възможността по решение на Общото събрание на съдружниците при разпределяне на дивидент, дружеството да не се съобрази с дела на съдружника в капитала на дружеството и да промени процентното разпреде

2_686/10.06.2013г.
ЗДДФЛ, чл.38,ал.1,т.2
В Дирекция ОДОП- …. е постъпило Ваше писмено запитване, заведено с вх. № …2013г., в което поставяте въпрос относно възможността по решение на Общото събрание на съдружниците при разпределяне на дивидент, дружеството дане се съобрази с дела на съдружника в капитала на дружеството и да промени процентното разпределение в посока на увеличение или намаление за конкретни дивиденти.
Във връзка с поставения въпрос изразяваме следното принципно становище:
При направена от нас справка в Търговския регистър по партидата на дружеството се установи, че съдружници в ООД са само физически лица. т.е. дивидентите ще бъдат разпределяни в полза на физически лица, които лица съгласно действащото данъчно-осигурително законодателство ще реализират доходи от дивиденти.
В ЗКПО и ЗДДФЛ липсват специални правила относно начина на разпределяне на дивидент в полза на съдружници. Доходите от дивидент в полза на физически лица подлежат на облагане по реда на Закона за данъци върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/.
Определение на понятието “дивидент“ е дадено в § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ. По смисъла на посочената разпоредба “дивидент“ е:
– доход от акции;
– доход от дялови участия, включително от неперсонифицирани дружества, и от други права, третирани като доходи от акции;
– скрито разпределение на печалбата.
Понятието дивидент е разгледано и в Търговския закон. По силата на чл.123 от ТЗ съдружник в дружество с ограничена отговорност има право на част от неразпределената печалбата. Правото на дивидент е имуществено право на съдружника.
В чл.137, ал.1, т.3 от ТЗ е посочено, че общото събрание приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане.
Предвид горното, задължението за изплащане на дивидент ще възникне при наличие на следните предпоставки – изтичане на финансовата година, приемане на годишния отчет и баланс, решение на съдружниците за начина на ползване на получената печалба и решение за нейното разпределение и изплащане.
Нормата на чл.133, ал.1, изр. второ от ТЗ регламентира, че съдружниците имат право само на част от печалбата съразмерно на дяловете, ако друго не е уговорено. С оглед диспозитивния характер на разпоредбата, няма пречка в дружествения договорда се предвиди друго, в т.ч. и различно съотношение при разпределение на печалбата между съдружниците.
Облагането на доходи от дивиденти на физически лица е регламентирано в чл.38, ал.1,т.2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/.
Съгласно нормата на чл.38, ал.1,т.2 от ЗДДФЛ, с окончателен данък се облагат облагаемите доходи от дивиденти и ликвидационни дялове в полза на:
1. местно или чуждестранно физическо лице от източник в България;
2. местно физическо лице от източник в чужбина.
Окончателният данък за доходите от дивиденти се определя върху брутната сума, определена с решението за разпределяне на дивидент.
Съгласно чл.46, ал.3 от ЗДДФЛ, ставката на данъка за доходите по чл.38, ал.1 от с.з. е 5 на сто.
Разпоредбата на чл.65, ал.2 указва, че данъкът се удържа и внася от предприятието – платец на дохода, в срок до края на месеца, следващ тримесечието, през което е взето решението за разпределяне на дивидент.
Данъкът по чл.65 се внася в републиканския бюджет по сметка на териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по мястото на регистрация на платеца на дохода.
Текстът на чл.73, ал.3 от ЗДДФЛ изисква от платците на доходи по чл.38, ал.1,т.2 от с.з. да ги включват в справката по ал.1 от същия член за данъчната година, през която е взето решението за разпределяне на дивидента.
Следва да имате предвид, че конкретните факти и обстоятелства подлежат на установяване от органа по приходите при последващ данъчен контрол и при наличие на обстоятелства, водещи до отклонение от данъчно облагане, приложение ще намерят разпоредбите на чл.77 от ЗДДФЛ, съответно разпоредбите на част първа, глава ІV от ЗКПО.

Оценете статията

Вашият коментар