задължения за данък върху доходите и осигурителни вноски по отношение на доходи реализирани за лекции на територията на Казахстан

Изх. № 94-С-236
Дата:01.07.2015 год.
ЗДДФЛ, чл. 43;
ЗДДФЛ, чл. 50;
ЗДДФЛ, чл. 56;
ЗДДФЛ, чл. 67, ал. 1.
Относно: задължения за данък върху доходите и осигурителни вноски по отношение на доходи реализирани за лекции на територията на Казахстан
Съгласно Вашето запитване Вие сте реализирала доход, платец на който е италианска фирма, за това че сте изнесла лекции на територията на Казахстан. Договорът Ви е с представителството на фирмата в Казахстан.
За целите на изпълнението на договора си Вие сте посетила посочената държава, като самите лекции са извършени в рамките на 15 дни. Посочила сте, че сте местно лице за Република България с 50 на сто намалена работоспособност, като до момента сте работила по трудови или граждански договори и не сте регистрирана като осъществяваща свободна професия.Възнаграждението Ви ще бъде заплатено по Ваша сметка в Българска банка.
При така описаната фактическа обстановка искате да получите отговор на следните въпроси:
1.Какво е необходимо да направите, за да декларирате и внесете дължимия от Вас данък за дохода, реализиран за проведените лекции, включително дали е правилно разбирането Ви, че съгласно Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) между България и Казахстан Вие подлежите на облагане единствено в България за тези доходи.
2.Дължите ли и съответно какво е необходимо да направите, за да декларирате и внесете осигуровки за така реализираните от Вас доходи.
Във връзка с така поставените от Вас въпроси и на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, Ви уведомявам следното:
1.Относно дължимите от Вас данъци и свързани с това задължения за деклариране:
На първо място Вие действително ще следва да се облагате единствено в България за реализираните доходи, както по силата на разпоредбата на чл. 14 от СИДДО между България и Казахстан, така и по силата на СИДДО между България и Италия. Поне това се налага като извод на база на информацията, която сте представила в запитването си.
По отношение на облагането с данък в България на реализираните от Ваша страна доходи е необходимо да имате предвид, че в тази връзка те ще подлежат на облагане по общия ред на Закона за данъците върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ) с данък върху общата годишна данъчна основа, така както облагането би се извършило, ако Вие сте реализирала доход по извънтрудово правоотношение с българска фирма и за лекции, проведени в България.
Тъй като Вие сте лице с 50 на сто намалена работоспособност, то авансов данък ще дължите по реда на чл. 43 от ЗДДФЛ, само след като облагаемият Ви доход от всички източници на доход, придобит от началото на данъчната година и подлежащ на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, намален с удържаните или внесените за Ваша сметка задължителни осигурителни вноски, превиши 7920 лв.
(чл. 43, ал. 2 от ЗДДФЛ). Ако това се случи към момента, в който реализирате доходите за лекции в Казахстан, Вие ще следва да внесете авансов данък за този доход в размер на 10 % и да подадете декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ. За този доход платецът, който е чуждо дружество, няма да има задължение да удържа и внася авансово данък и съответно това, както и декларирането на същия с декларацията по чл. 55 ат ЗДДФЛ, ще е Ваше задължение (чл. 43, ал. 6, чл. 55, ал. 2 от ЗДДФЛ). Срокът за внасянето на данъка и за подаване на декларацията е до края на месеца, следващ тримесечието, през което Вие сте получили по своята сметка въпросното възнаграждение (чл. 67, ал. 1 и чл. 56 от ЗДДФЛ). В случай, че към момента, в който получите плащането, Вашият доход не е надвишил 7 920 лева, то Вие не дължите авансово данък и съответно не следва да подавате и декларацията по чл. 55 от ЗДДФЛ.
Така реализираният от Вас доход за лекции в Казахстан ще следва да се включи и във Вашата годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, като за него Вие, както вече бе посочено по-горе, ще подлежите на облагане единствено в България и съответно нямате право да ползвате метод за избягване на двойното данъчно облагане, т.е. не следва да попълвате Приложение № 9 на декларацията.
2. Относно дължимостта и задълженията за осигуровки за дохода, реализиран от проведените лекции:
Обществените отношения, свързани със социалното и здравно осигуряване на български граждани, които осъществяват трудова дейност в различни държави могат да бъдат регулирани чрез международни споразумения в сферата на социалната сигурност.
Между Република България и Казахстан няма сключен международен договор в областта на социалната сигурност. Това означава, че по отношение дължимостта на задължителни осигурителни вноски съгласно Кодекса за социално осигуряване (КСО) и Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) в конкретната ситуация е необходимо да се прецени прилага ли се българското осигурително законодателство.
Съгласно информацията в писменото запитване лицето има сключен договор за предоставяне на услуги с търговско представителство на италианска фирма, установено в Казахстан. Допълнително е представено копие на горепосочения договор за предоставяне на услуги, от които е видно, че възложител е дружество с ограничена отговорност, установено в Казахстан.
Считаме, че възложителят в настоящата хипотеза няма качеството на осигурител по смисъла на КСО, респективно осигуряващ съгласно ЗЗО и съответно не дължи вноски по българското осигурително законодателство.
В случай, че лицето – изпълнител по договора за предоставяне на услуги е самоосигуряващо се лице по смисъла на КСО, възнаграждението по договора, отнасящо се до осъществената трудова дейност по безтрудово правоотношение, представлява осигурителен доход, върху който се дължат осигурителни вноски съгласно чл. 6, ал. 8 от Кодекса при определяне на годишния осигурителен доход.
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
/Г. ДИМИТРОВА/

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на изплащане на премии на производители на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) и високоефективна комбинирана енергия (ВКЕ) по силата на Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ЗИД на ЗЕ, обн. ДВ, бр. 38 от 8 май 2018 г.)

Изх.№ 91-00-126Дата: 06.08.2018 год. ЗДДС, чл.26ОТНОСНО: данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на изплащане на премии на производители на енергия от

ЗДДФЛ, чл.12, aл. 1

2_183/09.03.2011ЗДДФЛ, чл.12, ал.1 Отправили сте писмено запитване до Дирекция „ОУИ”-……., с вх.№………..2011 г., свързано с приложението наЗакона за данъците върху доходите на физическите лица /

casibom