внасяне на осигурителни вноски за периодите на ползване на неплатен отпуск по реда на чл. 167а от Кодекса на труда (КТ)

Изх. № 33-00-39
Дата:05.03.2012 год.
ЗЗО, чл. 40, ал. 1, т. 1, буква „б”;
ЗЗО, чл. 40, ал. 1;
ЗЗО, чл. 40, ал. 2;
ЗЗО, чл. 40, ал. 3;
КТ, чл. 167а.
Относно:внасяне на осигурителни вноски за периодите на ползване на неплатен отпуск по реда на чл. 167а от Кодекса на труда (КТ)
По повод Ваше писмено запитване, препратено по компетентност от Националния осигурителен институт и заведено в ЦУ на НАП с вх. № М-33-00-39/01.02.2012 г., отговаряме следното:
Здравноосигурителните вноски за периодите на неплатен отпуск се внасят по реда на чл. 40, ал. 1, т. 1, б. „б” от Закона за здравно осигуряване /ЗЗО/.
Съгласно цитираната разпоредба, за лицата в неплатен отпуск, които не подлежат на осигуряване на друго основание, здравноосигурителната вноска се определя върху половината от минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. Вноската е изцяло за сметка на осигуреното лице – когато неплатеният отпуск е по негово желание, и за сметка на работодателя – когато неплатеният отпуск е за отглеждане на дете или поради производствена необходимост и престой. Вноската се внася чрез съответното предприятие или организация до края на месеца, следващ този, за който се отнася.
Видно от гореизложеното, в случай, че Ви бъде разрешено ползването на неплатен отпуск по чл. 167а от КТ и за същия период не сте осигурена на друго основание по ЗЗО, здравноосигурителната вноска е за сметка на работодателя. Под друго основание следва да имате предвидизброените в чл. 40, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗЗО. Такива основания могат да бъдат: упражняването на трудова дейност и/или получаването на доходи по трудови правоотношения, служебни правоотношения, правоотношения, възникнали на основание специални закони, договори за управление и контрол на търговски дружества, еднолични търговци и неперсонифицирани дружества, изборни длъжности, упражняване на свободна професия или занаятчийска дейност, извършване на дейност като едноличен търговец, собственик или съдружник в търговско дружество, физическо лице – член на неперсонифицирано дружество, морско лице, работа без трудово правоотношение, получаване на пенсия от държавното обществено осигуряване, обезщетение за безработица и др.
Обстоятелството, че не сте здравно осигурена на друго основание следва да декларирате пред работодателя, който Ви е разрешил ползването на неплатения отпуск.
ЗАМ.
/СТОЯН МАРКОВ/’

Вх.№ 330039 от 05.03.2012 Отг. ЦУ на НАП  |  ZZO_KT_33-00-39

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »