Запитване с вх.№ 24-33-473/ 13.11.2007г. във връзка с определяне на данъчна основа по ЗДДС при вътреобщностно придобиване

Изх. № 24-33-473
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
Относно: Запитване с вх.№ 24-33-473/ 13.11.2007г. във връзка с определяне на данъчна основа по ЗДДС при вътреобщностно придобиване
Уважаема госпожо,
Във връзка с поставените от Вас въпроси относно определяне на данъчната основа при вътреобщностно придобиване. Ви уведомявам следното:
Съгласно чл.64, ал.1 от ЗДДС. данъчната основа при вътреобщностно придобиване се определя по реда на чл.26 от ЗДДС.
По смисъла на чл.26 от ЗДДС. данъчната основа е стойността, върху която се начислява или не се начислява данък в зависимост от това, дали доставката е облагаема, или освободена.
В чл.26, ал.З от ЗДДС са посочени елементи, с които се увеличава данъчната основа, като в т.1 е посочено, че същата се увеличава с ..всички други данъци и такси, в т.ч. акциз, когато такива са дължими за доставката“.
Таксите установени със закон, каквато е и таксата по чл.36, ал.1 от Закона за управление на отпадъците увеличава данъчната основа на доставката. В тази връзка те подлежат на облагане с данък върху добавената стойност в съответствие с общите разпоредби на закона, разбира се при условие, че доставката е облагаема.
Предвид гореизложеното, в случаите на вътреобщностно придобиване/га стоки, за
които по силата на Закона за управление на отпадъците възниква задължение за
начисляване на такси, последните, съгласно чл.64. ат.1 във връзка с чл.26^, ал.З, т.1 от
ЗДДС участват при формирането на данъчната основа.
//

Оценете статията

Вашият коментар