връчване на Решения (Актове за прихващане или възстановяване) и решения на решаващия орган относно искания за възстановяване на данък върху добавена стойностна за закупени от данъчно задължени лица, у

Изх. № 91-00-42
Дата 28.02.2012 г.
Наредба № Н-9, чл. 11, ал. 3;
ДОПК, чл. 28 – 30.
Относно: връчване на Решения (Актове за прихващане или възстановяване) и решения на решаващия орган относно искания за възстановяване на данък върху добавена стойностна за закупени от данъчно задължени лица, установени в други държави-членки, стоки и получени услуги и осъществен внос на територията на страната
Във връзка с получени множество сигнали от данъчно задължени лица, установени в други държави-членки за невръчени/неполучени решения (актове за прихващане или възстановяване) и решения на решаващия орган относно искания за възстановяване на данък върху добавена стойност за закупени от тези лица стоки, получени услуги и осъществен внос на територията на страната Ви уведомяваме, че е налице правна възможност на основание чл. 11, ал. 3 от Наредба № Н-9 от 16.12.2009 г. която предвижда, когато заявителят по искането за възстановяване на ДДС има упълномощен представител, установен на територията на страната (Република България), връчването да се извършва и удостоверява по реда на чл. 28 – 30 от ДОПК чрез този представител.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕНДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

ЗДДФЛ, чл.22а

2_ 916-2/16.06.2010ЗДДФЛ,чл.22аОтправили сте писмено запитване до Дирекция „ОУИ”………свързано с приложението на чл.22а отЗакона за данъците върху доходите на физическите лица / ЗДДФЛ /. По първи