Задължения по реда на Закона за данъка върху добавената стойност(ЗДДС)

Относно: Задължения по реда на Закона за данъка върху добавената стойност(ЗДДС)

В Дирекция ОДОП … постъпи писмено запитване с вх. № 96-00-146#4 от 15.07.2020 г., относно коректното данъчно облагане и документиране на доставки по реда на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/, по което Ви е изпратен отговор с изх.№ 96-00-146#3/ 23.06.2020 г.
В настоящото писмо изразявате становището си относно датата на данъчното събитие по смисъла на ЗДДС при правото на строеж, като считате, че това е сбъдването на отлагателното условие.
Поискали сте допълнителни разяснения относно датата на данъчното събитие за правото на строеж.
Предвид посоченото по-горе, поддържам вече изразеното становище.
Вещното право на строеж (познато още под термина „суперфиция”) по своята същност е самостоятелно ограничено вещно право върху чужда вещ, което включва следните правомощия:
– правото да се извърши строителство (това правомощие се упражнява в петгодишен срок) и да се построи, и държи сграда в чужд имот;
– правото носителят на вещното право на строежа, с извършването на строежа, да стане собственик на постройката;
– правото да се ползва чуждата земя, доколкото това е необходимо за ползването на постройката.
Учредяването на правото на строеж чрез правна сделка се извършва чрез нотариален акт, с който фактически се прехвърлят описаните по-горе правомощия на носителя на вещното право.
Именно правото на строеж е предмет на доставка.
Във връзка с третирането по ЗДДС на правото на строеж следва да се има предвид и разпоредбата на чл. 181 от Закона за устройство на територията. Съгласно ал. 1 на същата норма, правото на строеж на сграда или на част от нея може да бъде предмет на прехвърлителна сделка от момента на учредяването му до завършване на сградата в груб строеж. По смисъла на ал. 2, след завършване на сградата в груб строеж, констатирано с протокол на общинската (районната) администрация, предмет на прехвърлителна сделка може да бъде построената сграда или самостоятелни части от нея.
В конкретния казус именно правото на строеж е предмет на доставка. Предвид посоченото по-горе и във връзка с предмета на доставката „право на строеж“, датата на данъчното събитие за същото е датата на нотариалния акт.
След завършване на сградата в груб строеж, правото на строеж може да бъде предмет на прехвърлителната сделка само при условията на чл. 128 от ЗДДС – като доставка, съпътстваща доставката на сграда.

5/5

Вашият коментар