задължението за начисляване на ДДС на предоставената услуга.

Изх.№ 5_ 53-00-265/ 24.06.2009г.
ЗДДС, чл.21, ал.2, т.3, б. „а”
Постъпило е запитване въввръзка с данъчното третиране по ЗДДСна предоставен щанд за изложение на чуждестранни юридически лица, регистрирани по ДДС в държави членки и в трети страни. Също така е посочено, че всички разходи за организацията на изложението са за сметка на лицето-организатор. При така изложената фактическа обстановка е зададен въпрос относно задължението за начисляване на ДДС на предоставената услуга.
Предвид изложената в запитването фактическа обстановкаи относимата към въпросите нормативна уредба изразяваме следното становище:
За режима на данъчното облагане по ЗДДС от значение е видът на доставката – на стока или услуга, както и мястото на изпълнение на доставката..
Мястото на изпълнение на доставка на услуга се определя от разпоредбите на чл.21 от ЗДДС.
Съгласно чл.21, ал.2, т.3, б.”а” от ЗДДС, когато предоставяната услуга е свързанас културни, артистични, спортни, научни, образователни, развлекателни или други подобни мероприятия, включително дейността по организирането им, мястото на изпълнение на доставката е мястото, където фактически се извършва.
В случай, че услугата представлява отдаване под наем на щанд, то нейното място е там, където се намира щанда – чл.21, ал.2, т.1 от ЗДДС.
И в двата описани по-горе случая мястото на изпълнение е мястото, където ще се проведе изложението „Винария 2009”, независимо от статута на получателя по доставката.
За този вид доставки, когато мястото на изпълнение е в страната ( изложението е в страната и/ или отдадения под наем щанд се намира в страната) на датата на възникване на данъчното събитие, на основание чл.25, ал.5, т.1 от ЗДДС данъкът по този закон става изискуем и възниква задължение за регистрираното лице да го начисли.

Оценете статията

Вашият коментар