Възникнали въпроси при учредяване на фондация за осъществяване на дейност в частна полза

КСО – чл. 4, ал. 1, т. 8, чл. 6, ал. 3, чл. 127, ал. 1 и чл. 157, ал. 6;
ЗЗО – чл. 40, ал. 1, т. 1
ОТНОСНО: Възникнали въпроси при учредяване на фондация за осъществяване на дейност в частна полза
Във връзка с Ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция „ОУИ” ……….., Ви уведомяваме за следното:
В писмото си посочвате, че имате намерение да учредите фондация по Закона за юридическите лица с нестопанскацел (ЗЮНЦ) за осъществяване на дейност в частна полза. В качеството си на учредител ще полагате безвъзмезден труд за определена длъжност, която ще изпълнявате във фондацията – без заплащане на трудово възнаграждение. Държите да бъдете осигурявана с оглед придобиване на стаж и право на майчинство. В тази връзка се интересувате, по какъв начин трябва да се извършва осигуряването Ви.
Вторият Ви въпрос е: При наемане на доброволци, които биха се съгласили да работят за определен период от време също без възнаграждение – с цел придобиване на опит, длъжна ли е фондацията да ги осигурява и как следва да се определят осигурителните вноски, ако такива се дължат?
От изложеното е видно, че в запитването Ви не е представена конкретна фактическа обстановка, а въпросите, които задавате, се отнасят до Ваши бъдещи намерения. Следва да имате предвид, че функциите и правомощията на Националната агенция за приходите, които са определени в чл. 3 от Закона за Националната агенция за приходите (ЗНАП), са в сферата на данъчното и осигурителното законодателство. Поради това, агенцията не е компетентна да Ви предостави обща юридическа консултация, а само да отговори на конкретни въпроси, свързани с Вашите задължения за данъци и осигурителни вноски.
Предвид горното, изразяваме следното принципно становище по поставените въпроси:
Лицата, които упражняват трудова дейност и получаватдоходи на изборни длъжности по договори за управление и контрол, за участие в управителни и контролни органи на юридически лица, които не са търговски дружества (фондации, партии, сдружения с нестопанска цел и др.), задължително се осигуряват за четирите фонда на държавното обществено осигуряване – фонд „Общо заболяване”, фонд „Пенсии”, фонд „Трудова злополука и професионална болест” и фонд „Безработица” по реда на чл. 4, ал. 1, т. 8 от Кодекса за социално осигуряване (КСО).
Месечните осигурителни вноски за посочените лица се дължат върху получените, включително начислените и неизплатените, брутни месечни възнаграждения или върху неначислените месечни възнаграждения, но върху не по-малко от минималния осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно Приложение № 1 към чл. 8, т. 1 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година (чл. 6, ал. 3 от КСО – изм. ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.).
Здравното осигуряване на тази група лица се провежда по реда на чл. 40, ал. 1, т. 1 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО). Осигурителните вноски се внасят, върху дохода, върху който се правят и вноските за държавното обществено осигуряване.
Лицата, родени след 31.12.1959 г., се осигуряват задължително и за допълнителна пенсия в универсален пенсионен фонд (чл. 127, ал. 1 от КСО). Осигурителните вноски се определят на база доходите, за които се дължат вноски за държавното обществено осигуряване (чл. 157, ал. 6 от КСО).
Поради регламентираното в чл. 4, ал. 1, т. 8 от КСО обвързване на трудовата дейност с получаване на възнаграждение, задължението за осигуряване на лицата, полагащи труд на изборни длъжности, когато в резултат на избора не е произлязло трудово правоотношение, в юридически лица, които не са търговски дружества, възниква при кумулативното наличие и на двете условия – упражняване на трудова дейност и получаване на доходи. Поради което, когато лицата упражняват трудова дейност без възнаграждение, осигурителни вноски не се дължат.
По отношение на лицата, наети на работа в юридически лица, регистрирани по ЗЮЛНЦ (фондации, партии, сдружения с нестопанска цел и др.), тяхното осигуряване е в зависимост от начина, по който са уредени отношенията между страните – като трудови договори съобразно разпоредбите на Кодекса на труда (КТ) или като безтрудови правоотношения съгласно гражданското законодателство. В тази връзка, Ви обръщаме внимание на разпоредбата на чл. 1, ал. 2 от КТ, според която отношенията при предоставянето на работна сила се уреждат само като трудови правоотношения. Цялостният контрол за спазване на трудовото законодателство във всички отрасли и дейности се осъществява от Изпълнителната агенция “Главна инспекция по труда“ към министъра на труда и социалната политика (чл. 399 от КТ).