fbpx

Възникване на задължение за регистрация от посредника в тристранна операция по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

ОТНОСНО: Възникване на задължение за регистрация от посредника в тристранна операция по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция ОДОП ….. постъпи запитване с вх. № 96-00-284 от 28.11.2018г., относно третиране на задължение за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност на лице – посредник в тристранна операция, което не е установено на територията на страната и не е регистрирано по ЗДДС.
Съгласно изложената фактическа обстановка, представляваното от Вас дружество произвежда детайли за домакински уреди, които продава на фирма в Словения, с която същото е свързано лице. Условията на доставката при продажбата са EXW (франко завода), като транспортът от България до Словения е за сметка на купувача, за което българското дружество реализира вътреобщностна доставка и разполага със съпътстващите доставката документи. Словенската фирма от своя страна доставя тези продукти до свой клиент от Словения до Полша.
С цел намаляване на разходи и време за доставка, коментирате възможността в бъдеще, произведената от представляваното от Вас дружество продукция да бъде доставяна директно на крайния клиент на словенското дружество в Полша, при условие на доставката EXW България. Възнамерявате да продължите да фактурирате към словенското дружество, с което имате взаимоотношения, а не към неговия краен клиент в Полша.
Във връзка с изложената по-горе фактическа обстановка, поставяте следния въпрос:
Съществува ли вероятност при директни доставки (от България към Полша) някое от чуждестранните лица да се наложи да се регистрира по ЗДДС в България и при какви условия в случай, че:
-транспортът е за сметка на дружеството в Словения;
-транспортът е за сметка на дружеството в Полша.

Предвид изложената в запитването фактическа обстановка, поставения въпрос и относимата нормативна уредба в областта на данъка върху добавената стойност, изразявам следното становище:
По смисъла на чл.15 от Закона за данък върху добавената стойност, за тристранна операция се приема доставката на стоки между три регистрирани за целите на ДДС лица в три различни държави членки, за които са налице едновременно следните условия:
-регистрираното лице в държава членка А (прехвърлител) извършва доставка на стока на лице, регистрирано в държава членка Б (посредник), което след това извършва доставка на същата стока на лице, регистрирано в държава членка В (придобиващ);
-стоките се транспортират директно от територията на държава членка А до територията на държава членка В;
-посредникът в държава членка Б не е регистриран за целите на ДДС в държавите членки А и В;
-придобиващият начислява ДДС като получател по доставката.
Видно от изложената фактическа обстановка в запитването, българското дружество ще се явява прехвърлител на произведените от него стоки към клиента му на територията на Словения, който е регистрирано по ДДС лице там, и което не е регистрирано по ДДС на територията на страната, като стоките биват транспортирани директно от територията на страната до територията на друга държава членка – Полша, където е клиентът на словенската фирма. Тъй като не сте посочили дали лицето в Полша – клиент на словенската фирма е регистрирано по ДДС лице там, изложеното по-долу становище е принципно.
В случай, че клиентът на словенската фирма в Полша е регистрирано по ДДС лице там, и стоките се доставят(транспортират) директно от територията на страната до територията на Полша, без оглед на обстоятелството, за чия сметка е транспортът, считам, че е налице тристранна операция по смисъла на чл.15 от ЗДДС, в която словенската фирма се явява посредник. В тази връзка, обръщам внимание на разпоредбата на чл.17, ал.3 от материалния закон, съгласно която, мястото на изпълнение при доставка на стока от посредник в тристранна операция до придобиващия в същата (в случая на запитването – получателят на стоките в Полша), е мястото, където придобиващият в тристранната операция е регистриран за целите на ДДС, а именно – територията на Полша. Поради което, по отношение на конкретната доставка, за посредника в тристранната операция няма да е налице някое от основанията за задължителна регистрация по Закона за данък върху добавената стойност.
В хипотезата при която, клиентът на словенската фирма в Полша не е регистрирано по ДДС лице там, считам, че не са налице условията по чл.15 от материалния закон да бъде третирана доставката като тристранна. Предвид обстоятелството, че транспортът на стоките към клиента на словенската фирма на територията на Полша започва от територията на страната и във връзка с разпоредбата на чл.17, ал.2 от ЗДДС, мястото на изпълнение на тази доставка ще е територията на Р България. Именно в тази хипотеза за словенската фирма по повод на извършваната от нея облагаема доставка по смисъла на чл.12, ал.1 от закона би могло да възникне задължение за регистрация на основание чл.96, ал.1 от същия нормативен акт.

Тъй като в отправеното от Вас запитване сте поставили въпрос относно задълженията на трето лице – клиентът на словенската фирма в Полша, обръщам внимание, че за да получи отговор относно прилагането на данъчното законодателство, запитването следва да бъде отправено и да съдържа идентифициращи данни за заинтересованото лице – като наименование, идентифициращ номер съгласно съответното чуждо законодателство, адрес на управление и адрес за кореспонденция, съгласно чл.84 и 85 от ДОПК. Също така, запитването следва да е подписано от лицето, представляващо подателя или негов пълномощник (след представяне на пълномощно), а когато е подадено по електронен път – с електронен подпис.

5/5
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

КСО, чл.4, aл. 3, т. 2,НЕВД, чл.3, aл. 3,КСО, чл.6, aл. 8

2_572/10.04.2012г.КСО – чл.4, ал.3, т.2– чл.6, ал.8ЗДБОО – чл.8, ал.1, т.2НЕВДОВ – чл.3, ал.3 В запитването Ви е описана следната фактическа обстановка: Вие сте самоосигуряващо се лице, в качеството Ви на ЕТ. Организатор сте на хазартни игри с игрални автомати и се облагате с алтернативен данък по част V чл.242 от ЗКПО.Въпросите, които поставяте са:1.Следва

прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

5-53-00-204/24.09.2015г.ДДС, ЧЛ.6,АЛ.1ДДС, ЧЛ.17, АЛ.1ДДС, ЧЛ.17, АЛ.2 В дирекция ,,Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило писмено запитване относноприлагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).Фактическата обстановка изложена в запитването е следната:„И..” ЕООД e регистрирано по ЗДДС лице. Дружеството ще закупи стоки от доставчик (А), регистриран за целите на ДДС в държава членка на

прилагане разпоредбите на чл. 111к, ал. 2 и чл. 111л, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС)

Изх. № 20-40-1Дата: 22.05.2019 год. ЗДДС, чл. 176в, ал. 13; ЗДДС, чл. 176в, ал. 15; ППЗДДС, чл. 111к, ал. 2; ППЗДДС, чл. 111л, ал. 3. ОТНОСНО: прилагане разпоредбите на чл. 111к, ал. 2 и чл. 111л, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС) Във Ваше писмо, постъпило в

НАРЕДБА Н-18, чл.25,ЗДДС, чл.118, aл. 2

Изх. №26-С-140Дата: 23.12.2008 год.ЗДДС, чл. 118, ал. 2 във връзка сНаредба № Н-18, чл. 25. Относно; програмиране на фискалните устройства за извършвани плащания чрез ваучериВъв връзка с Ваше писмено запитване с вх. № 26-С-140/01.12.2008 г., Националната агенция за приходите Ви уведомява следното:Съгласно изложената фактическа обстановка „……“ ЕООД ще стартира продажби по договори с лицензирани оператори

Включване на идеалните части от общите части на сграда в РЗП на обекти в етажна собственост

ЗМДТ Приложение № 2, чл. 5, ал. 8Oтносно:  Включване на идеалните части от общите части на сграда в РЗП на обекти в етажна собственост             В отговор на поставените въпроси относно включване на идеалните части от общите части на сградите в режим на етажна собственост към площта на отделните обекти, Ви

Писмено запитване във връзка с разпоредбите на ЗДДС

ОТНОСНО: Писмено запитване във връзка с разпоредбите на ЗДДС УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ,В Дирекция ОДОП постъпи Ваше запитване с вх. № 20-21-132/ 12.08.2016г., препратено за отговор по компетентност от ТД на НАП, Офис –.Изложена е следната фактическа обстановка:Дружеството е новосъздадено и ще се занимава с изработването и продажбата на графични изображения, картички, плакати, постери, рекламни материали

ЗДДС, чл.79, aл. 3,ЗДДС, чл.115, aл. 1

5 53-00-71/14.032011г.ДДС, чл.115, ал. 1 от ЗДДСДДС, чл.79, ал.3 от ЗДДСВ подаденото писмо, постъпило в Дирекция ОУИ еизложенаследната фактическа обстановка: Като подизпълнител по договор внасяте хартия от Швейцария, която след полиграфическа обработка в печатница продавате на Ваш клиент, изпълнител по договора. Изпълнителят по договора след последваща технологична обработка я продава на Възложителя. Последният чрез експертна

НООСЛБГРЧ, чл.1, aл. 1,КСО, чл.6, aл. 8,КСО, чл.10,КСО, чл.4, aл. 3, т. 2

5_23-01-156/20.08.2008г.КСО, чл.4 ал.3 т.2, чл.6, ал.8, чл.10НООСЛБГРЧ,чл.1 ал.1Фактическа обстановка:ЕТ получава доход от наем на сграда, за който издава фактура на наемателя;Въпрос: ЕТ дължи ли авансови и изравнителни вноски за дохода от наем, тъй като това не е трудова дейност; Съгласно разпоредбата на чл.4, ал.3, т.2 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/, лицата, упражняващи трудова дейност

Scroll to Top