Възстановяване на данък върху добавената стойност (ДДС) съгласночл. 174 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба №Н-14 от 27 септември 2006 г. за възстановяване на данък въ

Изх. № 54-00-1
Дата:18.04.2018 год.
ЗДДС, чл. 12;
ЗДДС, чл. 45, ал. 4;
ЗДДС, чл. 46, ал. 7;
ЗДДС, чл. 174;
Наредба №Н-14/2006 г., чл. 3, ал. 2.
ОТНОСНО: Възстановяване на данък върху добавената стойност (ДДС) съгласно
чл. 174 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба №Н-14 от 27 септември 2006 г. за възстановяване на данък върху добавената стойност и акциз на дипломатически представителства, консулства, представителства на междуправителствени организации и членовете на техния персонал (Наредба №Н-14/2006 г.) във връзка с извършени покупки от Посолството на ……………. (ПОСОЛСТВОТО) и от негови дипломати
Във Ваши ноти, препратени по компетентност от Министерство на външните работи (МВнР) и(МФ) и постъпили вна Националната агенция за приходите (НАП), с вх. №………………2018 г. и с вх. №……………………2018 г., е изложена следната фактическа обстановка:
Във връзка с подадено искане за възстановяване на ДДС по реда и условията на Наредба №Н-14/2006 г. и извършена проверка, на ПОСОЛСТВОТО в Република България е отказано възстановяване на ДДС, платен за покупката на лек автомобил Нисан Х Трейл, регистриран в КАТ. На дипломати на ПОСОЛСТВОТО не е възстановен ДДС във връзка със сключени договори за наем на недвижими имоти.
ПОСОЛСТВОТО напомня, че според разпоредбите на горепосочената наредба и съгласно Виенската конвенция за дипломатически отношения ДДС за покупката на леки автомобили и мотоциклети (с изключение на ремонта и резервните части за тях) подлежи на възстановяване на купувача и че до настоящия момент за всички автомобили, закупени от ПОСОЛСТВОТО, е бил възстановяван ДДС.
Във връзка с изложената фактическа обстановка ПОСОЛСТВОТО очаква възстановяването на данъка за цитирания автомобил и за наемите на недвижими имоти от дипломати да бъде разгледано повторно от съответните компетентни органи.
На основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, въз основа на изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, изразявам следното становище:
1. По отношение на данъчен кредит за автомобили с брой на местата за сядане, без мястото на водача, надвишаващи 5
Предвид постъпили възражения от дипломатически представителства по повод отказано възстановяване на ДДС за автомобили с брой на местата за сядане, без мястото на водача, надвишаващи 5, от НАП е изготвено писмо до МВнР и МФ с
изх. №…………………..2018 г. за издаване на становище до приемане на изменения в Наредба №Н-14/2006 г. За последното ще бъдете уведомени своевременно.
2. По отношение на данъчен кредит за наети недвижими имоти за жилищни цели
Съгласно приложените документи дипломати са сключили договори за наем с юридически лица, по които НАП е отказала възстановяване на ДДС. Наетите апартаменти ще бъдат използвани от дипломатите за жилищни цели на тях и членове на семействата им, а гаражите – съгласно предназначението им.
Съгласно чл. 174 от ЗДДС начисленият данък върху добавената стойност за доставки, по които получатели са членовете на дипломатическия персонал, консулските длъжностни лица и членовете на персонала на представителствата се възстановява по реда на Наредба №Н-14/2006 г. В ал. 2 на чл. 3 изчерпателно са изброени стоките и услугите, за които цитираните лица имат право на възстановяване на ДДС. Предоставянето на услуги по наемане на недвижим имот не е сред изрично изброените доставки, за които цитираните лица имат право на възстановяване на ДДС.
Извън гореизложеното, в ЗДДС се съдържат общи разпоредби, с които е уредено освобождаването от данък на определени доставки. Освободени доставки по смисъла на ЗДДС са изрично изброените доставки в глава четвърта от същия закон. Отдаването под наем на недвижим имот по принцип е облагаема доставка по чл. 12 от ЗДДС. Изключение от това правило е предвидено в ал. 4 на чл. 45 от ЗДДС, съгласно която освободено от облагане с ДДС е отдаването под наем на сграда или част от нея за жилище на физическо лице, което не е търговец. В настоящия случай наетите апартаменти ще се използват от дипломатите именно за жилищни цели. Съгласно приложените фактури доставчиците – наемодатели са упражнили своето право по чл. 46, ал. 7 от ЗДДС цитираните доставки да бъдат облагаеми.
/ГАЛЯ ДИМИТРОВА/

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *