задълженията по раздел III „Корпоративен данък за последния данъчен период“ от глава двадесет и първа от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) за търговско дружество в ликвидация, което не е осъществявало дейност по смисъла на Закона за счетоводството (ЗСч)

Изх. № 94-П-151
Дата: 16.08.2018 год.
ЗКПО, чл. 92, ал. 4;
ЗКПО, чл. 158.

ОТНОСНО: задълженията по раздел III „Корпоративен данък за последния данъчен период“ от глава двадесет и първа от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) за търговско дружество в ликвидация, което не е осъществявало дейност по смисъла на Закона за счетоводството (ЗСч)

В Централно управление на Националната агенция за приходите е постъпило Ваше писмено запитване с вх. №94-П-151/20.07.2018 г., в което поставяте следните въпроси, свързани със задължението на търговско дружество в ликвидация, което през последния данъчен период не е осъществявало дейност по смисъла на ЗСч.
1. Подава ли се данъчна декларация за последния отчетен период за търговско дружество в ликвидация, което не е осъществявало дейност по смисъла на ЗСч при подаване на искането за заличаване?
2. В случай че има задължение за подаване на данъчна декларация за последния данъчен период от търговско дружество в ликвидация, което не е осъществявало дейност по смисъла на ЗСЧ, по какъв начин се извършва това? Какъв е процесът – чрез подписана с квалифициран електронен подпис данъчна декларация и изпратена на съответния електронен адрес на компетентния офис на НАП или чрез подаване на същата декларация чрез електронния портал на интернет страницата на агенцията ?
3. Алтернативно, има ли задължение за подаване на декларация в Търговския регистър към Агенция по вписванията, с която да се декларира, че през последния отчетен период предприятието не е осъществявало дейност по смисъла на ЗСч?
На основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, въз основа на изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, изразявам следното становище по направеното запитване:
По първи и втори въпрос:
Съгласно чл. 158 от ЗКПО при прекратяване с ликвидация за периода до заличаването му данъчно задълженото лице изпълнява задълженията си по общия ред на ЗКПО и при спазване изискванията на глава двадесет и първа.
Последният данъчен период на данъчно задължено лице, прекратено с ликвидация, обхваща времето от 1 януари на годината, в която е подадено искането за заличаване по чл. 273, ал. 1 от Търговския закон, до датата на подаването му (чл. 161, ал.1 от ЗКПО). Данъчно задълженото лице се облага с корпоративен данък за данъчната печалба, реализирана през последния данъчен период по общия ред на ЗКПО. Дължимият корпоративен данък е окончателен.
Данъчната декларация за последния данъчен период се подава на датата на подаване на искането за заличаване заедно с копие от него (чл. 162, ал. 1 от ЗКПО). Дължимият корпоративен данък за последния данъчен период се внася до датата на подаване на искането за заличаване на данъчно задълженото лице. Данъкът е окончателен. (чл. 163, ал. 1 от ЗКПО).
Същевременно, на основание чл. 92, ал. 4 от ЗКПО (ДВ, бр. 92 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) данъчно задължените лица, които през данъчния период не са осъществявали дейност по смисъла на ЗСч, не са длъжни да подават както годишен отчет за дейността, така и годишна данъчна декларация.
На база гореизложеното може да се направи извод, че лице, прекратено с ликвидация, което не е осъществявало дейност по смисъла на ЗСч, и за което не възниква задължение за корпоративен данък (или данък върху разходите), може да не подава данъчна декларация за последния данъчен период.
По трети въпрос:
Въпросът относно задължението за подаване на декларация в Търговския регистър към Агенция по вписванията, с която да се декларира, че през последния отчетен период предприятието не е осъществявало дейност по смисъла на ЗСч, не е от компетентността на НАП.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА нап:

(АЛександър ГЕОРГИЕВ)

5/5

Вашият коментар