fbpx

Възникване на задължение за регистрация по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

ОТНОСНО: Възникване на задължение за регистрация по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция ОДОП …. постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-275 от 06.11.2019 г., относно възникване на задължение за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
Съгласно изложената фактическа обстановка, представляваното от Вас дружество е регистрирано на основание чл.97а от материалния закон и извършва продажби на дребно чрез европейската платформа за онлайн търговия „Амазон“ на територията на Европейския съюз (ЕС). Стоките се намират в България и след продажбата се изпращат до клиентите, които са физически и юридически лица. В края на всеки месец „Амазон“ издава фактура без данък върху добавената стойност с начислените такси за извършените от тях услуги, свързани с електронната търговия.
Във връзка с изложеното по-горе Вие сте поставили въпрос относно възникването на задължение за регистрация на основание чл.96, ал.1, чл.97, ал.1 или чл.99, ал.1 от ЗДДС за представляваното от Вас лице.
Предвид изложената в запитването фактическа обстановка, поставените въпроси и относимата нормативна уредба в областта на данъка върху добавената стойност, изразявам следното становище:
По смисъла на чл.96, ал.1 от материалния закон, всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 хил. лева или повече за период не по-дълъг от последните дванадесет последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 7- дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по същия закон. Когато оборотът е достигнат за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия, лицето е длъжно да подаде заявление за регистрация в 7-дневен срок от датата, на която е достигнат оборотът.
Следва да имате предвид, че облагаемият оборот представлява сумата от данъчните основи на извършените от съответното данъчно задължено лице облагаеми доставки, включително облагаемите с нулева ставка на данъка; доставките на финансови услуги по чл.46 от закона и доставките на застрахователни услуги по чл.47 от същия нормативен акт.
Във връзка с гореизложеното, Ви обръщам внимание, че по смисъла на чл.12, ал.1 от закона, облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга, когато е извършена от данъчно задължено лице по същия закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка на данъка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго.
Предвид посоченото обстоятелство в горецитираното запитване, че при доставка на стоки от страна на представляваното от Вас юридическо лице, стоките се транспортират до клиентите от територията на Република България, на основание чл.17, ал.2 от ЗДДС, мястото на изпълнение на същите доставки е територията на страната.
Във връзка с изложеното по – горе, считам, че за съответното данъчно задължено лице, което представлявате, би възникнало задължение за регистрация на основание чл.96, ал.1 от закона, когато сумата от данъчните основи на доставките на стоки, които се изпращат от територията на страната надхвърлят сумата от 50 хил. лева за период не по-дълъг от дванадесет последователни месеца преди текущия, или го надхвърлят за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия.
По отношение на задължението за регистрация на основание чл.97, ал.1 от материалния закон, Ви обръщам внимание, че същото е относимо към лица, които са установени на територията на друга държава членка и които извършват доставки на стоки с монтаж и инсталация на територията на страната.
На основание чл.99, ал.1 от закона, на регистрация по същия подлежи всяко данъчно незадължено юридическо лице и данъчно задължено лице, което не е регистрирано на основание чл.96, 97, 98, чл.100, ал.1 и 3 и чл.102 и което извършва вътреобщностно придобиване на стоки за текущата календарна година на стойност над 20 хил. лева.
Тъй като представляваното от Вас лице извършва и дистанционни продажби на стоки по смисъла на чл.14 от материалния закон, във връзка с текста на чл.20 от същия, за целите на регистрацията за дистанционни продажби с място на изпълнение на територията на друга държава членка, следва да се запознаете със законодателството на съответната държава членка
В заключение, Ви обръщам внимание, че лице, което е регистрирано на основание чл.97а от закона и за което възникнат основания за задължителна регистрация по чл.96, 97, 98 и 99 или за регистрация по избор по чл.100, ал.1, 2 и 3, се регистрира по реда и в сроковете за задължителна регистрация или регистрация по избор.
В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), се установи фактическа обстановка, различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК, съгласно която, когато задълженото лице действа съобразно писмени указания от министъра на финансите, орган по приходите или публичен изпълнител, които впоследствие се окажат незаконосъобразни, начислените лихви вследствие на действията съобразно дадените указания не се дължат, а определената от закона санкция не се налага.

5/5
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Начин на отчитане и данъчното третиране на доходи получени от таксите за платено паркиране

3_1585/27.06.2014г.ЗМДТ, чл. 61з, ал. 1и 2;ЗМДТ, чл. 61о, ал. 1;ЗДДС, чл. 118, ал. 1Наредба № Н-18/2006 г. на МФ, чл. 3, ал. 1;Наредба № Н-18/2006 г. на МФ, чл. 4, т. 3; Относно: Начин на отчитане и данъчното третиране на доходи получени от таксите за платено паркиранеСпоред изложеното в запитването, лицето се определя като собственик

издаване на удостоверение за удържан при източника и внесен в бюджета данък по чл.34 от ЗКПО.

.№ ………………Дата, ……………….. ДО……………………..Относно: издаване на удостоверение за удържан при източника и внесен в бюджета данък по чл.34 от ЗКПО.Уважаема госпожо Парсънс,Ве постъпило писмо от ДИРЕКЦИЯ „ОУИ” – София, с вх…………/28.08.2006г., заедно с приложено писмо от фирма ……………..ЕООД, с вх.№ ………../28.07.2006г., в които писма са поставени въпроси, свързани с издаване на удостоверение за удържан и

ЗБДОО, чл.9, т. 4,КСО, чл.4, aл. 4,КСО, чл.4, aл. 3, т. 2,ЗБДОО, чл.9, т. 2,КСО, чл.6, aл. 8,КСО, чл.6, aл. 9

2_85/02.02.2018г. КСО – чл.4, ал.3, т.2;чл.4, ал.4;чл.6, ал.8, 9;ЗБДОО -чл.9, т.2, 4; Oписвате, че сте самоосигуряващо се лице и полагате личен труд в търговско дружество. Всеки месец внасяте осигурителни вноски върху 510 лв. и получавате възнаграждение за положеният личен труд в дружеството в размер на 800 лв. Подавате годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗЗДФЛ

прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Изх. № 53-04-373/09.06.2016 г. ЗДДС, чл.114, ал.10 и ал.11чл.121, ал.1 ППЗДДС, чл.78, ал.10ДОПК, чл.38, ал.1 чл.102, ал.1В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” … е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. № 53-04-373/…05.2016 г. относно прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).Фактическата обстановка, изложена в запитването, е следната: „К“ ЕООДима предмет

дължимостта на ДНИ и ТБО за конкретен недвижим имот, като прилагате и копия на документи, касаещи запитването.

2_977/15.09.2015 г.ЗМДТ – чл.10, ал.2ЗМДТ- чл.62, чл.71В запитването поставяте въпроси относно дължимостта на ДНИ и ТБО за конкретен недвижим имот, като прилагате и копия на документи, касаещи запитването.В производствата по установяване на местни данъци и такси служителите на общините имат правата и задълженията на органи по приходите /чл.4, ал.3 ЗМДТ/. Доколкото поставените от Вас въпроси

определяне на мястото на изпълнение при доставка на услуга е регламентиран в разпоредбата на чл.21, ал.2 от ЗДДС, съгласно която мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъ

Изх. № 53-00-12107.03.2012 г. ЗДДС, чл.12, ал.1 чл.21, ал.2 чл.96, ал.1, ал.2 и ал.5Фактическата обстановка, изложена в запитването, е следната:… ЕООД извършва инженерни услуги на строителен обект с място на изпълнение на територията на Русия. До момента дружеството е натрупало оборот от приблизително 50 000,00 лв. (петдесет хиляди лв.).Във връзка с посочената фактическа обстановка е зададен

приложение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при предоставянето на медицинска помощ от лице, упражняващо медицинска професия съгласно Закона за здравето

3_2692/28.12.2017 г. ЗДДС, чл. 39, т. 8; ЗДДС, чл. 96, ал. 1 и ал. 2 Относно: приложение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при предоставянето на медицинска помощ от лице, упражняващо медицинска професия съгласно Закона за здравето Според изложеното в запитването, физическо лице членува в съсловната организация на лекарите, а именно Български лекарски

прилагането на чл.27 от Наредба № Н-18 на министъра на финансите от 13.12.2006 г. Във връзка с поставеният в писмото Ви въпрос давам следните разяснения:

Изх. № 24-34-310Дата: ………. г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………Вна Националната агенция за приходите е постъпило Ваше писмено запитване заведено с наш вх. № 24-34-310 относно прилагането на чл.27 от Наредба № Н-18 на министъра на финансите от 13.12.2006 г. Във връзка с поставеният в писмото Ви въпрос давам следните разяснения:От 1.01.2007 г. основните обществени отношения в областта на

Scroll to Top