средства. Превозните средства от категория L7е са квалифицирани като тежки четириколесни моторни превозни средства и поради тази причина не могат да бъдат отнесени нито към леките автомобили, нито към мотоциклетите или мотопедите. Поради тази причина конкретното МПС не може да бъде отнесено към леките автомобили.
Относно превозните средства от категория L7е законовото изискване е те да са „електрически“, подобно на електрическите автомобили, което означава, че се освобождават тези, „които използват само двигател с изцяло електрическо захранване и не притежават двигател с вътрешно горене“, т.е. хибридните превозни средства от тази категория не се освобождават от данък.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

5/5
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Ползване на данъчно облекчение за деца и данъчно облекчение за деца с увреждания по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

3_1888/19.10.2018 г. ЗДДФЛ, чл. 22в; ЗДДФЛ, чл. 22г Относно: Ползване на данъчно облекчение за деца и данъчно облекчение за деца с увреждания по реда на

Прилагане на ЗМДТ.

ОТНОСНО: Прилагане на ЗМДТ. По отношение на първият въпрос как следва да бъде декларирано в декларация по чл. 14 от ЗМДТ закупено паркоместо, изразяваме следното

Данъчно третиране на такси обслужване по схема, такса обработка на документи, такса съхранение по схема по ЗДДС и изисквания на данъчните органи към заложните къщи.

ОТНОСНО: Данъчно третиране на такси обслужване по схема, такса обработка на документи, такса съхранение по схема по ЗДДС и изисквания на данъчните органи към заложните