fbpx

задълженията по раздел III „Корпоративен данък за последния данъчен период“ от глава двадесет и първа от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) за търговско дружество в ликвидация, което не е осъществявало дейност по смисъла на Закона за счетоводството (ЗСч)

Изх. № 94-П-151
Дата: 16.08.2018 год.
ЗКПО, чл. 92, ал. 4;
ЗКПО, чл. 158.

ОТНОСНО: задълженията по раздел III „Корпоративен данък за последния данъчен период“ от глава двадесет и първа от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) за търговско дружество в ликвидация, което не е осъществявало дейност по смисъла на Закона за счетоводството (ЗСч)

В Централно управление на Националната агенция за приходите е постъпило Ваше писмено запитване с вх. №94-П-151/20.07.2018 г., в което поставяте следните въпроси, свързани със задължението на търговско дружество в ликвидация, което през последния данъчен период не е осъществявало дейност по смисъла на ЗСч.
1. Подава ли се данъчна декларация за последния отчетен период за търговско дружество в ликвидация, което не е осъществявало дейност по смисъла на ЗСч при подаване на искането за заличаване?
2. В случай че има задължение за подаване на данъчна декларация за последния данъчен период от търговско дружество в ликвидация, което не е осъществявало дейност по смисъла на ЗСЧ, по какъв начин се извършва това? Какъв е процесът – чрез подписана с квалифициран електронен подпис данъчна декларация и изпратена на съответния електронен адрес на компетентния офис на НАП или чрез подаване на същата декларация чрез електронния портал на интернет страницата на агенцията ?
3. Алтернативно, има ли задължение за подаване на декларация в Търговския регистър към Агенция по вписванията, с която да се декларира, че през последния отчетен период предприятието не е осъществявало дейност по смисъла на ЗСч?
На основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, въз основа на изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, изразявам следното становище по направеното запитване:
По първи и втори въпрос:
Съгласно чл. 158 от ЗКПО при прекратяване с ликвидация за периода до заличаването му данъчно задълженото лице изпълнява задълженията си по общия ред на ЗКПО и при спазване изискванията на глава двадесет и първа.
Последният данъчен период на данъчно задължено лице, прекратено с ликвидация, обхваща времето от 1 януари на годината, в която е подадено искането за заличаване по чл. 273, ал. 1 от Търговския закон, до датата на подаването му (чл. 161, ал.1 от ЗКПО). Данъчно задълженото лице се облага с корпоративен данък за данъчната печалба, реализирана през последния данъчен период по общия ред на ЗКПО. Дължимият корпоративен данък е окончателен.
Данъчната декларация за последния данъчен период се подава на датата на подаване на искането за заличаване заедно с копие от него (чл. 162, ал. 1 от ЗКПО). Дължимият корпоративен данък за последния данъчен период се внася до датата на подаване на искането за заличаване на данъчно задълженото лице. Данъкът е окончателен. (чл. 163, ал. 1 от ЗКПО).
Същевременно, на основание чл. 92, ал. 4 от ЗКПО (ДВ, бр. 92 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) данъчно задължените лица, които през данъчния период не са осъществявали дейност по смисъла на ЗСч, не са длъжни да подават както годишен отчет за дейността, така и годишна данъчна декларация.
На база гореизложеното може да се направи извод, че лице, прекратено с ликвидация, което не е осъществявало дейност по смисъла на ЗСч, и за което не възниква задължение за корпоративен данък (или данък върху разходите), може да не подава данъчна декларация за последния данъчен период.
По трети въпрос:
Въпросът относно задължението за подаване на декларация в Търговския регистър към Агенция по вписванията, с която да се декларира, че през последния отчетен период предприятието не е осъществявало дейност по смисъла на ЗСч, не е от компетентността на НАП.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА нап:

(АЛександър ГЕОРГИЕВ)

5/5
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Данъчно третиране на такса по Закона за енергетиката, в сила от 24.07.2015 г.

2 _ 903/14.08.2015 г.ЗКПО – чл.10;ЗКПО – чл.11;ЗСч – чл.7;ЗЕ – чл.36д, ал.1, т.1;ЗЕ – чл.36е, ал.1, т.1 и ал.3;Относно: Данъчно третиране на такса по Закона за енергетиката, в сила от 24.07.2015 г.Произвеждате електроенергия от възобновяеми източници /зелена енергия/. Според получена от Вас информация, считано от 24.07.2015 г., за произведената от „Солар-КР“ ЕООД електроенергия, последното

ЗМДТ, чл.1, aл. 2,ЗМДТ, чл.14, aл. 1,ЗМДТ, чл.64, aл. 1,ЗМДТ, чл.11, aл. 1,ЗМДТ, чл.28, aл. 2

53-00-669/17.12.2009 г.ЗМДТ,чл.11, ал.1 чл.14, ал.1 чл.1, ал.2 чл.64, ал.1 чл.28, ал.2Предвид изложената в запитването фактическа обстановка и относимата към зададените въпроси нормативна уредба Ви уведомявам следното: Съгласно чл.11, ал.1 от ЗМДТ данъчно задължени лица са собствениците на облагаеми с данък недвижими имоти. Въз основа на представения от Вас нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот

определяне на компетентната община за заплащане на данък върху

Изх. № 08-Б-15Дата: 09.01.2019 год. ЗМДТ, чл. 61 ОТНОСНО: определяне на компетентната община за заплащане на данък върхупревозните средства от държавните горски стопанства В Централно управление на НАП е постъпило Ваше писмо с вх. № 08-Б-15 от 19.09.2018 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: Югозападно държавно предприятие /ЮЗДП/ с ЕИК 201627506 и седалище

Становище на НАП с Изх. №20-00-359 от 28.09.2017 г.

Изх. №20-00-35928.09.2017 г. КСО – чл. 4, ал. 1, т. 7КСО – чл. 6, ал. 3ДОПК – чл. 77, ал. 1ЗДДФЛ – чл. 42 В дирекция ,,Обжалване и данъчно-осигурителна практика” ….. е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №20-00-359/04.09.2017 г., относно прилагането на разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (КСО), Закона за данъците върху

Прилагане на ЗДДС и ЗКПО

ОТНОСНО: Прилагане на ЗДДС и ЗКПО В Дирекция ОДОП постъпи писмено запитване от 06.11.2017 г. относно прилагане на ЗКПО и ЗДДС. Към последното е приложена схема, която обхваща покупка на стоки от територията на страната с получател „К – Н“ ЕООД, трансфера на същите, извършен от дружеството до територията на друга държава членка и продажбата

посреднически услуги от името и за сметка на друго лице във връзка с доставка на стоки

Изх. №24-34-688Дата: 04. 02 .2008 г.Относно: посреднически услуги от името и за сметка на друго лице във връзка с доставка на стокиВъв Ваше писмено запитване до Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ – гр. София, препратено по компетентност в ЦУ на НАП с вх.№ 24-34-688 от 08.08.2007 г.,е изложена следната фактическа обстановка:…………………… ЕООД има сключен

облагане на доходи, получени от участие в телевизионна игра Това го знае всяко хлапе”

02_370-1/18.02.2009ЗДДФЛ, чл.13, ал.1, т.21Относно: облагане на доходи, получениот участие в телевизионна игра „Това го знае всяко хлапе”Отправили степисмено запитванедоДирекция „ОУИ”-…… свързано с приложението наЗакона за данъците върху доходите на физическите лица / ЗДДФЛ /.Според фактите от запитванетоВи дъщеря Вие спечелилаот участие втелевизионната игра „Това го знае всяко хлапе” награда в размер на 2000 лева. При

данъчното облагане на наемодатели, получили доход от наем през данъчната година от наематели – физически лица, изразявам следното становище

Телефон: (02) 98593759Факс: (02) 987 7046 5.Изх. № 94-00-62/24.03.2011г.ЗДДФЛ чл. 31, ал.1; чл. 44; чл. 67 относно данъчното облагане на наемодатели, получили доход от наем през данъчната година от наематели – физически лица,изразявам следното становище:На основание чл.31,ал.1 от ЗДДФЛ облагаемият доход от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на недвижимо имущество се определя, като

Scroll to Top