възможността за закупуване и ползване на касов апарат с фискална памет за водене на отчетност на постъпленията от вноски на живущите в етажната собственост (ЕС).

Изх. № 92-00-730/09
Дата: 19.01.2010 год.
Наредба Н-18/2006 г., чл. 3.
В Националната агенция за приходите е постъпило Ваше писмено запитване, заведено с вх. № 92-00-730/09.12.2009 г. относно възможността за закупуване и ползване на касов апарат с фискална памет за водене на отчетност на постъпленията от вноски на живущите в етажната собственост (ЕС).
Съобразявайки относимата нормативна уредба, по поставения от Вас въпрос и на
основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за националната агенция за приходите правя следните разяснения:
Използването на фискалните устройства като средство за регистриране и отчитане на
оборотите от продажби се регулира с Наредба № Н-18 наот
13.12.2006 г. (обн., ДВ, бр. 106/2006г., изм. бр.7/2007г., изм. бр.79/2007г., изм. бр.77/2009г.).
Основното предназначение на устройствата с фискална памет, в това число
електронните касови апарати с фискална памет (ЕКАФП), е регистрация и отчитане
оборотите от извършваните продажби на стоки и услуги в търговските обекти.
Съгласно писмото Вашето желание е да използвате съхранението на информация
във фискалната памет за формиране на оперативни и обективни отчети за постъпили
приходи и извършени разходи в ЕС.
Обръщам внимание, че във фискалната памет могат да се регистрират само
приходите. Отрицателните операции се отчитат по специален ред, съгласно който
минусовите суми не се отразяват във фискалната памет.
Освен това за да се съхранява информацията във фискалната памет, то тя трябва
да се активира, т.е. да се въведе в експлоатация. Този процес изисква във фискалната
памет да се запише единен идентификационен код по БУЛСТАТ на задълженото лице,
съответно единния граждански номер, ако това е физическо лице. От писмото Ви става
ясно, че варианта с регистриране на юридическо лице, съгласно чл.25 от ЗУЕС не е
възможен на този етап. Следователно във Вашия случай остава възможността
физическо лице да приеме неговото ЕГН да бъде използвано при фискализацията на
касовия апарат.
Във връзка с изложеното по-горе становището ни е, че използването на фискално
устройство не е подходящ избор за водене на отчетност на постъпленията от вноски на
живущите в ЕС и разходите по поддръжка на сградата. Ако независимо от изложените
аргументи решите да използване фискално устройство то в процеса на неговата
експлоатация трябва да спазвате редът и начинът за въвеждане/извеждане във/от експлоа-
тация, регистрация, отчитане и сервизно обслужване, редът и начинът за издаване на фис-калните касови бележки, както и минималните реквизити на фискалните касови бележки съгласно Наредба № Н-18/2006 г.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Облагане на доходите на физическо лице или фирма по Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ и Закона за данъците върху доходите на физически лица /ЗДДФЛ/

ОТНОСНО: Облагане на доходите на физическо лице или фирма по Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ и Закона за данъците върху доходите на физически

ЗДДС, чл.136

5_53-00-232/ 21.06.2011г.ЗДДС, чл.136В запитването е посочено, че дружеството извършва независима икономическа дейност на територията на страната и е регистрирано за целите на ЗДДС. Дружеството получава

данъчно третиране по Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/ на получени от местно юридическо лице консултански услуги от чуждестранно юридическо лице и прилаганото на ДОПК

1_184/03.02.2010ЗКПО, чл.12, ал.5, т.4ДОПК чл.135, чл.137относно: данъчно третиране по Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/ на получени от местно юридическо лице консултански услуги от чуждестранно

vega