вътреобщностното движение на стоки от територията на страната до територията на държава членка в рамките на независимата икономическа дейност на данъчно задължените лица.

1407/18.09.2012
Чл.6, ал.3, т.3 ЗДДС
В писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” ………… с вх. № ……… сте посочили, че стока е транспортирана от или за сметка на доставчик – регистрирано по ЗДДС лице от територията на страната до територията на държава членка, където е оставена на съхранение. След определен период от време стоката е фактически предоставена на лице, регистрирано по ДДС в друга държава членка, по договор, в който е предвидено прехвърляне на правото на собственост върху нея подотлагателно условие или срок.
Поставили сте следния въпрос: Към момента на фактическото предоставяне на стоката възниква ли данъчно събитие по чл.25, ал.3, т.1 от ЗДДС и съответно вътреобщностна доставка?
Предвид действащите разпоредбите на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/ изразяваме следното принципно становище:
По силата на чл.6, ал.3, т.3 от ЗДДС за възмездна доставка на стоки за целите на закона се смята и изпращането или транспортирането на стоки, произведени, извлечени, обработени, закупени, придобити или внесени на територията на страната от данъчно задължено лице в рамките на неговата икономическа дейност, когато стоките се изпращат или транспортират за целите на неговата икономическа дейност от или за негова сметка от територията на страната до територията на друга държава членка. В тази хипотеза е налице т.нар. „трансфер на стоки”.
Посочената разпоредба ще намери приложение, когато данъчно задължено лице транспортира само или чрез трето лице собствени стоки от територията на страната до територията на друга държа членка, където ги складира, дори и когато няма обект в тази държава. В случаите, при които продажбата на стоки се извършва впоследствие и лицето е регистрирано по ЗДДС, но няма регистрация за целите на ДДС в държавата членка, в която пристигат стоките, мястото на изпълнение на доставката съгласно чл.17, ал.2 от ЗДДС е на територията на страната. Доставката подлежи на облагане с 20 на сто ДДС на основание чл.12 от ЗДДС.
При условие, че лицето, което извършва трансфера на стоки е регистрирано по ЗДДС и е регистрирано за целите на ДДС в държавата членка, в която пристигат и се съхраняват стоките ще е налице възмездна вътреобщностна доставка по чл.7, ал.4 от ЗДДС, която подлежи на облагане с нулева данъчна ставка.
И в двете разгледани хипотези данъчното събитие на доставката възниква на датата на започване на транспорта, а данъчната основа се определя по реда на чл.27, ал.1 от ЗДДС.
Доставките по чл.6, ал.3, т.3 от ЗДДС се документират с протокол по чл.117 от закона, който се издава не по-късно от 15 дни от датата, на която данъкът е станал изискуем.
Предвид посоченото в запитването Ви обстоятелство, че стоката ще се транспортира от дружеството Ви до територията на друга държава членка, където ще се съхранява известен период от време считаме, че е приложима разпоредбата на чл.6, ал.3, т.3 от ЗДДС, регламентираща възникването на възмездна доставка.
По отношение на последващата доставка, при която стоките фактически се предоставят на лице, регистрирано за целите на ДДС в държавата членка, където са съхранявани, ако дружеството Ви не е регистрирано за целите на ДДС в тази държава ще възникне доставка с място на изпълнение извън територията на страната, която на основание чл.86, ал.3 от ЗДДС не подлежи на облагане с ДДС. Данъчното събитие на тази доставка се определя по реда на чл.25, ал.3, т.1 от ЗДДС.
Ако дружеството Ви е регистрирано за целите на ДДС в държавата членка, където стоките са съхранявани, за последващата им доставка ще се прилага свързаното с ДДС законодателство на тази държава.
Приложено, изпращаме Ви за информация Становище на Изпълнителния директор на НАП Изх. № 91-00-39/22.01.2009г. относно вътреобщностното движение на стоки от територията на страната до територията на държава членка в рамките на независимата икономическа дейност на данъчно задължените лица.

Оценете статията

Вашият коментар