внасяне на здравноосигурителни вноски за студент с двойно гражданство

3_283/09.01.2009 г.
ЗЗО, чл.33, ал.1, т.2
ЗЗО, чл.40, ал.3, т.2
Относно: внасяне на здравноосигурителни вноски за студент с двойно гражданство
Постъпило е запитване от висше учебно заведение относно здравното осигуряване на студент, редовно обучение, приет на основание чл. 95, ал. 8 от Закона за висшето образование. Същият притежава двойно гражданство, едното от които е българско, другото турско и съответно притежава документи за самоличност, издадени от Република България и от Република Турция. В тази връзка е поставен въпроса следва ли въпросният студент да се осигурява здравно по българското законодателство и ако да, за чия сметка ще бъде осигурен – за негова сметка или за сметка на републиканския бюджет?
При така изложената фактическа обстановка с оглед разпоредбите на Закона за здравното осигуряване (ЗЗО, обн. ДВ бр.70/1998 г., посл. изм. ДВ бр.110/2008 г.) изразяваме следното становище:
На основание чл. 33, ал. 1, т. 2 от Закона за здравното осигуряване българските граждани, които са граждани и на друга държава подлежат на задължително осигуряване в Националната здравноосигурителна каса при условие, че живеят постоянно на територията на Република България. Тези лица живеят постоянно на територията на страната, ако фактически и трайно пребивават в нея повече от 183 дни от календарната година. Когато това условие не е налице, българските граждани с двойно гражданство заплащат стойността на оказаната им медицинска помощ.
Разпоредбата на чл. 40, ал. 3, т. 2 от ЗЗО предвижда за сметка на републиканския бюджет да се осигуряват студентите във висши училища – редовно обучение, до навършване на 26-годишна възраст и докторантите на редовно обучение по държавна поръчка, освен ако нямат друго основание за внасяне на здравноосигурителни вноски. Това право имат и българските граждани с двойно гражданство, ако са обхванати в кръга на задължително осигурените в НЗОК лица и отговарят на условията на чл. 40, ал. 3, т. 2 от закона, а именно: да са приети в редовна форма на обучение, да не са навършили 26-годишна възраст и да живеят постоянно на територията на страната.
Следователно в случая за студента, който притежава двойно гражданство, едното от които е българско, ако отговаря на условията на горецитираните разпоредби и декларира изпълнението им пред висшето учебно заведение, здравноосигурителните вноски ще бъдат за сметка на републиканския бюджет.
В случай, че лицето не подаде такава декларация, за него не следва да се прилага разпоредбата на чл. 40, ал. 3, т. 2 от ЗЗО.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »