Възникване на задължение за регистрация по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при отдаване под наем на обект, находящ се във Франция

ОТНОСНО: Възникване на задължение за регистрация по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при отдаване под наем на обект, находящ се във Франция

В Дирекция ОДОП ….. постъпи Ваше запитване с вх. № 94-00-102 от 18.08.2021 г., препратено по компетентност от ТД на НАП ……, относно възникване на задължение за регистрация по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при отдаване под наем на обект, находящ се във Франция.
Видно от изложената, но неясна фактическа обстановка и проведения в тази връзка телефонен разговор, представляваното от Вас дружество възнамерява да сключи договор за наем на обект – недвижим имот, находящ се във Франция. Същият е собственост на белгийски гражданин – съдружник в същото дружество. Намеренията на българското дружество са да преотдава под наем наетия от същото обект във Франция.
Във връзка с изложеното по-горе сте поставили следния въпрос:
Необходима ли е регистрация по Закона за данък върху добавената стойност на българското дружество, ако същото наеме обекта във Франция и го отдава под наем?
Предвид изложената фактическа обстановка в запитването и приложимото законодателство в областта на данъка върху добавената стойност, изразявам следното становище:
Съгласно чл. 21, ал. 4, т. 1 от Закона за данък върху добавената стойност, мястото на изпълнение при доставка на услуга по отдаване под наем на недвижим имот е мястото, където се намира недвижимият имот – предмет на услугата.
Тъй като сте посочили, че съответният обект е на територията на друга държава членка (в случая – Франция), мястото на изпълнение на доставката на услугата по отдаване под наем на същия е именно на територията на тази друга държава.
Предвид гореизложеното и разпоредбата на чл. 96, ал. 2 от закона във връзка с ал. 1 на същата правна норма, доходите от отдаване под наем на недвижимия обект, находящ се извън територията на страната няма да формира оборот за задължителна регистрация на горепосоченото законово основание.
Тъй като не сте посочили в отправеното от Вас запитване дали клиенти на българското дружество по отдаване под наем на обекта във Франция са физически лица, следва да имате предвид следното:
При доставки на услуги с място на изпълнение на територията на друга държава членка, за целите на данъчното третиране и облагане на същите, следва да се запознаете със законодателството на държавата членка, където е определено това място.
Също така, следва да имате предвид, че на основание чл. 152, ал. 4 от материалния закон, за доставки на услуги, дистанционни продажби на стоки или някои вътрешни дистанционни продажби на стоки, по които получатели са данъчно незадължени лица, които са установени, имат постоянен адрес или обичайно пребиваване на територията на държава членка, доставчикът може да избере да се регистрира за прилагане на някой от специалните режими по ал. 2 и ал. 3 от същата законова разпоредба, в страната или в друга държава членка.
Настоящото становище е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка и поставените в същото въпроси. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), се установи фактическа обстановка, различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

5/5

Вашият коментар