ЗДДФЛ, чл.18,ЗДДФЛ, aл. 3, параграф 10а

Изх. № 92-00-784
Дата: 10.08.2016 год.
ЗДДФЛ, чл. 18;
ПЗР на ЗДДФЛ, § 10а, ал. 3.
По повод Ваше писмено запитване, заведено в ЦУ на НАП с вх. № 92-00-784 от 29.07.2016 г., изразявам следното становище:
От така изложената фактическа обстановка става ясно, че имате служител с над 50 на сто намалена работоспособност, на когото изплащате доход от трудово правоотношение. От 2007 г. служителят ползва данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност по чл. 18 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) на база на валидни решения на ТЕЛК, копия на които сте приложили към запитването. Служителят е роден на 21.09.1953 г., а последното експертно решение на ТЕЛК, с определена 70 на сто намалена работоспособност, е от 20.03.2013 г. със срок на валидност от три години, т.е. до 01.03.2016 г. Посочили сте още, че до този момент лицето не се е възползвало от правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст почл. 68, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО).
Поставеният от Вас въпрос в конкретния случай е свързан с възможността за ползване на данъчно облекчение за намалена работоспособност на основание § 10а от ПЗР на ЗДДФЛ след изтичане на срока на валидност на експертното решение на ТЕЛК.
Предвид така изложената фактическа обстановка и с оглед действащото законодателство Ви уведомявам следното:
На основание чл. 18, ал. 1 от ЗДДФЛ сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 за лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, се намалява със 7920 лв., включително за годината на настъпване на неработоспособността и за годината на изтичане срока на валидност на решението. Освен това в съответствие с нормата на чл. 18, ал. 2 от ЗДДФЛ месечната данъчна основа за доходите от трудови правоотношения на лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност се намалява с 660 лв., включително за месеца на настъпване на неработоспособността и за месеца на изтичане срока на валидност на решението. Следователно, за да се ползва това данъчно облекчение (както месечно, така и годишно) лицето трябва да разполага с валидно решение на компетентен орган.
От своя страна по силата на § 10а, ал. 3 от ПЗР на ЗДДФЛ (в сила от
01.01.2012 г.) лицата с намалена работоспособност 50 и над 50 на сто, установена след навършване на възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), както и лицата, навършили възраст за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от КСО, в срока на решението на ТЕЛК (НЕЛК), ползват данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност по реда на този закон, независимо от определения в експертното решение срок.
Следователно в конкретния случай, доколкото лицето е навършило възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от КСО в срока на издаване на експертното решение на ТЕЛК, то ще има право на ползване на данъчното облекчение по чл. 18 от ЗДДФЛ за придобитите от него доходи и след изтичане на срока на валидност на посоченото решение.
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕНДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ:
/Г. ДИМИТРОВА/

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Прекратяване на консорциум.

Относно: Прекратяване на консорциум. В Дирекция ”ОУИ”, постъпи писмено запитване с вх. № …..24.11.2011 г. относно прекратяване на консорциум.В запитването е изложена следната фактическа обстановка:

право на приспадане на данъчен кредит по реда на ЗДДС, препратено за отговор по компетентност от ТД на НАП – ………., офис ………..

В Дирекция ”ОДОП” – ……….. постъпи писмено запитване с вх. № ………./30.06.2014 г., относно право на приспадане на данъчен кредит по реда на ЗДДС, препратено

Измененията на Закона за местни данъци и такси за периода от 1998 г. до 2006 г. по отношение на данъчните оценки на жилищата и начина на изчисляването им, както и за данъчно задължените лица. &#

ОТНОСНО:Измененията на Закона за местни данъци и такси за периода от 1998 г. до 2006 г. по отношение на данъчните оценки на жилищата и начина

Изх. №53-00-28

Изх. №53-00-2810.04.2019 г. КСО – чл. 4, ал. 1, т. 7Регламент 883/2004 – чл. 13Регламент 987/2009 – чл. 16, ал. 1ЗДДФЛ – чл. 37, ал.

Приложение на Наредба № Н-18/13.12.2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

Относно: Приложение на Наредба № Н-18/13.12.2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройстваВ писмо, постъпило в Дирекция « ОУИ »-

3_2341/07.11.2017 г.

3_2341/07.11.2017 г. ЗДДФЛ, чл. 2;ЗДДФЛ, чл. 11, ал. 1;ЗДДФЛ, чл. 50;ЗДДФЛ, чл. 53, ал. 2;ДОПК, чл. 101, ал. 4;ДОПК, чл. 102, ал. 4;ДОПК, чл. 103,

прилагане на ЗДДС.

В Дирекция ”ОДОП” – …………. постъпи писмено запитване с вх. № ………../04.07.2014 г., относно прилагане на ЗДДС. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: ЧСИ

fetere helo hohoho