Възможността за установяване на публични държавни вземания за летищни такси за използване на летище …….. за 2016 г. и 2017 г.

Изх. № 92-00-1384
Дата:25.08.2017 год.
ДОПК, чл. 166
ОТНОСНО: Възможността за установяване на публични държавни вземания за летищни такси за използване на летище …….. за 2016 г. и 2017 г.
Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. №92-00-1384/26.07.2017 г., е отправено запитване относно възможността за издаване на акт за установяване на публични държавни вземания за летищни такси за използване на летище ……. за 2016 г. и 2017 г. Въпросът е породен от обстоятелството, че решенията на летищния оператор за определяне на летищните такси за посочените години са били обжалвани, поради което решението за определяне на размера на летищните такси за 2016 г. е влязло в сила през 2017 г. и предстои на основание чл. 122, ал. 2 от Закона за гражданското въздухоплаване (ЗГВ) да се включи в Наредбата за таксите за използване на летищата за обществено ползване и аеронавигационно обслужване в Република България (НТИЛОПАО), която Министерски съвет приема на основание чл. 122, ал. 1 от ЗГВ, а решението за 2017 г.все още е в процедура по обжалване.
За да се даде отговор на Вашето запитване, следва да изяснят два важни въпроса. Първият въпрос касае компетентността на органа, който може да издаде акта за установяване на публично вземане. Вторият касае възможността за издаване на такъв акт, доколкото няма безспорно установен размер на летищните такси.
Съгласно разпоредбите на чл.10, ал. 1, т. 1 и т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите изпълнителният директор на Националната агенция за приходите организира, ръководи и контролира цялостната дейност на агенцията и организира разясняване на данъчното и осигурителното законодателство в рамките на функциите и правомощията на агенцията. Тези свои правомощия изпълнителният директор осъществява чрез издаване на указания и общи становища по тълкуването и прилагането на данъчните и осигурителните нормативни актове.
Съгласно чл. 166 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс(ДОПК) установяването на публичните вземания се извършва по реда и от органа, определен в съответния закон. В настоящия случай видно от писмото Ви, актът за установяване на публични държавни вземания за летищни такси за използване на летище …… следва да се издава от компетентен съгласно разпоредбите на ЗГВ орган по установяването на публично държавно вземане за летищни такси.
С оглед посоченото считам, чеизразяването на становище по зададените от Вас въпроси относно законосъобразността на издаваните актове за установяване на публични вземания по отношение на летищните такси е извън компетентността на Националната агенция за приходите.
В този смисъл изразеното по-долу становище има по скоро теоретичен и необвързващ Националната агенция за приходите характер.
Относно компетентността на органа да издава акт за установяване на публично държавно вземане (АУПДВ)
Съгласно разпоредбите начл. 166, ал. 1 от ДОПК, както е посочено и по-горе, установяването на публичните вземания се извършва от органа, определен в съответния закон. В ал. 2 от същата норма е посочено, че когато в съответния закон не е определен органът за издаване на акта, той се определя от кмета на общината, съответно от ръководителя на съответната администрация. Според разпоредбата на чл. 48а, ал. 2 от ЗГВ Главна дирекция “Гражданска въздухоплавателна администрация“ контролира изпълнението на функциите, поети като задължение от държавата по силата на международни договори по спазването на утвърдените стандарти, условия и правила за осигуряване на полетите. В ал. 5 от същата норма е посочено, че министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията може да възлага изцяло или частично функциите на летищна администрация на летищния оператор. Така например по реда на чл. 48а, ал. 4 от ЗГВ със заповед на министъра на транспорта № РД 08-301/31.03.1999 г. на “…………….“ ЕАД са възложени функциите на летищна администрация. В този смисъл се касае се за особен вид администрация, чийто правомощия и чиято компетентност е регламентирана в специален закон /ЗГВ/.
С оглед изложеното се налага извода, че именно летищната администрация е съответната администрация по смисъла на чл. 166, ал. 2, изр. последно от ДОПК, чийто ръководител е компетентен да определи органа, който да издаде акта за установяване на публичното вземане. Това виждане за компетентността се споделя и от съдебната практика – решение № 12247 от 17.11.2015 г. по адм. дИзх. № 14437/2014 г. на ВАС и решение № 6153/17.05.2017 г. по адм. дИзх. № 5095/2016 г. на ВАС.
Относно възможността за издаване на АУПДВ при обжалван размер на летищните такси
Публичното вземане възниква по силата на нормативния акт, в които е уредено, а с акта за установяване на публичното вземане компетентния орган само ги констатира и определя по основание и размер, по аргумент по чл. 166, ал.2, изр. първо от ДОПК. В този смисъл считам, че наличието на решение за временно определяне размера на таксите е достатъчно основание заиздаването на АУПДВ.
Предвид липсата на компетентност на органите на Националната агенция на приходите по отношение прилагането на законодателството в областта на гражданското въздухоплаване, изпращам запитването Ви на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, който считам, че е компетентен да разяснява законодателството в тази област.
ЗАМ.

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *