възможността за закупуване и ползване на касов апарат с фискална памет за водене на отчетност на постъпленията от вноски на живущите в етажната собственост (ЕС).

Изх. № 92-00-730/09
Дата: 19.01.2010 год.
Наредба Н-18/2006 г., чл. 3.
В Националната агенция за приходите е постъпило Ваше писмено запитване, заведено с вх. № 92-00-730/09.12.2009 г. относно възможността за закупуване и ползване на касов апарат с фискална памет за водене на отчетност на постъпленията от вноски на живущите в етажната собственост (ЕС).
Съобразявайки относимата нормативна уредба, по поставения от Вас въпрос и на
основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за националната агенция за приходите правя следните разяснения:
Използването на фискалните устройства като средство за регистриране и отчитане на
оборотите от продажби се регулира с Наредба № Н-18 наот
13.12.2006 г. (обн., ДВ, бр. 106/2006г., изм. бр.7/2007г., изм. бр.79/2007г., изм. бр.77/2009г.).
Основното предназначение на устройствата с фискална памет, в това число
електронните касови апарати с фискална памет (ЕКАФП), е регистрация и отчитане
оборотите от извършваните продажби на стоки и услуги в търговските обекти.
Съгласно писмото Вашето желание е да използвате съхранението на информация
във фискалната памет за формиране на оперативни и обективни отчети за постъпили
приходи и извършени разходи в ЕС.
Обръщам внимание, че във фискалната памет могат да се регистрират само
приходите. Отрицателните операции се отчитат по специален ред, съгласно който
минусовите суми не се отразяват във фискалната памет.
Освен това за да се съхранява информацията във фискалната памет, то тя трябва
да се активира, т.е. да се въведе в експлоатация. Този процес изисква във фискалната
памет да се запише единен идентификационен код по БУЛСТАТ на задълженото лице,
съответно единния граждански номер, ако това е физическо лице. От писмото Ви става
ясно, че варианта с регистриране на юридическо лице, съгласно чл.25 от ЗУЕС не е
възможен на този етап. Следователно във Вашия случай остава възможността
физическо лице да приеме неговото ЕГН да бъде използвано при фискализацията на
касовия апарат.
Във връзка с изложеното по-горе становището ни е, че използването на фискално
устройство не е подходящ избор за водене на отчетност на постъпленията от вноски на
живущите в ЕС и разходите по поддръжка на сградата. Ако независимо от изложените
аргументи решите да използване фискално устройство то в процеса на неговата
експлоатация трябва да спазвате редът и начинът за въвеждане/извеждане във/от експлоа-
тация, регистрация, отчитане и сервизно обслужване, редът и начинът за издаване на фис-калните касови бележки, както и минималните реквизити на фискалните касови бележки съгласно Наредба № Н-18/2006 г.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

дейността на гражданските дружества, в тях никога няма да е възможно да се формира данъчна основа за облагане, която да отговаря на осъществяваната за постигането на общата цел дейност.

Изх. № 20-00-113.02. 2015 г.чл. 27 и чл. 194 от ЗКПОчл.96, ал. 1 от ЗДДСФактическата обстановка, изложена в запитването е следната:Консорциум Х е учреден по

Изх. № М-26-С-145

Изх. № М-26-С-145Дата: 09.10.2019 год.ДР на ЗДДС, §1, т. 87; Наредба № Н-18, чл. 52м, ал.1. ОТНОСНО: прилагане на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и

преотстъпване на корпоративен данък по реда на чл. 189б от ЗКПО и на данък върху годишната данъчна основа по реда на чл. 48, ал. 6 от ЗДДФЛ

а като цяло, е необходимо да се установи каква част от данъчната печалба е формирана от дейност по производство на непреработена растителна и животинска продукция.

документиране на дължимо концесионно възнаграждение съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Изх. № 24-39-124Дата: 23.05.2019 год.ЗДДС, чл.113 ОТНОСНО: документиране на дължимо концесионно възнаграждение съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) В Централно управление