Възстановяване на недопустим за финансиране, но възстановим ДДС

Относно: Възстановяване на недопустим за финансиране, но възстановим ДДС

В Дирекция ОДОП …. постъпи писмено запитване с вх. № 08-00-14 от 29.10.2020 г.
Изложена е следната фактическа обстановка: Община X е бенецифиент в партньорство с Община Y по административен договор № …./21.04.2020г., за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, процедура чрез директно предоставяне BG….-2.005 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци““ с проектно предложение „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, генерирани от община X и община Y на територията на община X“.
Преди сключването на договора с управляващия орган Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, са направени разходи за проучвателни действия преди сключване на АДБФП, включващи прединвестиционни проучвания, финансови и икономически анализи и др., във връзка с кандидатстването на общините X и Y и получаване на безвъзмездна помощ за проектно предложение „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, генерирани от община X и община Y на територията на община X, за дейности /услуги/, описани в дневниците за покупки за месеците ноември и декември 2018 г. без право на данъчен кредит.
По смисъла на чл. 69, ал. 1 от ЗДДС, когато стоките и услугите се използват за целите на извършваните от регистрираното лице облагаеми доставки, лицето има право да приспадне: 1. данъка за стоките или услугите, които доставчикът – регистрирано по този закон лице, му е доставил или предстои да му достави; 2. начисления данък при внос на стоки по чл. 56 и 57; 3. изискуемият от него данък като платец по глава осма. Към датата на изпълнение на дейностите /услугите/, не са били налице посочените в чл. 69, ал. 1 от ЗДДС основания за ползване на право на приспадане на данъчен кредит от общината, тъй като към онзи момент услугите, предмет на цитираните договори, не са използвани за извършвани от общината облагаеми доставки. Поради това и тези дейности са отразени в дневниците за покупки без право на данъчен кредит, и такова право нито е заявявано, нито е ползвано по отношение на тези доставки.
Според общината, използването на тези услуги за облагаеми доставки става обективен факт едва в момента на сключване на Административен договор № ../21.04.2020г„ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г“, процедура чрез директно предоставяне RG….-2.005 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“ с проектно предложение „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, генерирани от община X и община Y на територията на община X. Това е така, тъй като от една страна, услугите, предмет на тези договори, са насочени пряко и единствено към реализиране на обекта „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, генерирани от община X и община Y на територията на община X, а от друга страна, неговото реализиране става възможно само и единствено при наличието на сключен административен договор за финансова помощ, и то едва на датата на неговото сключване.
Предвид на това, общината счита, че правото на данъчен кредит за дължимия ДДС до тези доставки по смисъла на чл. 69, ал. 1 от ЗДДС, възниква едва на датата на сключване на административния договор – 21.04.2020г., когаго става възможно използването на услугите, предмет на тези договори, за извършване на облагаема доставка – изграждането на компостиращата инсталация. Към датата на изпълнение на услугите, предмет на цитираните договори, и към датата на плащане на цената по тях Общината все още е поставена пред сбъдването на бъдещо несигурно събитие /сключването на административния договор за безвъзмездна финансова помощ/, което е задължително условие за използването на услугите за облагаема доставка /изграждането на компостиращата инсталация/, което пък е обективна пречка към онзи момент да бъде упражнено право на приспадане на данъчен кредит за тези услуги. Това е така, тъй като ако договорът за безвъзмездна помощ не се сключи, Общината няма да използва предоставените й услуги за облагаеми доставки, поради което и правото на данъчен кредит за ДДС във връзка с тези услуги никога няма да възникне. Обратното – правото на данъчен кредит възниква реално именно със сключването на договора за безвъзмездна помощ, когато става обективно възможно изпълнението на проекта. С това пък става възможно използването на услугите по тези договори за изпълнение на облагаема доставка, даващо основание за ползване правото на данъчен кредит по тези доставки. Според общината, това право може да бъде упражнено в 12-месечен срок от възникването му — 21.04.2020г. – датата на подписване на административния договор.
Дължимият ДДС по цитираните по-горе договори представлява недопустим разход по процедурата за предоставяне на финансова помощ за реализиране на цитирания проект, което го определя като възстановим по реда на ЗДДС, по смисъла на Постановление № 189 от 28.07.2016г. за определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове, за п рограмен период 2014-2020г„ в сила от 05.08.2016г.
Община X с настоящото писмо отправя искане за възстановяване на ДДС в общ размер от 18440 лева, представляващ недопустим за финансиране разход по проекта, но възстановим ДДС по горните договори за услуги, поради възникване на право на данъчен кредит за дължимия по тях ДДС, считано от 21.04.2020г. – датата на подписване на Административен договор № …/21.04.2020г., за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, процедура чрез директно предоставяне BG….-2.005 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“ с проектно предложение „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, генерирани от община X и община Y на територията на община X”.
Във връзка с изложените аргументи относно правото на приспадане на данъчен кредит от Община X и съобразявайки относимата нормативна уредба, изразявам следното становище:
Съгласно чл. 72, ал. 1 от ЗДДС, регистрирано по този закон лице може да упражни правото си на приспадане на данъчен кредит за данъчния период, през който е възникнало това право, или в един от следващите 12 данъчни периода.
По смисъла на ал. 2 от чл.72, правото по ал. 1 се упражнява, като лицето:
1. включи размера на данъчния кредит при определяне на резултата за данъчния период по ал. 1 в справка-декларацията по чл. 125 за същия данъчен период;
2. посочи документа по чл. 71 в дневника за покупките по чл. 124 за данъчния период по т. 1.
С оглед спазването на разпоредбите на ЗДДС, освен всички други изисквания за наличието на право на данъчен кредит, следва да се посочи, че същото е обвързано с определен данъчен период, през който възниква, както и с упражняваното му в определен срок.
Разпоредбата на чл. 68, ал.2 от ЗДДС указва, че правото на данъчен кредит възниква в периода, през който данъкът по доставката е станал изискуем. На основание чл.72, ал.1 от закона регистрираното по този закон лице може да упражни правото си на приспадане на данъчен кредит за данъчния период, през който е възникнало това право, или в един от следващите 12 данъчни периода.
Изложените от Вас аргументи за възникване на право на приспадане на данъчен кредит със сключване на договора са в противоречие с разпоредбите на ЗДДС. Правото на приспадане възниква при доставката на съответната услуга.
Предвид изложеното, за начисления данък върху добавената стойност за получените от общината доставки на услуги, право на приспадане на данъчен кредит, в случай, че е възникнало, не би могло да бъде упражнено, тъй като с изтичането на визирания в чл. 72 от ЗДДС срок това право е погасено.
В нормите на чл. 79а и чл. 79б от ЗДДС са уредени случаите на извършване на ежегодни корекции на данъчен кредит за придобити, получени стоки и/или услуги, които са или биха били дълготрайни активи по смисъла на закона.
Следва да се отбележи, че в цитираните разпоредби е предвидена възможност за извършването на корекция и в случаите, когато на основание чл. 70 от ЗДДС не е приспаднат данъчен кредит.
Независимо от горното следва да се има предвид, че съгласно разпоредбите на ДОПК при възложено конкретно производство органът по приходите разполага с оперативна самостоятелност да извърши преценка на релевантните факти и обстоятелства независимо и безпристрастно и да определи данъчните задължения при съблюдаване на принципите за обективност и законност.

5/5

Вашият коментар