внасяне на осигурителни вноски от едноличен търговец, упражнявал дейност за периода 1993-1995г. след заличаване на фирмата

Изх. № 94-С-375
Дата: 22.03.2011 год.
Наредба за обществено осигуряване на лица,
упражняващи свободна професия или търго-
вия, или работещи без трудови правоотноше-
ния, приета със 120 ПМС/1992 год.
чл. 2, ал. 2;
чл. 3, ал. 1;
чл. 6, ал. 1.
Относно:внасяне на осигурителни вноски от едноличен търговец, упражнявал дейност за периода 1993-1995г. след заличаване на фирмата
В отговор на Ваше писмено запитване, постъпило вна Националната агенция за приходите и заведено с вх. №., отговаряме следното:
Видно от изложеното в запитването Ви, за периода от 03.05.1993 г. до21.12.1995 г. като собственик на……….. с ЕИК по регистър Булстат………..-сте извършвали дейност и сте подавали годишни данъчни декларации. Нямате регистрация в РУСО- гр. ……..и не сте превеждали осигурителни вноски. Поради пенсиониране желаете да заплатите дължимите осигурителни вноски за този период, но поради заличаване на БУЛСТАТА не може да се осъществи превода на осигурителните вноски.
С оглед изложената фактическа обстановка, изразяваме следното становище:
За периода 1993-1995г. осигуряването на гражданите, регистрирали еднолични фирми, респ. еднолични търговци, се е осъществявало въз основа на Наредбата за общественото осигуряване на лицата, упражняващи свободна професия или търговия, или работещи без трудови правоотношения, приета със 120 ПМС/1992 г./отменена с § 1, т. 2 от заключителните разпоредби на Постановление № 30 на Министерския съвет от 10 март 2000 г. за приемане на Наредба за пенсиите и Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина – ДВ, бр. 21 от 17 март 2000 г., в сила от 1 януари 2000 г./
Трудовата дейност е основна правопораждаща предпоставка за възникване на основанието за осигуряване /чл.3, ал. 1 от наредбата/.
Съгласночл. 1 от същата, упражняващите трудова дейност като еднолични търговци се осигуряват задължително за своя сметка за пенсия за изслужено време и старост, пенсия за инвалидност поради общо заболяване и за наследствена пенсия върху минималната месечна работна заплата, установена за страната, а по тяхно желание – върху избран месечен осигурителен доход не по-висок от петкратния й размер.
Осигуряването възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата дейност и продължава до нейното прекъсване или прекратяване. Започването на дейността, нейното прекъсване или възобновяване се е установявало с декларация, подписана от осигурения. Тези лица не са подлежали на осигуряване, когато са били осигурени за всички или само за тези осигурителни случаи на друго основание или са пенсионери за изслужено време и старост /чл. 2, ал.2 от Наредбата/.
Месечният осигурителен доход е определян с декларация на осигурения еднократно за всяка календарна година и е променян преди изтичането само при изменение на максималния размер на пенсиите или на минималната работна заплата за страната. Декларацията се подава в съответната организация, действаща като осигурител.
Размерът на осигурителната вноска при осигуряването за пенсия за изслужено време и старост, за пенсия за инвалидност поради общо заболяване и за наследствена пенсия е 20 на сто от месечния осигурителен доход, а при осигуряването за всички осигурителни случаи по чл. 146 от Кодекса на труда от 1951 г., / отм./ с изключение на трудова злополука и професионално заболяване – 30 на сто от същия.
Осигурителните вноски се внасят до 10-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят (чл. 6, ал. 1 от Наредбата).
Видно от изложеното в запитването, едноличният търговец не е декларирал започването и прекратяването на дейност, размера на месечния осигурителен доход и вида на осигуряване, не е внесъл дължимите осигурителни вноски в регламентираните срокове спрямо действащото законодателство за разглеждания период.
В случай, че разполагате с необходимите счетоводни документи и годишни данъчни декларации, доказващи упражняването на дейност за горепосочения период в качеството си на едноличен търговец и за същия период не сте осигурен на друго основание,няма пречка за внасяне на дължимите осигурителни вноски със съответните лихви.
Осигурителните вноски за ДОО могат да бъдат внесени по съответната сметка на компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите по действащите към момента кодове за вид плащане на осигурителни вноски за самоосигуряващите се лица инаказателни лихви по просрочени осигурителни вноски чрез банки, лицензиран пощенски оператор или поделенията им, като в документите за внасянето им се попълва ЕГН на лицето.
За заверка на осигурителния стаж и доход компетентна институция е Националния осигурителен институт.
ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕНДИРЕКТОР НА НАП:
/СТОЯН МАРКОВ/

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

определяне на месечния осигурителен доход върху който се дължат здравно осигурителни вноски за работещ по трудово правоотношение и подаване на данни с декларция образец № 1

2_2594/ 09.11.2009 г.КСО чл.5, ал.4Наредба Н-8-чл.2, ал.1ЗЗО-чл.40, ал.1, т.6иал.7ОТНОСНО: определяне на месечния осигурителен доход върху който се дължатздравно осигурителни вноски заработещ по трудово правоотношениеи подаване

осигурителни вноски за Учителски пенсионен фонд, за учители, без пълен норматив преподавателска работа

2_1473/ 14.09.2010 г.КСО-§22, ал.7 от ПЗРКТ – чл.111 и 114 ОТНОСНО: осигурителни вноски за Учителски пенсионен фонд, за учители, без пълен нормативпреподавателска работа В запитването

Данъчно и осигурително третиране на доходите от управление и контрол, начислени/изплатени в полза на чуждестранно физическо лице

Изх. № 26-Ф-29Дата: .…………… .2007 г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………ОТНОСНО: Данъчно и осигурително третиране на доходите от управление и контрол, начислени/изплатени в полза на чуждестранно физическо лицеУВАЖАЕМИ ГОСПОДИН,В

данъчно третиране на сделките с виртуални валути по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС)

3_580/19.03.2018 г. ЗКПО, чл. 3, ал. 2ЗКПО, чл. 34, ал. 2ЗКПО, § 1, т. 3 от ДР ЗКПО, § 1, т. 26, б. „а“ от

fetere helo