Внасяне на дължимите данъци и осигурителни вноски върху доходите на членовете на осигурителните каси, създадени на основание чл. 8 от Кодекса за социално

Изх. № 35-00-13
Дата: 26.05.2008 год.
Наредба за осигурителните каси, чл. 2, ал. 2;
ЗКПО, чл. 92.
ОТНОСНО: Внасяне на дължимите данъци и осигурителни вноски върху доходите на членовете на осигурителните каси, създадени на основание чл. 8 от Кодекса за социално
осигуряване, в т.ч. и на наетите от членове на касите лица. Подаване на годишна данъчна декларация по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане.
В отговор на Ваше писмено запитване, постъпило вна Националната агенция за приходите и заведено с вх. № 35-00-13/25.02.2008 г., Ви уведо-
мяваме следното:
1.С измененията и допълненията на Закона за данъците върху доходите на фи-
зическите лица, в сила от 1 януари 2008 г., не са установени принципни промени както в
правилата за удържането и внасянето на данъка от предприятията и самоосигуряващите се лица – платци на доходи, така и в правилата за внасяне на данъка от лицето, придобило дохода, в случаите, когато платецът на съответния доход не е задължен да удържа и внася данък. Промени не са установени също така и в нормативните актове, уреждащи правата и задължениятана осигурителните каси, създадени на основание чл. 8 от Кодекса на социално осигуряване. Ето защо считаме, че през 2008 г. не са налице промени в законодателството, касаещи внасянето на дължимите данъци от членовете на тези каси, в т.ч. и на наетите от членове на касите лица.
2.Осигурителните каси действат като осигурител за своите членове – самооси-
гуряващи се лица, и за наетите от членове на касата лица – по трудово или без трудово
правоотношение (чл. 3, ал. 1 от Наредбата за осигурителните каси). Осигурителната каса извършва осигуряването на своите членове и на лицата, наети от тях, като събира дължимите осигурителни вноски и вноските за фонд „Гарантирани вземания на работ-
ниците и служителите” и ги превежда по сметките на ТД на НАП, представя на ТД на
НАП на електронен носител данните по чл. 5, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване,
данни за внесените вноски за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите” и за данъка по чл. 42 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Осигурителната каса не носи отговорност за осигурителните задължения на своите членове, които не са направили своевременно дължимите вноски
(чл. 11, ал. 1 от Наредбата за осигурителните каси), дори е длъжна да уведомява Националната агенция за приходите на членове, които не са внесли дължимите осигури-
телни вноски в регламентираните с учредителния договор срокове (чл. 11, ал. 1 от съща-
та наредба).
3. Съгласно чл. 2, ал. 2 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), за
целите на този закон осигурителните каси, създадени на основание чл. 8 от Кодекса за социално
осигуряване, се приравняват на юридическите лица.
От цитираната разпоредба следва, че осигурителните каси, създадени на основание
чл. 8 от Кодекса за социално осигуряване,са данъчно задължени лица по ЗКПО и, тъй като в закона не е предвидено друго, за тях се прилагат установените разпоредби за местните юриди-
ческилица, които се облагат с корпоративен данък.
По силата на чл. 92 от ЗКПО, данъчно задължените лица, които се облагат с корпоративен данък, подават годишна данъчна декларация по образец за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък (ал. 1). Годишната данъчна декларация се подава в срок до 31 март на следващата година в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по регистрация на данъчно задълженото лице (ал. 2).
4. Относно приложенията към годишната данъчна декларация помолихме да изрази становище по компетентност Дирекция „Данъчна политика” на . До настоящия момент не сме уведомени за становището по този въпрос, поради което ще Ви го предоставим допълнително.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
//’

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

КСО, чл.4, aл. 1, т. 7,НЕВД, чл.1, aл. 5

5_53-02-496/12.09.2008КСО, чл.4, ал.1, т.7НЕВ, чл.1, ал.5Фактическа обстановка: АД, регистрирано по реда на ТЗ се ръководи от Съвет на директорите. Той се избира за определен срок,

право на приспадане на ДК при придобиването на лек автомобил, който има трайно вградено допълнително техническо оборудване за целите на извършваната от регистрираното по ЗДДС лице дейност

ОТНОСНО: право на приспадане на ДК при придобиването на лек автомобил, който има трайно вградено допълнително техническо оборудване за целите на извършваната от регистрираното по

Приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) във връзка с предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка Използване на консултантски услуги от фермери и собст

Изх.№92-00-212Дата:29.03.2012 год.ЗДДС, чл. 69;ЗДДС, чл. 70;ЗДДС, чл. 71.Относно: приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) във връзка с предоставяне на безвъзмездна