Въпроси, свързани с прилагане на разпоредбите на Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за

Изх. № М-70-00-10
Дата 16.02.2012 г.
КСО, чл. 5, ал. 4;
Наредба № Н-8;
ЗДДФЛ, § 1, т. 26, буква “и“.
ОТНОСНО:Въпроси, свързани с прилагане на разпоредбитена Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.
В отговор на Ваше запитване, постъпило по електронната поща вна Националната агенция за приходите /НАП/ с вх. № М-70-00-10 / 19.01.2012 г., Ви уведомяваме следното:
На основание чл. 5, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/ работодателите представят данни /декларации/ за държавното обществено осигуряване, учителския пенсионен фонд, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, здравното осигуряване, фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и облагаемия доход и данъкът за доходите от трудови провоотношения по смисъла на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/. Съдържанието, сроковете, начинът и редът за подаване и съхраняване на тези декларации са определени в Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица /Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г./.
Съгласно § 1, т. 26, б. “и“ от допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/, доходите, които съдружниците, член-кооператорите и акционерите, притежаващи повече от 5 на сто от капитала на дружеството, получават за полагане на личен труд в дружеството / кооперацията се считат за доходи от трудови правоотношения, независимо от основанието за възникването им и се облагат по реда на чл. 42 от ЗДДФЛ, определен за доходите, получени от трудови правоотношения.
При изплащане на трудови възнаграждения за няколко месеца едновременно, когато същите не са начислявани текущо, следва да се определи “начислен облагаем доход“, съответно “начислен месечен данък“ за всеки месец поотделно, тъй като авансовият данък се определя от работодателя месечно на база облагаемият доход, начислен за месеца, през който е положен трудът. С оглед унифициране на практиката по прилагане на ЗДДФЛ в тези случаи, има издадено указание на НАП (Изх. №91-00-97 / 01.04.2008 г.), което е публикувано на интернет страницата на агенцията (www.nap.bg.) и следва да имате предвид при попълване на декларациите по Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г.
По отношение на първи въпрос с оглед изложеното в писмото Ви, следва да се подаде декларация образец № 1 съгласно Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. с коригиращи данни в полето на точка 31 „Начислен месечен облагаем доход” и точка 31а „Начислен месечен данък” за месеците, за които е извършвана трудова дейност и се отнася изплатеното възнаграждение. Освен коригираните полета, се попълват и всички останали реквизити с данните от подадената преди това декларация.
Относно втори въпрос:
Съгласно указанията за попълване на декларация образец № 6 “Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 от ЗДДФЛ“ към Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. в позицията на точка 18 „Дата на изплащане/начисляване” се попълва датата /дд,мм,гггг/, на която са изплатени/начислени възнагражденията, а не датата на плащане/внасяне на дължимите вноски и данък.
В допълнение Ви уведомяваме, че съгласно чл. 85 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и в съответствие с разпоредбите на чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за Националната агенция за приходите, в кореспонденцията с Националната агенция за приходите регистрираните лица посочват идентификацията и адреса си за кореспонденция. Идентификация по смисъла начл. 84 от ДОПК е: името, съответно наименованието (фирмата) на регистрираното лице; единния идентификационен код, определен от Агенцията по вписванията, или единния идентификационен код по БУЛСТАТ, съответно единния граждански номер или личния номер на чужденеца;адресите по чл. 8 от същия кодекс. Посочва се и идентификацията на лицата, с чиито права и задължения е свързано запитването.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *