връчване на Решения (Актове за прихващане или възстановяване) и решения на решаващия орган относно искания за възстановяване на данък върху добавена стойностна за закупени от данъчно задължени лица, у

Изх. № 91-00-42
Дата 28.02.2012 г.
Наредба № Н-9, чл. 11, ал. 3;
ДОПК, чл. 28 – 30.
Относно: връчване на Решения (Актове за прихващане или възстановяване) и решения на решаващия орган относно искания за възстановяване на данък върху добавена стойностна за закупени от данъчно задължени лица, установени в други държави-членки, стоки и получени услуги и осъществен внос на територията на страната
Във връзка с получени множество сигнали от данъчно задължени лица, установени в други държави-членки за невръчени/неполучени решения (актове за прихващане или възстановяване) и решения на решаващия орган относно искания за възстановяване на данък върху добавена стойност за закупени от тези лица стоки, получени услуги и осъществен внос на територията на страната Ви уведомяваме, че е налице правна възможност на основание чл. 11, ал. 3 от Наредба № Н-9 от 16.12.2009 г. която предвижда, когато заявителят по искането за възстановяване на ДДС има упълномощен представител, установен на територията на страната (Република България), връчването да се извършва и удостоверява по реда на чл. 28 – 30 от ДОПК чрез този представител.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕНДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ЗДДС, чл.117, aл. 4,ЗДДС, чл.163б

ZDDS – чл. 117, ал. 4, чл. 163бИзх. № 53-04-31509.06.015 г. В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” … е постъпило Ваше писмено запитване, прието с

прилагането на чл.184 от ЗКПО

1_20-27-40/11.04.2008ЗКПО,Чл.182, 188,189 от ЗКПООтносно: прилагането на чл.184 от ЗКПО Уважаеми господин,Във връзка с Ваше запитване, заведено с вх.№г. в дирекция „Обжалване и управление на изпълнението”