указания по прилагане разпоредбите на чл. 14, ал. 6, изр. 2-ро и чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)

Изх. № М-24-36-70
Дата: 01.12.2020 год.

ЗМДТ: чл. 14, ал. 6;
ЗМДТ: чл. 54, ал. 4.
ОТНОСНО: указания по прилагане разпоредбите на чл. 14, ал. 6, изр. 2-ро и чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)

Във Ваше писмо, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите и заведено с вх. №…………..10.2020 г., е изложена следната фактическа обстановка:
С изменението на чл. 14, ал. 6 ЗМДТ (доп. – ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г) бе въведена възможността органите по приходите служебно да откриват данъчни партиди на наследниците на починали лица. При обжалване на издадени актове за установяване на задължения (АУЗД) на основание чл. 107, ал. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се създаде съдебна практика, според която съдът отменя актовете в случаите, при които органът по приходите не успява да индивидуализира имота или превозното средство, собственост на наследодателя. Тъй като отрицателното доказване в съдебното производство е недопустимо, то в тежест на администрацията е да докаже декларирани от наследодателя факти и обстоятелства, за които от времето на декларирането им (най-често през 1998 г.) до настоящия момент не са представени документи за собственост, имотите нямат конкретни идентификатори и не са посочени други документи, имащи отношение към правото на собственост, което мотивира съдът да отменя АУЗД.
Наличната информация в Службата по вписвания е достъпна в електронен вид от м. 09.2000 г., а идентификаторите на имотите в гр. А са въведени през 2008 г.
Подобен е казусът с наследяването на превозни средства. Практическа трудност възниква от липсата на данни в регистъра на пътните превозни средства, поддържан от Министерство на вътрешните работи, на името на наследодателя или при прекратена служебно регистрация на превозното средство. Съдебната практика на ВАС при тези случаи е отмяна на начислените задължения за периода 2010-2019 г.
Предвид изложената фактическа обстановка поставяте следния въпрос:
Следва ли органът по приходите да открие данъчна партида на наследниците въз основа на подадена от наследодателя декларация и данни от регистъра на населението, при отсъствие на данни за съществуване на облагаеми обекти или при отсъствие на връзка между облагаемия обект и задължените лица?
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, изразявам следното становище:
Съгласно влязлото в сила от 01.01.2019 г. изменение на разпоредбата на чл. 14, ал. 6, изр. 2-ро ЗМДТ – в случай че не е подадена данъчна декларация за облагане с данък върху недвижимите имоти от наследниците или заветниците след изтичането на срока по чл. 32 /шестмесечен/, служителят на общината образува партида за наследения недвижим имот въз основа на данните, налични в общината и в регистъра на населението. С подобен характер е и разпоредбата на чл. 54, ал. 4, изр. 3-то ЗМДТ, която гласи, че при придобиване на превозно средство по наследство декларацията се подава в срока по чл. 32, като в случай че същата не е подадена в посочения срок, служител на общинската администрация образува служебно партида за превозното средство въз основа на данните, налични в общината и в регистъра на населението.
Следва да имате предвид, че нормата на двете разпоредби е императивна и преценката на служителя на общинската администрация е сведена до установяването на следните обстоятелства – има ли подадена декларация от наследодателя (данни, налични в общината), съответно има ли наследници лицето съгласно регистъра на населението и изтекъл ли е шестмесечният срок за подаване на декларация.
По силата на чл. 4, ал. 3 ЗМДТ в производствата по установяване на задължения по ЗМДТ служителите на общинската администрация имат правата и задълженията на органи по приходите.
Правомощията на органите по приходите са посочени в чл. 12, ал. 1 ДОПК, между които е разписано правото му да изисква и събира оригинални документи, данни, сведения, книжа, вещи, извлечения по сметки, справки и други носители на информация с цел установяването на задължения и отговорности за данъци, да изисква заверени копия на писмени документи и заверени разпечатки на данни от технически носители и др.
В тази връзка за имоти и превозни средства, за които не са налице достатъчно документи, доказващи собствеността им и достатъчно данни в информационните системи, и при постъпили възражения от наследниците относно определените им данъчни задължения, органът по приходите следва да събере допълнително доказателства за принадлежността на правото на собственост и идентифициране на имота /превозното средство/. При липса на каквито и да било данни за съществуване на имота в кадастрални карти, устройствени и други планове и регистри или за принадлежност на имота на наследодателя към момента на смъртта му, партидата следва да бъде закрита и задължения на наследниците не могат да бъдат начислявани. При наличие на имот, намиращ се в населено място или район с влязла в сила кадастрална карта, който няма идентификационен номер по Закона за кадастъра и имотния регистър, т.е. не представлява обект на кадастъра по смисъла на чл. 23 от с.з., задължения също не могат да бъдат определяни.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/МИЛЕНА КРЪСТАНОВА/

5/5
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

ЗЗО, чл.40, aл. 3, т. 1,ЗЗО, чл.40, aл. 3, т. 2

5_ № 53-00-1081/12.12.2012 г. ЗЗО, чл. 40, ал. 3, т. 1 , чл. 40, ал. 3, т. 2В запитването сте изложилиследнатафактическа обстановка:Частен професионален колежпо охрана

Внасяне на здравноосигурителни вноски за лица, навършили 18-годишна възраст и продължаващи обучението си за придобиване на професионална квалификация, след завършване на средно образование

ЗЗО – чл. 40, ал. 3, т. 1ОТНОСНО: Внасяне на здравноосигурителни вноски за лица, навършили 18-годишна възраст и продължаващи обучението си за придобиване на професионална

данъчно третиране на парична сума, получена от местно физическо лице с източник в чужбина, съгласно разпоредбите на Закона за данъци върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/.

2_ 1209/08.10.2014г. Относно: данъчно третиране на парична сума, получена от местно физическо лице с източник в чужбина, съгласно разпоредбитена Закона за данъци върху доходите на